OBAVEŠTENJE

 

KONAČNA RANG LISTA U 1. PRODUŽENOM UPISNOM ROKU

 

Upis primljenih kandidata će biti 16.07.2020. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija broj  840-2111666-06, poziv na broj 02 u iznosu od 5.000,00 dinara

Kandidata koji sami plaćaju školarinu:

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
–  dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

OBAVEŠTENJE

Konačna rang lista prijavljenih kandidata na master strukovnim studijama u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu studija školske 2020/2021. god. 

Upis primljenih kandidata 15. jula 2020. godine od 10 do 14 časova.

Za upis primljeni kandidati podnose:

overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju i dodatka diplome ,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2020/2021. godini, objavljenim na sajtu Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Odsek Niš organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 4 budžetskih i 25 samofinansirajućih studenata;

Drumski saobraćaj 6 samofinansirajućih studenata;

Komunikacione tehnologije 6 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo 15 budžetski i 25 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 1 budžetski i 30 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do utorka 14 jula 2020. god. onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u sredu 15. jula 2020. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

OBAVEŠTENJE

Kandidati koji su položili prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, mogu konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2020/2021. godini,  na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su 6, 7. i 8. jul 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv
    na broj 02.