Konkursi

 

28.04.2017.

 

Na osnovu člana 72. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) i člana 32. i 34. Statuta Visoke tehničke škole strukovnih studija (31.3.2008., 27.2.2009., 30.9.2009., 20.1.2012., 30.12.2013., 01.12.2014., 29.12.2014., 14.9.2015. godine i 20.03.2017. godine), direktorka Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, objavljuje

 

K o n k u r s
za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

 

Jednog saradnika u zvanje asistenta, sa punim radnim vremenom, za uže oblasti Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja, na određeno vreme od tri godine.

Kandidati na konkurs dostavljaju:

– overenu fotokopiju diplome o stečenom prvom ili drugom stepenu visokog obrazovanja,

– uverenje da su studenti doktorskih studija,

– biografiju o svom dosadašnjem radu,

– uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 62. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju

– druge dokaze propisane članom 72. Zakona o visokom obrazovanju i članom 3. stav 2. Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika VTŠ Niš (16.05.2011., 30.9.2013., 28.10.2016. i 13.02.2017. godine) koji je objavljen na web stranici Škole: www.vtsnis.edu.rs

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Aleksandra Medvedeva 20., Niš, sa naznakom: za Konkurs. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Direktorka VTŠ Niš

dr Aleksandra Boričić, prof.str. studija, s.r.