Машински елементи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6