Акта Школе

 

СТАТУТ
Статут Високе техничке школе струковних студија (26.03.2018.)
ОПШТА АКТА
Правила студија (18.02.2011.)
 Одлука о изменама и допунама правила студија ВТШ Ниш (15.01.2018.)
 Одлука о изменама и допунама правила студија(20.03.2017.)
 Одлука о упису студената на терет буџета са остварених 48 ЕСПБ бодова (28.08.2017.)
Стратегија обезбеђења квалитет (27.02.2009.)
 Одлука о измени и допуни стратегије обезбеђење квалитета (25.04.2016.)
Кодекс професионалне етике (12.03.2009.)
Правилник о избору наставника и сарадника (17.05.2011.)
Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности
Оцена о резултатима педагошког рада
Оцена у развоју наставног подмлатка
Преглед резултата научног и стручног рада
Правилник о изменама и допунама правилника о избору наставника и сарадника (14.02.2017.)
Правилник о изменама и допунама правилника (30.09.2013).
Правилник о изменама и допунама правилника (31.10.2016.)
Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању (27.02.2012.)
Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности (29.12.2012.)
Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности (30.12.2014.)
Правилник о допуни Правилника о издавачкој делатности (30.09.2015.)
Правилник о студентском вредновању квалитета студија (26.02.2009.)
Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту (22.12.2014.)
Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета (12.03.2009.)
 Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку обезбеђења квалитета (25.04.2016.)
Правилник о специјалистичким струковним студијама (23.02.2015.) 
 Правилник о изменама правилника о специјалистичким струковним студијама (25.10.2016.)
Правилник о признавању страних високошколских исправа (28.12.2010.)
Правилник о стручној пракси (16.03.2015.)
Правилник о пријави, припреми и одбрани завршног и специјалистичког рада (23.02.2015.)
 Правилник о изменама Правилника о пријави, припреми и одбрани завршног и специјалистичког рада (30.09.2015.)
 Форма за писање завршног рада
 Форма за писање специјалистичког рада
Правилник о безбедности здравља на рад у запослених и студената (17.03.2014.)
Правилник о унутрашњем уређењу, организацији и стематизацији послова и радних места на ВТШ Ниш (16.03.2016.)
 Правилник о изнмени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу, организацији и систематизацији послова и радних места на ВТШ Ниш (10.11.2016.)
Правилник о усклађивању стручних назива и издавање нове дипломе (12.11.2007.)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга  (25.02.2010.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговрности запослених (25.02.2010.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената (23.12.2013.)
Правилник Студентског парламента (04.03.2013.)
Правилник о раду (08.04.2015.)
 Одлука о распореду радног времена (09.04.2015.)
Правила о заштити од пожара за објекат ВТШ Ниш (14.11.2013.)
Правилник о организацији буџетског рачуноводства (12.11.2010.)
Правилник о канцеларијском пословању (03.04.2014.)
Правилник о службеним путовањима (25.02.2011.)
Правилник о остваривању и расподели сопствених прихода за израду пројеката истраживања и консултанских услуга (20.01.2012.)
Пословник о раду Савета (11.07.2012.)
Пословник о раду Наставног већа (13.04.2009.)
Пословник о раду већа студијских програма (30.03.2017.)
Пословник о раду колегијума (23.11.2015.)
Правилник о процесу планирања (13.11.2013.)
Правилник о набавкама (24.02.2014.)
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент (03.02.2014.)
Правилник о раду службе за студентска питања (15.09.2014.)
Правилник о награђивању студената (23.12.2013.)
Правилник о раду библиотеке (23.02.2015.)
Правилник о примени видео надзора којим се контролише приступ у службени простор ВТШ Ниш (16.03.2015.) 
Правилник о употреби печата и штамбиља на ВТШ Ниш (објављен 02.04.2015.)
 Правилник о допуни правилника о употреби печата
Правилник о поступку са нађеним стварима у просторијама ВТШ Ниш (22.05.2015.)
 Изјава студента о икзгубљеним стварима

Правилник  o расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента и асоцијације студената ВТШ Ниш (08.07.2015.)

Одлука врсти и поступку објављивања материјала на wеб порталу ВТШ Ниш (23.07.2015.)

Правилник о регулисању начина студирања студената са посебним потребама на ВТШСС у Нишу (10.11.2015.)

 ИП образац
Правилник о раду информационог система ВТШ Ниш (11.04.2016.)
Стратегија интернационализације Високе техничке школе у Нишу (25.04.2016.)
Поступак пријема студената (07.06.2016.)
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора (09.11.2016.)
Правилник о мастер струковним студијама (20.03.2017.)
 Правилник о изменама и допунама правилника о мастер струковним студијама (29.09.2017.)
Правилник о пријави, припреми и одбрани мастер рада на мастер струковним студијама (20.03.2017.)
Правилник о преносу ЕСПБ бодова и признавању испита са других високошколских установа (05.12.2017.)
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Високој техничкој школи струковних студија (05.12.2017.)
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза ВТШ Ниш и усклађивање књиговдственог стања са стварним стањем (05.12.2017.)
  Правилник о стручној пракси на мастер струковним студијама и примењено истраживачком раду (26.02.2017.)
  Правилник о вредновању ваннаставних активности на ВТШ Ниш (24.04.2017.)
  Правилник о међународној мобилности и студената и преношењу ЕСПБ бодова (26.03.2018.)
ОДЛУКЕ
Одлука о студирању деце палих бораца
ЗАКОНИ
Закон о Високом образовању (2017)
Закон о раду
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму