KONKURS – MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Na osnovu člana 37. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik RS“ br. 76/2005, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016), člana 70. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravila studija Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu (broj:02-234 od 20.03.2017. godine) i člana 4. Pravilnika o master strukovnim studijama (broj:02-231 od 20.03.2017. godine), raspisuje se

 

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2017/2018. godinu u produženom upisnom roku

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, u prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini upisuje ukupno 20 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

 

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 6
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 14

 


1. Uslovi upisa

 

Na master strukovne studije može se upisati lice:

 • koje ima visoko obrazovanje stečeno na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama prvog stepena odgovarajuće stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, u obimu najmanje 180 ESPB bodova, odnosno lice koje je završilo studije po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, pod uslovom da je ta diploma najmanje ekvivalentna diplomi osnovnih strukovnih studija u skladu sa Zakonom

i

 • koje je položilo prijemni ispit za upis na master strukovne studije

 

2. Prijemni ispit

 • Prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

 

3. Izbor kandidata

 

 • Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštoj prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim studijama.
 • Škola utvrđuje JEDINSTVENU RANG LISTU za studijski programu.
 • Mesto na JEDINSTVENOJ RANG LISTI određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija.
 • Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije propisno utvrđen može podneti prigovor direktoru Škole u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.
 • Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Savetu škole u roku od 24 časa od prijema odluke direktora. Savet rešava po žalbi u roku od dva dana od dana njenog prijema.
 • Nakon odlučivanja po prigovorima, Škola utvrđuje i objavljuje KONAČNU RANG LISTU primljenih kandidata.
 • Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po ovom konkursu ne upiše u propisanom roku Škola će, umesto njega, upisati sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

 

4. Trajanje studija

Master strukovne studije traju dve godine, odnosno četiri semestra i imaju najmanje 120 ESPB bodova.

 

 5. Visina školarine

Školarina za master strukovne studije iznosi 70.000,00 dinara po godini,  uz mogućnost plaćanja u 10 mesečnih rata.

 

6. Prijavljivanje na konkurs i upis primljenih kandidata:

 

 • Prijavljivanje na konkurs do 26.10.2017. godine od 8,00 do 14,00 sati
 • Polaganje prijemnog ispita 27. 10. 2017. godine u 10,00 sati
 • Objavljivanje jedinstvene rang liste prijavljenih kandidata do 210.2017. godine do 14,00 sati
 • Objavljivanje konačne rang liste do 30. 10. 2017. godine do 14,00 sati
 • Upis primljenih kandidata 30. 10. 2017. godine od 8,00 do 14,00 sati

 

              Prijave na konkurs podnose se službi za studentska pitanja, gde se i dobija obrazac prijave.

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju:

 1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
 2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.

 

Za upis primljeni kandidati podnose:

overenu fotokopiju diplome  i dodatka diplome (ili uverenje o diplomiranju),

izvod iz matične knjige rođenih,

dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,

semestralnu uplatu u iznosu od 2.000,00 dinara

– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Škole,

broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.

Za sva bliža obaveštenja:
tel. 018/ 588-211, 588- 040
e-mail: info@vtsnis.edu.rs