Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ

 

          Пратећи савремене захтеве који се стално постављају као неопходни услов за образовање високошколских стручњака, а ускладу са потребама савременог друштва и стандардима Болоњске декларације, Висока техничка школа струковних студија у Нишу је 2008. године, на специјалистичким студијама акредитовала студијски програм САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. Студијски програм настао је као последица чињенице да је незамислив напредак било ког друштва без стручњака овог профила. Овај студијски програм конципиран је да представља природни наставак трогодишњег студијског програма Савремене рачунарске технологије на основним студијама и усмерен је да изврши специјалзацију стручњака из уже области са подручја савремених рачунарских технологија.
          Садржај студијског програма рађен је у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма, које је донео Национални савет за високо образовање. Студијски програм је у трајању од једне године (два семестра по 60 ЕСПБ) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила стручњака.
          Приликом акредитације, циљ постојања овог студијског програма био је јасно постављен и истакнут, а то је оспособљавање кадрова за укључивање у радни процес и квалитетно и компетентно обављање струковне делатности из рачунарских технологија.
Основни циљ специјалистичких струковних студија из
Савремених рачунарских технологија јесте да се на адекватан начин представи тематика примене информатике у привреди и друштву. Ово студенти остварују кроз једино мерљиву категорију исхода: поседују знања и вештине које одмах могу да примене у пракси. Таква знања и специфично – практичне вештине које су стекли у току студирања, везане су за различите примене Савремених рачунарских технологија. Ове вештине потребне су друштву за обављање читавог низа задатака из ове области ( успешно бављење информационим технологијама у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада а све у складу са светским искуствима у области професионалне едукације ).
          Поред конкретних, постављени су и следећи општи циљеви судијског програма: усклађеност са поставкама Болоњског процеса, високи степен вертикалне и хоризонталне мобилности студената, избор програмских садржаја (велики број изборних предмета), теренска настава и практична реализација пројеката, тимски рад и флексибилна организација студија по жељи сваког студента ( прилагођавање  програмског садржаја студија афинитетима студента, али уз задржавање обима стручних знања које осигуравају да се задржи програмско језгро специјалистичких студија ).
          Поред циљева, постављени су и очекивани исходи учења тако да су студенти након завршетка ових студија оспособљени да самостално или у тимском раду обављају многе послове од велике важности за опште техничке и информатичке токове у региону. Притом постају потпуно оспособљени за улазак у нови свет савременог Информатичког доба. Циљеви укључују развој креативних способности студената, вештину и знање за решавање конкретних проблема, а наравно и овладавање специфичних практичних вештина потребних за обављање ове професије уз примену и континуирано праћење новина у струци.
          На крају, циљ студијског програма је да се студент се у току студија практично и теоријски оспособи да постане пре свега добар инжeњер – струковни специјалиста у пракси. Такав његов самосталан и тимски рад омогућен је активном наставом и читавим низом практичних вежби, које похађа у току студија као и обављањем праксе у некој од радних организација и израдом стручног пројекта и специјалистичког рада на крају овог школовања.

 

КАЛЕНДАР РАДА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
КУРИКУЛУМ (2008)
КУРИКУЛУМ (2014)
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
др Мирко Косановић
др Дејан Благојевић
др Зоран Величковић
др Зоран Миливојевић
др Душан Стефановић
др Милош Стојановић
РАСПОРЕДИ
НАСТАВЕ
КОНСУЛТАЦИЈА
ИСПИТА 2017
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА

Списак предузећа у којима се одрађује стручна пракса

 

- "ELRAD d.o.o. Serbia - Власотинце

- ЕТШ "Никола Тесла" - Ниш

- ЕИ информатика

- ЕТШ "Мија Станимировић" - Ниш

- "Manufecturing and Testing Services EMSTECH d.o.o - Ниш

- "СБМ" д.о.о. - Ниш

- "Pakom Computers" d.o.o - Ниш

- "EI Factory" d.o.o - Ниш

- "Електромедицина" д.о.о. - Ниш

- "Квалитет" а.д.- Ниш

- Technical College - Lovech (Gabrovo, Bulgaria)

 

 

 

Уговори о пословно техничкој сарадњи

 

- Републичка привредна комора Ниш

- Cluster NICAT

- Иновациони центар

 

БИБЛИОТЕКА

 

Листа библиотечких јединица

НОВОСТИ - ОБАВЕШТЕЊА - DOWNLOAD

 

УПУТСТВО О ФОРМИ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
Извештај са округлог стола "Компетенције свршених студената и захтеви савременог ИТ тржишта у Србији"
Објављени радови студената специјалистичких студија на научно-стручним конференцијама
САМОВРЕДНОВАЊЕ
NEWS

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш