Политика квалитета

Извештај о самовредновању 2017 – ДРС
Извештај о самовредновању 2016 – ВТШ
Календар рада 2018/2019
План рада 2018/2019
Извештај о раду 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
Одлука о именовању комисије за обезбеђење квалитета 2018 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
Одлука о усвајању плана интегритета
План интегритета Високе техничке школе 2016-2019 (2. циклус)
Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о студентској анкети
Летњи семестар школске 2017/2018. Зимски семестар школске 2017/2018.
Летњи семестар школске 2016/2017 Зимски семестар школске 2016/2017
Летњи семестар школске 2015/2016 Зимски семестар школске 2014/2016
Летњи семестар школске 2014/2015 Зимски семестар школске 2014/2015
Летњи семестар школске 2013/2014 Зимски семестар школске 2013/2014
Летњи семестар школске 2012/2013 Зимски семестар школске 2012/2013
Летњи семестар школске 2011/2012 Зимски семестар школске 2011/2012

На основу члана 93. и члана 94. став 5. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 12. Правилника о дисциплинској одговорности студената (од 23. 12. 2013. године), члана 20. Правилника Студентског парламента Високе техничке школе струковних студија, Одлуке Наставног већа Високе техничке школе струковних студија (бр. 02-684 од 08.10.2015. године) и Одлуке Студентског парламента (бр. 02-677/2 од 06.10.2015. године), директор Високе техничке школе доноси


ОДЛУКУ
о именовању чланова Првостепене дисциплинске комисије за оцену дисциплинске одговорности студената ВТШ

Члан 1.

За чланове Првостепене дисциплинске комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената из реда наставника Школе именују се:

     др Зоран Величковић – председник,

     др Славимир Стошовић – члан,

     др Александра Боричић – члан,

     др Станиша Димитријевић – члан,

     Душан Радосављевић – члан,

     Немања Гојковић – члан,

     Стефан Рајковић – члан.

Члан 2.

Задатак Комисије је да у првом степену спроведе дисциплински поступак по поднетој пријави за покретање дисциплинског поступка.

Члан 3.

Мандат члана Комисије из реда наставника траје три године од дана именовања.
Мандат члана Комисије из реда студената траје годину дана од дана именовања.
Уколико се члану Комисије мандат оконча из било ког разлога пре истека рока за који је именован, Наставно веће Школе, односно Студентски парламент Школе, ће именовати другог члана Комисије.
Мандат новоизабраног члана Комисије траје до истека мандата чланова Комисије из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Ову одлуку доставити именованим члановима Комисије, Служби информационих система ради и архиви Школе.

Директор Школе
проф. др Дејан Благојевић

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета из реда студента бирају се на годину дана.

Чланови комисије из реда студената су:

     1. Немања Спасић,

     2. Данило Миловановић.

Информације о активностима које обезбеђују аутоматско праћење и периодичну проверу квалитета

1. Извод из Статута Школе (члан 19)
2. Политика квалитета
3. Стратегија обезбеђења квалитета
4. Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета
5.  Правилник о студентском вредновању квалитета студија
6. Стратегија интернационализације