CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА

 

Претрага дипломираних студената високошколских установа (ВШУ) (такође названа маркер студија или алумни анкета), је највреднија јединствена анкета за систематско прикупљање поузданих информација о везама између студијских услова и каснијег запошљавања и посла. Претрага дипломираних студената пружа информације о дипломираним студентима неко време након доделе дипломе и она га повезује са социјално-демографским и студијским описом (нпр. пол, старост, врста студија, институција која је доделила диплому итд). Претрага дипломираних студената, дакле, даје увид у професионални "успех" дипломираних студената у глобалу, као и неке показатеље, који студенти и из које области високог образовања пролазе боље од осталих. Мотив да се оствари пројекат CONGRAD је трострук. Он има за циљ решавање проблема везаних за упис и доношење одлука о студијским програмима у високообразовним институцијама Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине:

 

Као прво:
Ставови везани за упис и студијске програме у високообразовним институцијама ових земаља су тренутно неповезани и развијани без узимања у обзир могућности запошљавања њихових дипломираних студената и потреба тржишта рада. Другим речима, самоевалуација институција спроведена на основу систематског прикупљања поузданих информација о везама између студијске понуде и каснијег запошљавања и рада дипломираних студената се не практикује. Проблем се мора брзо решити имајући у виду да стандарди за акредитацију високошколских установа у свим земљама учесницама. ВШУ морају да имају "инфраструктуру и услове за редовно и систематско прикупљање свих потребних података неопходних за самоевалуацију институције ", као и то да су ВШУ "у обавези да редовно систематски прикупљају повратне информације од својих дипломираних студената о њиховим каријерама и релевантности стечених компетенција у току студија "(цитати из стандарда за акредитацију високошколских установа у Србији).

 

Као друго:
Високообразовне институције у три земље партнера немају систем са практичним показатељима за процену реформи високог образовања и курикуларних промена у последњој деценији у оквиру Болоњског процеса који би омогућио стратешко одлучивање у том погледу. Истовремено, недостаје потребно знање и стручност у овој области.

 

Као треће:
Увођење претраге дипломираних студената као праксе на високообразовним институцијама у земљама Западног Балкана ће омогућити ВШУ да имају бољи увид у могућности за запошљавање које нуде својим студијским програмима и у услове тржишта рада. С једне стране, ово ће заиста олакшати доношење одлука на основу практичних показатеља, а са друге стране, то ће обезбедити боље разумевање потреба тржишта рада.
CONGRAD ће се бавити са сва три аспекта – питањима уписа студената и курикулума, стратешким одлучивањем и потражњом на тржишту рада - под окриљем ширег циља: да се омогући ВШУ у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини да континуирано спроводе претрагу дипломираних студената у циљу побољшања студијске понуде и олакшавања сталног процеса модернизације.
CONGRAD се обраћа широком спектру актера: влади, студентима, ВШУ, послодавцима, струковним удружењима, будућим студентима и њиховим родитељима, итд. Статистичка анализа не само да ће обезбедити једноставне описне податке, већ ће и покушати да објасни узроке професионалног успеха и да анализира утицај различитих фактора високошколског образовања.
Претрага дипломираних студената ће покушати да да објашњења узрока професионалног успеха и анализира утицај различитих фактора високог образовања.Предвиђена је израда комплексне студије која би обезбедила повратне информације не само о степену професионалног успеха, већ и о разноврсности димензија успеха у каријери и о различитим факторима који доприносе професионалном успеху.Ово ће бити анализирано не само у вези са националним просеком дипломираних студената или дипломаца из различитих области студирања, већ и у вези са улогом профила појединих високошколских установа и студијских програма.
Дакле, она ће пружити информације о професионалном успеху дипломираних студената према заједничким мерилима ("подобност намене") и према специфичним циљевима постављеним од стране појединих институција и програма ("подобност за намену").
Уместо да се фокусира само на уску повезаност између нивоа и области студија са категоријом прихода, статуса и занимања, биће примењен детаљнији приступ успешности у каријери.Биће покривен широк спектар аспеката запошљавања и рада (нпр. статус запослености, плата, радно време, врста уговора, типични радни задаци, радно окружење, захтеви посла, задовољство послом, коришћење знања и веза између нивоа образовања и нивоа сложеност радних задатака).На овај начин, може се обезбедити детаљнија анализа везе између захтева тржишта рада и друштва у целини.
Развој институционалне инфраструктуре и услова за систематско прикупљање података потребних за самоевалуацију институција, укључујући повратне информације од дипломираних студената о изгледима њихове каријере и релевантности стечених компетенција у току студија, није само обавезан за акредитацију, већ је и саставни део институционалних стратешких докумената ВШУ сакупљача у овом пројекту (развојни и стратешки планови). У том погледу се очекује да ће CONGRAD имати значајан утицај на системе високог образовања у земљама Западног Балкана. Унапредиће се стратешко доношење одлука и процес управљања квалитетом у ВШУ земаља партнера.CONGRAD се бави развојним стратегијама ВШУ земаља партнера пружањем информација за доношења одлука на основу практичних показатеља, што је предуслов за реформу менаджмента универзитета и за побољшање рада студентских служби.