ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са машинским конструкцијама, експлоатацијом и одржавањем машина, производним технологијама, развојем производа помоћу рачунара, менаџментом производње.
Студијски програм индустријско инжењерство образује студенте да примењују разноврсне методе и користе савремене алате како би постали квалитетни инжењери који се баве пословима у производној индустрији. На тај начин, наши инжењери анализом захтева и расположивих ресурса конструишу производе, процењују и реално сагледавају проблеме из праксе, али и преносе своје инжењерско знање и вештине у друге области и пројекте.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студенти стичу следеће компетенције:

  • оспособљеност да прикупљају, анализирају и систематизују теоретске и практичне проблеме из инжењерске праксе и да користе стечена знања у самосталном решењу тих проблема,
  • владање основним фундаменталним дисциплинама у области индустријског инжењерства, као и савременим информационим технологијама на нивоу који се очекује од инжењера овог типа и у земљама ЕУ,
  • оспособљеност за коришћење литературе и инжењерских алата за прорачуне, моделирање, симулацију, а све у циљу овладавања знањима из овог подручја,
  • поседовање способности за тимски рад при решавању конкретних, практичних проблема струке,
  • оспособљеност да, после дипломирања, прате развој изабране области струковног инжењерства и перманентно се образују, сагласно новим достигнућима у свету у области индустријског инжењерства, нпр. на специјалистичким струковним студијама,
  • стицање способности за укључивањем у послове планирања, припреме, организације и управљања производњом у области индустријског инжењерства,
  • оспособљеност за примену инжењерских, организационих и административних мера за безбедан рад са машинама, уређајима и опремом,
  • способност развијања и пројектовања апарата, уређаја, машина и система за све индустријске секторе, тестирања материјала, делова машина и уређаја, коришћења информационих и комуникационих технологија,
  • развијање професионалне одговорности и етике.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер индустријског инжењерства.