О Школи

 

Висока техничка школа струковних студија – Ниш

 

Висока техничка школа школа струковних студија из Ниша је угледна високошколска институција са 42 година дугом традицијом у високом образовању. У склопу реформе високог образовања, Школа је 2007. године постала акредитована самостална државна установа која остварује основне струковне специјалистичке и мастер струковне студије (први и други степен високог образовања) у оквиру научног поља техничко-технолошких наука.

Сви студијски програми, како на основним тако и на специјалистичким студијама, су акредитовани, урађени по принципима Болоњске декларације и усаглашени са одредбама Закона о високом образовању.

Вршећи самовредновање, Школа својом политиком квалитета тежи константном побољшању наставног процеса чиме се постиже квалитетније студирање.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој техничкој школи струковних студија у Нишу и одобрило следеће струдијске програме:


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – трогодишње студије од 180 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

     ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

     КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

     САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

     ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

     ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
– једногодишње студије од 60 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

     БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

     КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО


МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
– двогодишње студије од 120 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

     УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

     МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

Након завршених основних студија стиче се први степен високог образовања и стручни назив (звање) струковни инжењер одговарајуће области (енг. bachelor appl.), а након завршених специјалистичких студија стиче се други степен високог образовања и стручни назив (звање) специјалиста одговарајуће области.