Конкурси

На основу члана 73. став 1 Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), и члана 32. и 34. Статута Високе техничке школе струковних студија (31.3.2008., 27.2.2009., 30.9.2009., 20.1.2012., 30.12.2013., 01.12.2014., 29.12.2014., 14.9.2015. године и 20.03.2017.), директор Високе техничке школе струковних студија у Нишу, објављује

 

К о н к у р с

за избор у звање и заснивање радног односа

 

  1. Једног наставника у звањe предавач, са пуним радним временом, на одређено време од пет година, за ужу област Природне науке, за предмете: Математика 1, Математика 2 и Нацртна геометрија.
  2. Једног наставника у звањe предавач, са пуним радним временом, на одређено време од пет година, за ужу област Природне науке, за предмете: Физика и Бука и вибрација у радној и животној средини.
  3. Кандидати на конкурс достављају:
  • оверену фотокопију дипломе о академском називу магистра или стручном називу специјалисте на академским студијама,
  • биографију о свом досадашњем раду,
  • уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању
  • друге доказе прописане чланом 74. став 2. Закона о високом образовању и чланом 3. став 2. Правилника о избору наставника и сарадника ВТШ Ниш (05.2011.,30.9.2013.године) који је објављен на web страници Школе: www.vtsnis.edu.rs
  1. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20., Ниш, са назнаком: за Конкурс. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

                 Директор ВТШ Ниш

                                                                                                 др Александра Боричић,  с .р.