KONAČNA RANG LISTA U 1. UPISNOM ROKU


INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


OBAVEŠTENJE

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 08.07. i 09.07.2019. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara

Upis primljenih kandidata koji sami plaćaju školarinu će biti 10.07.2019. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara
– dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo u 4. ispitnom roku biće održan u utorak 9. jula 2019. god. sa početkom u 13 časova.

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini objavljenom na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje do 15.7.2019. godine popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente sa kandidatima koji su položili prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih bodova.

Upis se organizuje za sledeće studijske programe:

–  Industrijsko inženjerstvo
–  Građevinsko inženjerstvo
–  Zaštita životne sredine

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti Specijalističkih strukovnih studija i Master strukovnih studija, studijskog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije da ispiti iz predmeta Programski alati za razvoj aplikacija i Projektovanje informacionih sistema neće biti održani u predviđenom terminu, veću četvrtak 11.07.2019. godine u 12 časova.

OBAVEŠTENJE

Popravni kolokvijumi iz predmeta Tehničko crtanje  na studijskim programima Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zaštita životne sredine, biće održani u petak 5. jula 2019. god. sa početkom u 12:00 časova. Na taj način će studenti koji polože kolokvijume moći da u 4. ispitnom roku da polažu ispit, uz prethodno prijavljivanje.

JEDINSTVENE RANG LISTE

JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti u četvrtak 4. jula 2019. godine do 12:00 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u četvrtak 4. jula 2019. god. u 13 časova.

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Direktive i standardi u zaštiti životne sredine, Reciklabilni materijali i Tehnologije prerade otpada na studijskom programu Upravljanje otpadom u 4. ispitnom roku biće održani u petak 12. jula 2019. god. sa početkom u 10 časova.