мр Нада Стојановић

Имејл: nada.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Петак 14:00 – 15:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2013, 2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије и Собраћајни и транспортни системи.

Магистрирала 1991. године на Машинском факултету у Нишу, област Машинске конструкције.

Дипломирала 1978. године на Машинском факултету у Нишу, област Машинске конструкције.

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије и

Собраћајни и транспортни системи.

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне/специјалистичке студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне)

Предмети на којима је наставник ангажован

Рачунарска графика (ИНИ,ДРС, ГРИ)

Аутоматизација и роботика (ИНИ)

Комбиновани транспорт (ДРС)

3Д моделовање (ГРИ)

Превентива и контрола у транспорту опасних материја (ДРС-специјалистичке студије)

 

Уџбеници

S.Petrović, N.Stojanović, “ Zbirka zadataka iz Tehničkog crtanja“, Prosveta Niš, 1994 god.str.183. , drugo izdanje 1997 god.

S.Petrović, N.Stojanvić, “ Računarska grafika – AutoCAD 14″, GIP IMPRIME, Niš, 1999 god.

N.Stojanović, B.Stojanović ,“ Računarska grafika – Auto CAD 14-Primeri“, GIP IMPRIME, Niš ,2000 god.

Репрезентативне референце

N. Stojanović, Generalna prevencija u funkciji smanjenja rizika od nastanka nezgoda pri prevozu opasnih materija, 6. Međunarodno naučno savetovanje, Rizik i bezbednosni inženjering, Zbornik radova, Kopaonik, Februar 2011., 447-451.

M. Cvetković, J. Radosavljević, N. Stojanović, S. Cvetković, The planning of the reserves of the reproductive material in order to provide the continuity of the production process, Technics Tehnologies Education Management/TTEM, Vol. 7/Number 4/ 2012, 1542-1549.

N. Stojanović, Nove mogućnosti AutoCad‐a 2013 i njihova primena, XXXV konferencija „Poslovnih komunikacija i proizvodnog inženjerstva“, Vrnjačka Banja, 01‐ 02.06.2012., pp. 784‐788

N. Stojanović, T. Marinković, M. Stanković, Savremene tehnologije u funkciji bezbednosti transporta robe u drumskom saobraćaju, Zbornik radova, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 9. ‐ 11. maj 2013., pp. 77‐85.

Mr Nada Stojanović, dr Tomislav Marinković, Milan Stanković, dipl. inž. saob.Mogućnosti poboljšanja bezbednosti saobraćaja primenom inteligentnih transportnih sistema Zbornik radova, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 15. ‐ 17. maj 2014.

Mr Nada Stojanović, dr Tomislav Marinković, Milan Stanković, dipl. inž. saob, Značaj i mogućnosti primene inteligentnih transportnih sistema u razvijenim zemljama, Zbornik radova, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 14. ‐ 16. maj 2015.

N. Stojanović, The Possibilities of Safe Application of Modern Robots in the Production Process, Online Journal of Applied Knowledge Management, Special Issue 2015 – Paper selected from International Conference in Applied Protection and Its Trends, Volume 3, Issue 3.

N. Stojanović, T. Marinković, M. Stanković, Mogućnosti primene robotizovanih vozila u saobraćaju, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 19. ‐ 21. maj 2016.

N. Stojanović, Безбедност при раду савремених индустријских робота, 11. Међународно саветовање, Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2016, 434-439.

N. Stojanović, Primena savremenih tehnologija I njihov uticaj na bezbedne uslove rada, 9. Međunarodno naučno savetovanje, Rizik i bezbednosni inženjering, Zbornik radova, Kopaonik, 01.02-08.02. 2014, 436-441.

Активности

Истраживачки интерес: Истраживачки интерес:Примена интелигентних транспортних система, C-ITS, Индустријска роботика-безбедност примене, Нове могућности AutoCAD-a.

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1