Конкурси

 

28.04.2017.

 

На основу члана 72. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и члана 32. и 34. Статута Високе техничке школе струковних студија (31.3.2008., 27.2.2009., 30.9.2009., 20.1.2012., 30.12.2013., 01.12.2014., 29.12.2014., 14.9.2015. године и 20.03.2017. године), директорка Високе техничке школе струковних студија у Нишу, објављује

 

К о н к у р с
за избор у звање и заснивање радног односа

 

Једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, за ужe области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, на одређено време од три године.

Кандидати на конкурс достављају:

– оверену фотокопију дипломе о стеченом првом или другом степену високог образовања,

– уверење да су студенти докторских студија,

– биографију о свом досадашњем раду,

– уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању

– друге доказе прописане чланом 72. Закона о високом образовању и чланом 3. став 2. Правилника о избору наставника и сарадника ВТШ Ниш (16.05.2011., 30.9.2013., 28.10.2016. и 13.02.2017. године) који је објављен на web страници Школе: www.vtsnis.edu.rs

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20., Ниш, са назнаком: за Конкурс. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Директорка ВТШ Ниш

др Александра Боричић, проф.стр. студија, с.р.