Рециклажне технологије

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5