Politika kvaliteta

 

Izveštaj o samovrednovanju 2017 – DRS
Izveštaj o samovrednovanju 2016 – VTŠ
Kalendar rada 2017/2018
Plan rada 2017/2018
Izveštaj o radu 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
Odluka o imenovanju komisije za obezbeđenje kvaliteta 2017 /2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
Odluka o usvajanju plana integriteta
Plan integriteta Visoke tehničke škole 2016-2019 (2. ciklus)

 

 

Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o studentskoj anketi
Letnji semestar školske 2016/2017 Zimski semestar školske 2016/2017
Letnji semestar školske 2015/2016 Zimski semestar školske 2014/2016
Letnji semestar školske 2014/2015 Zimski semestar školske 2014/2015
Letnji semestar školske 2013/2014 Zimski semestar školske 2013/2014
Letnji semestar školske 2012/2013 Zimski semestar školske 2012/2013
Letnji semestar školske 2011/2012 Zimski semestar školske 2011/2012

 

 

Na osnovu člana 93. i člana 94. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 12. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata (od 23. 12. 2013. godine), člana 20. Pravilnika Studentskog parlamenta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Odluke Nastavnog veća Visoke tehničke škole strukovnih studija (br. 02-684 od 08.10.2015. godine) i Odluke Studentskog parlamenta (br. 02-677/2 od 06.10.2015. godine), direktor Visoke tehničke škole donosi


ODLUKU
o imenovanju članova Prvostepene disciplinske komisije za ocenu disciplinske odgovornosti studenata VTŠ

Član 1.

Za članove Prvostepene disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti studenata iz reda nastavnika Škole imenuju se:

     dr Zoran Veličković – predsednik,

     dr Slavimir Stošović – član,

     dr Aleksandra Boričić – član,

     dr Staniša Dimitrijević – član,

     Dušan Radosavljević – član,

     Nemanja Gojković – član,

     Stefan Rajković – član.

Član 2.

Zadatak Komisije je da u prvom stepenu sprovede disciplinski postupak po podnetoj prijavi za pokretanje disciplinskog postupka.

Član 3.

Mandat člana Komisije iz reda nastavnika traje tri godine od dana imenovanja.
Mandat člana Komisije iz reda studenata traje godinu dana od dana imenovanja.
Ukoliko se članu Komisije mandat okonča iz bilo kog razloga pre isteka roka za koji je imenovan, Nastavno veće Škole, odnosno Studentski parlament Škole, će imenovati drugog člana Komisije.
Mandat novoizabranog člana Komisije traje do isteka mandata članova Komisije iz člana 1. ove Odluke.

Član 4.

Ovu odluku dostaviti imenovanim članovima Komisije, Službi informacionih sistema radi i arhivi Škole.

Direktor Škole
prof. dr Dejan Blagojević

 

 

Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta iz reda studenta biraju se na godinu dana.

Članovi komisije iz reda studenata za školsku 2016/2017. godinu su:

     1. Nemanja Spasić,

     2. Danilo Milovanović.

 

 

Informacije o aktivnostima koje obezbeđuju automatsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta

1. Izvod iz statuta Škole (član 12)
2. Politika kvaliteta
3. Strategija obezbeđenja kvaliteta
4. Pravilnik o standardima i postupku obezbeđenja kvaliteta
5.  Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
6. Godišnji izveštaj komisije za obezbeđenje kvaliteta