OBAVEŠTENJE – DODATNI TERMIN ZA UPIS U 2. KONKURSNOM ROKU NA MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za  samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Upravljanje otpadom 13 samofinansirajućih studenata;
Multimedijalne komunikacione tehnologije 18 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 25. oktobra do 1300 časova na šalteru studentske službe.
Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 28. oktobra 2019. god. u 10 časova.

MASTER – KONAČNA RANG LIST 2. KONKURSNI ROK


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

 

Upis primljenih kandidata 07. 10. 2019. godine od 8,00  do 14,00 sati

Za upis primljeni kandidati podnose:

overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 3.500,00 dinara,
            – uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Škole,
broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2019/2020. godine i podela indeksa obaviće se u ponedeljak 30. septembra 2019. godine u 10 časova u dvorištu škole.

OBAVEŠTENJE

U subotu 05.10.2019. godine održaće se vanredni ispitni rok za sve studente kojima nedostaje jedan ispit za upis u drugu ili treću godinu studija, kao i za studente apsolvente.
Ispiti će se održati u jedinstvenom terminu od 10 časova.
Prijavljivanje za ovaj ispitni rok je do 04.10.2019. godine ispitnom prijavom od 2.000,00 dinara.

Napomena: Ovo obaveštenje se ne odnosi na studente kojima nedostaje jedan ispit za upis na budžet u drugu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija Drumski saobraćaj.

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2019/2020. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 24. septembra 2019. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
5. septembra 2019. godine do 13 časova.
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
6. septembra 2019. godine.
Upis studenata u drugu
, treću godinu studija i obnovi godine na osnovnim studijama

šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 750,00 dinara za budžetske studente NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;

– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara za studente koji se sami finansiraju NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ:
  BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi
);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE
  U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ. Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
          – od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
          – od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
          – od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
          – od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
          – od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
          – preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2019/2020. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master studijama šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ: BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ.

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili master rad).

OBAVEŠTENJE – NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU

Nastava u zimskom semestru školske 2019/2020. na osnovnim strukovnim studijama počinje u utorak 1. oktobra 2019. god.

Nastava u zimskom semestru školske 2019/2020. na master strukovnim studijama počinje u ponedeljak 14. oktobra 2019. god.

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za  samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 5 samofinansirajućih studenata;
Građevinsko inženjerstvo 21 samofinansirajućih studenata;
Zaštita životne sredine: 19 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 27. septembra do 1300 časova na šalteru studentske službe.
Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 30. septembra 2019. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.