Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ

 

          Полазећи од дугогодишњег искуства у образовању инжењера различитих профила, а прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања,  Висока техничка школа струковних студија у Нишу је јасно поставила и истакла опште и специфичне циљеве постојања студијског програма Инжењерство заштите животне средине. При изради садржаја студијског програма водило се рачуна о адекватном представљању тематике примене савремених технологија, из области заштите животне средине, као и што већој усклађености и прилагођености садржаја овог програма са сличним програмима високошколских установа у ЕУ, како би било обезбеђено укључивање студената на одговарајуће студијске програме у иностранству и брзо и ефикасно прилагођавање европском образовном простору, у складу са Болоњском декларацијом. Имајући у виду све своје ресурсе, Школа, кроз овај студијски програм, има јасно постављен и истакнут циљ да омогући студентима да прошире и продубе своја знања, стечена на основним студијама истог или сличног усмерења, а са намером стицања потпунијег и знања и разумевања метода заштите, обнављања и очувања животне средине. Конкретно, циљ овог студијског програма је образовање стручњака који поседује неопходно знање за успешно бављење следећим задацима:

          - развој нових зелених технологија (без отпада или са смањеним количинама)

          - развој метода за рециклирање (сакупљање, сортирање) индустријског и другог отпада у циљу стварања нових сировина и смањења загађења

          - коришћење алтернативних горива

          - одговорно управљање природним ресурсима (нарочито водом)

          - решавање проблема загађења вода, ваздуха и земљишта

          - увођење мера енергетске ефикасности у циљу постизања максималне продуктивности уз минималну потрошњу енергије

          - проучавање односа екосистема са другим системима (нарочито индустријским)

          - побошљање законске и нормативне регулативе у области заштите животне средине

          С обзиром на услове у којима ради наша индустрија и привреда уопште, постављени циљеви за будући профил стручњака, прилично су тешки, али се студенти обучавају да делују поступно на локалном и регионалном плану, а што може имати и глобалне ефекте. 
          Поред овога Школа има и следеће опште циљеве:

          - постизање образовног процеса у складу  са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса

          - образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења - креирање приступа учењу где је студент у центру едукације тј. прелазак са статичког држања наставе на наставу усмерену на студента.

          Студијски програм специјалистичких струковних студија Инжењерство заштите животне средине образује стручњаке који, у овом тренутку, недостају у профилу постојећих кадрова, с обзиром да је заштита животне средине релативно нова научна дисциплина и да постоје одређене празнине у високошколском образовању у овој области. На овај начин ће се обезбедити кадрови високог степена стручности за обављање сложених послова у области заштите животне средине.

 

КАЛЕНДАР РАДА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
КУРИКУЛУМ

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

мр Бобан Цветановић
др Александра Боричић
др Аница Милошевић
мр Слађана Недељковић
мр Милош Ристић
мр Наташа Савић
др Драган Николић
РАСПОРЕДИ
 
НАСТАВЕ
КОНСУЛТАЦИЈА
ИСПИТА 2017
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА

Списак предузећа у којима се одрађује стручна пракса

 

- Машински факутет - Ниш

 

 

Уговори о пословно техничкој сарадњи

 

- Републичка привредна комора Ниш

- Cluster NICAT

- Иновациони центар

 

БИБЛИОТЕКА

 

Листа библиотечких јединица

НОВОСТИ - ОБАВЕШТЕЊА - DOWNLOAD

 

УПУТСТВО О ФОРМИ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
САМОВРЕДНОВАЊЕ
NEWS

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш