PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijavljivanje kandidata: 25., 26. i 27. jun 2019. godine od 8 do 14 časova u amfiteatru A3 (prostorija 103 – 1. sprat).

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata (NEOVERENE), i to:

–  svedočanstva svih razreda srednje škole,

–  diplomu o položenom maturskom ispitu,

–  dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro račun Škole broj:  840-1758666-57, broj modela  97, poziv na broj (odobrenje)  94-126-100502041.

  kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

OBAVEŠTENJE – KONSULTACIJE ZA PRIJEMNI ISPIT

Konsultacije u vezi zadataka za prijemni ispit održaće se  u sredu 26.06.2019. godine, od 14:30 časova, u amfiteatru A3. Za sva ostala pitanja, vezano za prijemni ispit, možete kontaktirati prof. Milicu Cvetković na mejl: milica.cvetkovic@vtsnis.edu.rs.

OBAVEŠTENJE

Na osnovu prijave kandidata za Međunarodnu letnju školu ruskog jezika i kulturu na Državnom tehnološkom univerzitetu u Belgorodu V. G. Šuhov, Komisija je razmatrajući dostavljenu dokumentaciju odlučila da na studentsku razmenu pošalje dva kandidata koliko se prijavilo na konkurs u okviru razmene:

1. Aleksandra Garić, student druge godine studijskog programa ZŽS
2. Natalija Gligorijević, student druge godine studijskog programa ZŽS

Razgovor sa studentima će biti naknadno obavljen kako bi se studenti opredelili za boravak na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu „V. G. Šuhov“ u periodu od 01.09.-30.09.2019. god, u okviru Međunarodne letnje škole ruskog jezika i kulture. Studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminu sastanka.

Primedbe na odluku Komisije dostaviti u roku od 48 sati u prostorijama sekretarijata (201).

OBAVEŠTENJE

U četvrtak 13. juna 2019. god. u 11 časova održaće se sastanak departmana KOT i SRT sa studentima studijskih programa Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije koji još nemaju definisanu temu završnog rada.

OBAVEŠTENJE

Studenti koji su u školskoj 2018/2019. prvi put potpisali ugovor za studentski kredit ili stipendiju, svoj primerak mogu preuzeti u biblioteci Škole.

OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra na osnovnim, specijalističkim i master studijama u školskoj 2018/2019. godini

Overa letnjeg semestra za osnovne, specijalističke i master studije vršiće se u periodu od 03. do 06. juna 2019. godine od 9 do 13 časova.
Za overu semestra potrebno je:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika (važi samo za osnovne studije);
– Jedan popunjen obrazac semestralnog lista;
– Anketa (popunjava se online na linku).
Studenti koji plaćaju školarinu mogu da izvrše overu ukoliko su izmirili sve dospele rate školarine.
Student koji ima više od sedam neopravdanih izostanaka može izvršiti administrativnu overu semestra uz plaćanje naknade za administrativnu overu u iznosu od 1.000,00 dinara po predmetu za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.

NAPOMENA: 

Povodom predstojeće overe semestra, koja se vrši u skladu sa odredbama članova 41-42 Pravila studija Visoke tehničke škole strukovnih studija u NišuŠkole, koji glase:

Overa semestra

Član 41.

Overa semestra obavlja se u Odseku za nastavu i studentska pitanja po završetku nastave u semestru.
Studentu će se overiti semestar ako su mu svi predmetni nastavnici svojim potpisom u indeksu overili uredno izvršenje programom propisanih obaveza iz svih upisanih predmeta.
Na obrazložen zahtev studentu se može odobriti administrativna overa semestra uz mogućnost plaćanja naknade za svaki nedostajući potpis ili u opravdanim slučajevima bez naknade. Odluku o administrativnoj overi semestra donosi pomoćnik direktora za nastavu.

Član 42.

Nastavnik ima pravo da uskrati potpis studentu koji je izostao s više od 50% nastavnih časova predavanja ili vežbi, ili nije izvršio druge programom propisane obaveze.
Uskraćivanje potpisa zasniva se na evidenciji nastavnika. Na zahtev studenta kome je uskraćen potpis, nastavnik je dužan da, ako to student zahteva, pismeno obrazloži razloge uskraćivanja potpisa.