Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Младен А. Томић  
Предавач
Канцеларија 212
+381 18 588 211 локал 120
mladen.tomic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера
Докторирао 2015. године на Машинском факултету у Нишу, ужа научна област Термотехника, термоенергетика и процесна техника.
Дипломирао 2008. године на Машинском факултету у Нишу на катедри за Термотехнику, термоенергетику и процесну техника.

Студијска посета Факултету стројарства и бродоградње у Загребу школске 2010/2011.

Избор у сарадника у звању асистента за уже области Заштита животне средине и Примењена механика и машинске конструкције: 2013.

Последњи избор у звање истраживача сарадника: 2015.

Ужа научна област
Заштита животне средине и Примењена механика и машинске конструкције

Учествовање на националним и међународним пројектима

Развој експертског система за квантификовање емисије гасова са ефектом стаклене баште и њихово редуковање из извора у насељеним местима Републике Србије, МНТР ТR 21040

Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образованих установа у Србији са утицајем на здравље, MПНТР III 042008
Безбедност и здравље на раду - образовни програми и доживотно учење, ТEMPUS JPHES 158781

Професионално искуство

Сарадник на изради главног машинског пројекта топлане од 7 MW на биомасу за "Фабрике за квасец и алкохол" у Битољу, Р. Македонија.

Сарадник на изради главног машинског пројекта парног котловског постројења од 2х14 MW на биомасу за објекат у Украјини.

Студијски програми
|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)
|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)
|ЗПП| Заштита животне средине и просторно планирање (основне студије)
|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)
Предмети на којима је наставник ангажован
Механика 1 (ИНИ/ / ДРС)
Механика 2 (ИНИ/ / ДРС)
Техничка механика (ЗЖС)
Градитељство и животна средина (ЗПП)

Енергетска ефикасност и заштита животне средине (ЗПП)

Термоенергетика (ЗПП)

Алтернативни извори енергије (ЗПП)

Репрезентативне референце
научни и стручни радови
Активности

Истраживачки интерес: CFD, Енергетска ефикасност, Пренос топлоте и материје, Термотехника.

Укупан број цитата: 4

Рецензентски рад у међународном часопису: Thermal Science

Број радoва у међународним часописима са SCI листе: 8

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш