Саобраћајнице 2

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6