Cenovnik usluga

 

CENOVNIK PRUŽANJA USLUGA STUDENTIMA ŠKOLE

 

  1) Visina školarine za upis I godine 55.000,00 dinara
  2) Visina školarine za upis II, III i upis školske godine prema ukupnom broju ESPB bodova broj ESPB h 1,000,00 dinara
  3) Visina školarine za specijalističke studije 80.000,00 dinara
  4) Visina školarine za upis I godine master strukovnih studija 70.000,00 dinara
  5) Visina školarine za upis II godine master strukovnih studija prema ukupnom broju ESPB bodova broj ESPB h 1,200,00 dinara
  6) Obnova apsolventskog staža (po starom programu) 15.000,00 dinara
  7) Ispitna prijava za studente iz budžeta 100,00 dinara
  8) Ispitna prijava za samofinansirajuće studente 1.000,00 dinara
  9) Ispitna prijava za polaganje ispita po isteku apsolventskog staža 1.000,00 dinara
 10) Ispitna prijava za prijavljivanje po isteku roka za prijavljivanje (na dan ispita) 1.500,00 dinara
11) Prijava za odbranu završnog (diplomskog), specijalističog rada i završnog master rada 2.000,00 dinara
12) Uplata za odbranu završnog (diplomskog) rada (na ž.r. Škole) 3.000,00 dinara
13) Uplata za odbranu specijalističkog rada (na ž.r. Škole) 18.000,00 dinara
14) Uplata za odbranu završnog master rada (na ž.r. Škole) 25.000,00 dinara
15) Troškova izdavanja diplome i dodatka diplome (ili uverenje) 6.000,00 dinara
16) Troškova izdavanja diplome i dodatka diplome (ili uverenje) na engleskom jeziku 6.000,00 dinara
17) Troškovi izdavanja diplome (po starom programu) 3.000,00 dinara
18) Vanredno izdavanje diplome i dodatka diplome još 3.000,00 dinara
19) Vanredno izdavanje diplome (po starom programu) još 1.500,00 dinara
20) Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome 4.000,00 dinara
21) Izdavanje duplikata diplome (po starom programu) 2.000,00 dinara
22) Izdavanje duplikata indeksa 1.000,00 dinara
23) Izdavanje uverenja o položenim ispitima 5.000,00 dinara
24) Izdavanje uverenja o priznatim i položenim ispitima 7.000,00 dinara
25) Izdavanje posebnih uverenja i potvrda na lični zahtev 700,00 dinara
26) Izdavanje uverenja o statusu studenta 100,00 dinara
27) Overa semestra za studente koji se finansiraju iz budžeta 750,00 dinara
28) Overa semestra za studente koji se sami finansiraju 950,00 dinara
29) Overa nastavnog plana i programa 500,00 dinara
30) Nostrifikacija i ekvivalencija školske isprave 50.000,00 dinara
31) Izdavanje dokumenata na revers (radi se o dokumentima dostavljenih prilikom upisa) 2.500,00 dinara
32) Ispis studenata 2.500,00 dinara
33) Provera diplome 1.500,00 dinara
34) Školarina za upis godine za strane državljane 1.000 eura
35) Troškovi kategorizacije, obrade i arhiviranja podataka 5.000,00 dinara
36) Ispitna prijava za polaganje pred Komisijom 3.000,00 dinara
37) Ispitna prijava za polaganje posle trećeg ispitnog roka (junski ispitni rok) za predmete koji se slušaju u zimskom semestru 2.000,00 dinara
38) Prijava za polaganje prijemnog ispita 4.000,00 dinara
39) Informator 400,00 dinara
40) Pripremna nastava 4.000,00 dinara

 

Primer kako popuniti uplatnicu za uplatu školarine

žiro račun Škole 840-2111666-06
poziv na broj 02-broj indeksa uplatioca (na primer SEk 70/13)