КОНКУРС – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

На основу члана 37. Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), члана 70. Правилника о изменама и допунама Правила студија Високе техничке школе струковних студија у Нишу (број:02-234 од 20.03.2017. године) и члана 4. Правилника о мастер струковним студијама (број:02-231 од 20.03.2017. године), расписује се

 

КОНКУРС
за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2017/2018. годину у продуженом уписном року

 

Висока техничка школа струковних студија у Нишу, у прву годину мастер струковних студија у школској 2017/2018. години уписује укупно 36 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

Р.Б. Студијски програм број студената
1. Управљање отпадом 16
2. Мултимедијалне комуникационе технологије 20

 

1. Услови уписа

На мастер струковне студије може се уписати лице:

– које има високо образовање стечено на основним струковним или основним академским студијама првог степена одговарајуће стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко-технолошких наука и образовно-научног поља природно-математичких наука, у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова, односно лице које је завршило студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом
и
– које је положило пријемни испит за упис на мастер струковне студије

2. Пријемни испит

  • Пријемни испит обухвата проверу знања из области техничко-технолошких наука.

3. Избор кандидата

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општој просечној оцени оствареној на основним студијама.

  • Школа утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ за студијски програму.
  • Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.
  • Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није прописно утврђен може поднети приговор директору Школе у року од 24 часа од објављивања ранг листе.
  • Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету школе у року од 24 часа од пријема одлуке директора. Савет решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема.
  • Након одлучивања по приговорима, Школа утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ примљених кандидата.
  • Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом конкурсу не упише у прописаном року Школа ће, уместо њега, уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним конкурсом.

 

4. Трајање студија

Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестра и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

 

5. Висина школарине

Школарина за мастер струковне студије износи 70.000,00 динара по години,  уз могућност плаћања у 10 месечних рата.

6. Пријављивање на конкурс и упис примљених кандидата:

 Пријављивање на конкурс до 10.2017. године од 8,00 до 14,00 сати
Полагање пријемног испита 16. 10. 2017. године у 10,00 сати
– Објављивање јединствене ранг листе пријављених кандидата до 17.10.2017. године до 14,00 сати
– Објављивање коначне ранг листе до 19. 10. 2017. године до 14,00 сати
– Упис примљених кандидата и 20. 10. 2017. године од 8,00 до 14,00 сати

             Пријаве на конкурс подносе се служби за студентска питања, где се и добија образац пријаве.

Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.

За упис примљени кандидати подносе:

оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 2.000,00 динара
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.

 

За сва ближа обавештења:
тел. 018/ 588-211, 588- 040
е-маil: info@vtsnis.edu.rs