Основни подаци

Назив школе: Висока техничка школа струковних студија
Адреса школе: Александра Медведева бр. 20, 18000 Ниш, Република Србија
Телефони: 018 588 211, 588 039, 588 040
Факс: 018 588 210
Директор школе: др Александра Боричић, професор струковних студија
Помоћник директор за наставу: др Милица Цветковић, професор струковних студија
в.д. шефа департмана Индустријско инжењерство, Друмски саобраћај и Заштита животне средине: др Милош Ристић
Шеф департмана Грађевинско инжењерство, др Ненад Стојковић
Секретар школе: Јелена Петковић, дипломирани правник

Чланови Савета Школе:

др Дејан Благојевић, председник Савета
др Мирко Косановић, заменик председника Савета
др Зоран Миливојевић, професор струковних студија
др Бобан Цветановић, професор струковних студија
др Милица Цветковић, професор струковних студија
др Ненад Стојковић, предавач
мр Александра Маринковић, предавач
Јелена Петковић, секретар
Мирјана Стошић, обрачунски радник
Војислав Стојановић, студент
Марко Деспотовић, студент
Владислав Ћосић, студент

Жиро рачун: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041
WEB: http://www.vtsnis.edu.rs
E-mail: info@vtsnis.edu.rs
ПИБ: 100502041
Матични број: 07223323
Шифре делатности: 8542 Високо образовање

Остваривање високог образовања кроз основне струковне студије првог степена и специјалистичке струковне студије другог степена у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења научних и стручних знања и вештина и обезбеђивања стручног подмлатка.

Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и стручног рада:

8559 остало образовање
7112 инжењерске делатности и техничко саветовање
7119 истраживање и развој у осталим природним наукама
7120 техничко истраживање и анализе
7022 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7490 остале стручне, научне и техничке активности
6201 консултантске активности у области информационих технологија
5811 издавање књига
5814 издавање часописа и периодичних издања
5819 остала издавачка делатност
4719 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
1814 књиговезачке и сродне услуге
1820 умножавање снимљених записа
7320 испитивање тржишта и испитивање јавног мњења
8560 помоћне образовне делатности