Organizaciona šema

 

 Organizaciona šema Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu

 
Delatnost Škole ostvaruje se u okviru organizacionih jedinica, i to:

1. Nastavno-obrazovna jedinica za obavljanje delatnosti obrazovanja u okviru osnovnih i specijalističkih strukovnih studija koju čine veća studijskih programa.
Radom Nastavno-obrazovne jedinice rukovodi direktor Škole dr Aleksandra Boričić.
Pomoćnik direktora za nastavu – dr Milica Cvetković.
Pomoćnik direktora za tehnička pitanja – dr Slavimir Stošović.
Radom veća studijskih programa rukovode šefovi studijskih programa, i to:
Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine – dr Boban Cvetanović,
Drumski saobraćaj – dr Dejan Bogićević,
Komunikacione tehnologije – dr Zoran Milivojević,
Savremene računarske tehnologije – dr Mirko Kosanović,
Građevinsko inžinjerstvo – dr Dragan Perić.

2. Istraživačko-razvojna jedinica koju čine stručni timovi koje imenuje Nastavno veće na predlog veća studijskih programa.
Rukovodioca stručnog tima imenuje direktor Škole.

3. Sekreterijat obavlja pravne poslove, studentsku evidenciju, kadrovske, finansijsko – računovodstvene poslove, bibliotečke, poslove informacionih tehnologija, opšte i tehničke poslove.
Radom sekreterijata rukovodi sekretar škole Jelena Petković, diplomirani pravnik.
Radom IT službe rukovodi šef informacionog sistema Goran Milosavljević, diplomirani inž. el.
Bibliotekar – Silvana Bogićević, dipl. istoričar.
Radom službe računovodstva – šef računovodstva Dragan Kvaić, diplomirani ekonomista.
Radom studentske službe rukovodi šef studentske službe Irina Cenić, diplomirani ekonomista.