др Драган Перић

Имејл: dragan.peric@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Среда 10:00 – 11:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења.

Докторирaо 2015. године на Факултету за градитељски менађмент у Београду, област Грађевинарсство.

Магистрирао 1989. године на Грађевинском факултету у Нишу, област Организација рада.

Дипломирао 1979. године на Грађевинском факултету у Нишу, област Саобраћајнице

 

Ужа научна област

Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|КОИ| Комунално инжењерство (специјалистичке студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|БДС| Безбедност друмског саобраћаја (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Геодезија (ГРИ- основне студије)

Саобраћајнице 1 (ГРИ – основне студије)

Саобраћајнице 2 (ГРИ – основне студије)

Путеви (ДРС – основне студије)

Пројектовање градских саобраћајница (КОИ – специјалистичке студиј)

Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница (КОИ – специјалистичке студије)

Експлоатација и одржавање путева (БДС – специјалистичке студије)

Репрезентативне референце

Perić D.,”Savremena tehnologija i tehnika posipanja puteva u cilju povećanja efikasnosti i racionalnosti njihovog zimskog održavanja”; Zbornik radova na savetovanju Jugoslovenskog značaja na temu ”Iskustva pri održavanju i rekonstrukciji puteva”, Kopaonik 14. i 15.11.1991. godine. (M23)

Perić D., ”Racionalizacija postupka zimskog održavanja puteva”; Seminar iz oblasti održavanja puteva, SP ”Srbija put”-Beograd i Instituta za puteve-Beogard, održanog 18. i 19.03.1993. godine u Beogradu, na kome je učestvovao i kao predavač. (M21)

Perić D, Cvetanović B, Nedeljković S, ”Smanjenje zagađivanja vazduha izduvnim gasovima motora radi zaštite zdravlja ljudi koji žive u neposrednoj okolini puta”, Zbornik radova 6. međunarodnog savetovanja ”Rizik i bezbednosni inženjering”, 31 januar – 5 februar 2011, Kopaonik; ISBN: 978-86-84853-83-9.

Zlatanovic M, Matejevic B, Peric D ”Cost related comparison of optimum construction time via network planning methods”, TTEM vol.6, No 2 2011 , JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H, ISSN 1840-1503, indexed in SCIE list;

Marinkovic A,Vasilevska A, Miric A,Peric D.” FUNCTIONAL AND DESIGN POTENTIAL OF CITY SQUARES RELATING TO SOCIAL SUSTAINABILITY”. TTEM vol.8, No 2, ..,5/6 2013 , JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H, ISSN 1840-1503, indexed in SCIE list.

Perić D, Stojković N, ”Bezbednost u zonama radova na putevima”, zbornik radova 7. međunarodnog savetovanja ”Rizik i bezbednosni inženjering”, 02 januar – 09 februar 2013, Kopaonik; ISBN: 978-86-6211-057-2, COOBISS.SR-ID 276609031

Cvetanović B, Milošević A, Ristić M, Perić D, ”Opasnost po zdravlje viljuškariste od vibracija celog tela”, Zborniku radova II. međunarodne konferencije ”Zaštita, ekologija, bezbjednost”, 29 maja – 01 juna 2013, Bar;

Perić D, B.Cvetanović, Stojković N, ”Zaštita puteva od zavejavanja u zimskim uslovima”, Zbornik radova I. međunarodne naučno stručne konferencije ”Savremeno održavanje puteva ”, 07 novembra – 09 novembra 2013, Aranđelovac;

Perić D, B.Cvetanović, ”Uticaj buke od kretanja vozila po putu na životnu sredinu i potrebne mere za ublažavanje”, Zbornik radova 9. međunarodnog savetovanja ”Rizik i bezbednosni inženjering”, 31januar – 07 februar 2014,

Perić D, ”Način delovanja na pravce širenja buke kao deo potrebnih mera za ubražavanje saobraćajne buke”, Zbornik radova 10. međunarodnog savetovanja ”Rizik i bezbednosni inženjering”, 26-30 januar 2015, Kopaonik; ISBN: 978-86-6211-057-2, COOBISS.SR-ID 276609031

Perić D, ”Stres na radnom mestu radnika koji rade u okviru službe za održavanje puteva”, Zbornik radova 10. međunarodne konferencije ”Management and safety-stress management and safety”, 12-13 jun 2015, Opatija, Hrvatska;

Perić D, ”Poledica na putu kao pojava koja znatno ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja”, Zbornik radova 11. međunarodnog savetovanja ”Rizik i bezbednosni inženjering”, 25-27 januar 2016, Kopaonik;

Perić D, ”Zaštita radnika koji rade na osfaltiranju kolovoza puta”, Zbornik radova VI. međunarodnog-zdravstvenog skupa ”Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, 21-24 septembar 2016, Zadar, Hrvatska;

Међународни пројекти

Решењем поппреседника владе Србије бр. 350-01-00751/2015-1 од 07.07.2015. године, одређен за известиоца у оквиру тима за стручну контролу Генералног пројекта и претходне студије правданости за изградњу аутопута Е-80 (SEETO Ruta 7), деоница Ниш-Мердаре за: Основе за пројектовање, Пројекат коридора аутопута, и Анализа утицаја на животну средину.

Одговорни пројектант Главних пројеката за следеће државне путеве:

cДржавни путеви I реда (Магистрални путeви):
1. М‐25 Тресибаба ‐ Срљиг Л = 2.264, 28 м
2. М‐25 Срљиг ‐ Ниш Л = 5.136, 42 м
3. М‐25 Прокупље ‐ Куршумлија Л = 3.034, 34 м
Укупно: 10.435, 04 м

Државни путеви II реда (Регионални путeви):
Регионални пут Р‐221 Прокупље ‐ Џигољ, Л = 5.493, 56 м
Регионални пут Р‐214 Алексинац ‐ Бујмир, Л = 2.648, 85 м
Регионални пут Р‐121 Тешица ‐ Моравац, Л = 8.924, 28 м
Регионални пут Р‐241 Доњи Душник ‐ Личје, Л = 6.640, 37 м
Регионални пут Р‐222 Мачковац ‐ Куршумлија, Л = 2.922, 99 м
Регионални пут Р‐121 Пирот ‐ Басарски камен, Л = 8.614, 28 м
Регионални пут Р‐214 Дољевац – Брестовац Л = 5.614, 86 м
Укупно: 40.859, 19 м

Општински путеви (Локални): На територији општине Ниш, Алексинац, Житорађа, Блаце, Куршумлија,Ражањ, Брус, Лесковац, Гаџин Хан, Ковин, Владичин Хан, Сурдулица, Врање итд. у дужини од преко 600 км.

Улице у насељеним местима: На територији општине Ниш, Алексинац, Житорађа, Блаце, Куршумлија, Брус, Лесковац, Гаџин Хан, Ковин, Владичин Хан, Врање итд. у дужини од преко 200 км.

 

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 3