Konkursi

Na osnovu člana 73. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), i člana 32. i 34. Statuta Visoke tehničke škole strukovnih studija (31.3.2008., 27.2.2009., 30.9.2009., 20.1.2012., 30.12.2013., 01.12.2014., 29.12.2014., 14.9.2015. godine i 20.03.2017.), direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, objavljuje

 

K o n k u r s

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Jednog nastavnika u zvanje predavač, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od pet godina, za užu oblast Prirodne nauke, za predmete: Matematika 1, Matematika 2 i Nacrtna geometrija.
  2. Jednog nastavnika u zvanje predavač, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od pet godina, za užu oblast Prirodne nauke, za predmete: Fizika i Buka i vibracija u radnoj i životnoj sredini.
  3. Kandidati na konkurs dostavljaju:
  • overenu fotokopiju diplome o akademskom nazivu magistra ili stručnom nazivu specijaliste na akademskim studijama,
  • biografiju o svom dosadašnjem radu,
  • uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju
  • druge dokaze propisane članom 74. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju i članom 3. stav 2. Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika VTŠ Niš (05.2011.,30.9.2013.godine) koji je objavljen na web stranici Škole: www.vtsnis.edu.rs
  1. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Aleksandra Medvedeva 20., Niš, sa naznakom: za Konkurs. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                 Direktor VTŠ Niš

                                                                                                 dr Aleksandra Boričić,  s .r.