Akta Škole

 

STATUT
Statut Škole
Odluka o dopuni statuta 20-03-2017
Prilog 22-12-2014
Prilog 30-12-2014
Prilog 16-09-2015
OPŠTA AKTA
Pravila studija
Odluka o izmenama i dopunama pravila studija (15.01.2018.)
Odluka o izmenama i dopunama pravila studija
Odluka o broju stečenih bodova u toku školske godine
Strategija obezbeđenja kvaliteta
Kodeks profesionalne etike
Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika
Ocena o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti
Ocena o rezultatima pedagoškog rada
Ocena u razvoju nastavnog podmlatka
Pregled rezultata naučnog i stručnog rada
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru nastavnika i saradnika
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru nastavnika i saradnika
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika 30.09.2013.
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika 31.10.2016.
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
Pravilnik o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Pravilnik o načinu polaganja i ocenjivanja na ispitu
Pravilnik o standardima i postupku obezbeđenja kvaliteta
Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama 
Pravilnik o izmenama pravilnika o specijalističkim strukovnim studijama
Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava
Pravilnik o stručnoj praksi
Pravilnik o prijavi, pripremi i odbrani završnog i specijalističkog rada 
Pravilnik o izmenama Pravilnika o odbrani završnog i specijalističkog rada
Forma za pisanje završnog rada
Forma za pisanje specijalističkog rada
Pravilnik o bezbednosti zdravlja na rad u zaposlenih i studenata
Pravilnik o sistematizaciji poslova i zadataka
 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika
Pravilnik o usklađivanju stručnih naziva i izdavanje nove diplome
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovrnosti zaposlenih
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata 
Pravilnik studentskog parlamenta
Pravilnik o radu (16.04.2015.)
Odluka o rasporedu radnog vremena
Pravila o zaštiti od požara
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju
Pravilnik o službenim putovanjima
Pravilnik o ostvarivanju i raspodeli sopstvenih prihoda za izradu projekta istraživanja i konsultanskih usluga
Poslovnik o radu Saveta
Poslovnik o radu Nastavnog veća
Poslovnik o radu veća studijskih programa
Poslovnik o radu kolegijuma
Pravilnik o procesu planiranja
Pravilnik o nabavkama
Obezbeđenje kvaliteta (ivod iz Statuta škole)
Pravilnik o sprovođenju izbora za studentski parlament
Pravilnik o radu službe za studentska pitanja
Pravilnik o nagrađivanju studenata
Pravilnik o radu biblioteke 
Pravilnik o primeni video nadzora 
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja (objavljen 01.04.2015.) 
Pravilnik o dopuni pravilnika o upotrebi pečata
Pravilnik o postupku sa nađenim stvarima u prostorijama VTŠ Niš
Izjava studenta o ikzgubljenim stvarima

Pravilnik  o raspodeli sredstava obezbeđenih za finansiranje rada studentskog parlamenta i asocijacije studenata VTŠ Niš

Odluka vrsti i postupku objavljivanja materijala na web portalu VTŠ Niš (23.07.2015.)

Pravilnik o regulisanju načina studiranja studenata sa posebnim potrebama na VTŠSS u Nišu (10.11.2015.)

IP obrazac
Pravilnik o uslovima za upis u drugu i treću godinu studija iz budžeta školske 2009/2010. i 2010/2011. godine.
Pravilnik o radu informacionog sistema VTŠ Niš
Strategija internacionalizacije Visoke tehničke škole u Nišu
Postupak prijema studenata
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa – demonstratora
Pravilnik o master strukovnim studijama
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o master strukovnim studijama
Pravilnik o prijavi, pripremi i odbrani master rada na master strukovnim studijama
Pravilnik o prenosu ESPB bodova i priznavanju ispita sa drugih visokoškolskih ustanova
Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza Visoke tehničke škole
ODLUKE
Odluka o studiranju dece palih boraca
ZAKONI
Zakon o Visokom obrazovanju (2017)
Zakon o radu
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu