Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
АКТА ШКОЛЕ
СТАТУТ
Статут Школе
  Одлука о допуни статута 20-03-2017
  Прилог 22-12-2014
  Прилог 30-12-2014
  Прилог 16-09-2015
 
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Високе техничке школе струковних студија (МАРТ 2017.)
 
ОПШТА АКТА
Правила студија
  Одлука о изменама и допунама правила студија
  Одлука о броју стечених бодова у току школске године
Стратегија обезбеђења квалитета
Кодекс професионалне етике
Правилник о избору наставника и сарадника
  Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности
  Оцена о резултатима педагошког рада
  Оцена у развоју наставног подмлатка
  Преглед резултата научног и стручног рада
  Правилник о изменама и допунама правилника о избору наставника и сарадника
Правилник о изменама и допунама правилника о избору наставника и сарадника
  Правилник о изменама и допунама правилника 30.09.2013.
  Правилник о изменама и допунама правилника 31.10.2016.
Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању
Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности
   Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности
   Правилник о допуни Правилника о издавачкој делатности
Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту
Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета
Правилник о специјалистичким струковним студијама
  Правилник о изменама правилника о специјалистичким струковним студијама
Правилник о признавању страних високошколских исправа
Правилник о стручној пракси
Правилник о пријави, припреми и одбрани завршног и специјалистичког рада
  Правилник о изменама Правилника о одбрани завршног и специјалистичког рада
  Форма за писање завршног рада
  Форма за писање специјалистичког рада
Правилник о безбедности здравља на рад у запослених и студената
Правилник о систематизацији послова и задатака
  Правилник о изменама и допунама правилника
Правилник о усклађивању стручних назива и издавање нове дипломе
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
Правилник о дисциплинској и материјалној одговрности запослених
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник студентског парламента
Правилник о раду (16.04.2015.)
  Одлука о распореду радног времена
Правила о заштити од пожара
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о канцеларијском пословању
Правилник о службеним путовањима
Правилник о остваривању и расподели сопствених прихода за израду пројекта истраживања и консултанских услуга
Пословник о раду Савета
Пословник о раду Наставног већа
Пословник о раду већа студијских програма
Пословник о раду колегијума
Правилник о процесу планирања
Правилник о набавкама
Обезбеђење квалитета (ивод из Статута школе)
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент
Правилник о раду службе за студентска питања
Правилник о награђивању студената
Правилник о раду библиотеке
Правилник о примени видео надзора
Правилник о употреби печата и штамбиља (објављен 01.04.2015.)
  Правилник о допуни правилника о употреби печата
Правилник о поступку са нађеним стварима у просторијама ВТШ Ниш
  Изјава студента о икзгубљеним стварима

Правилник  o расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента и асоцијације студената Всиоке техничке школе Ниш

Одлука врсти и поступку објављивања материјала на wеб порталу ВТШ Ниш (23.07.2015.)

Правилник о регулисању начина студирања студената са посебним потребама на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу (10.11.2015.)

  ИП образац
Правилник о условима за упис у другу и трећу годину студија из буџета школске 2009/2010. и 2010/2011. године.
Правилник о раду информационог система ВТШ Ниш
Стратегија интернационализације Високе техничке школе у Нишу
Поступак пријема студената
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора
Правилник о мастер струковним студијама
Правилник о пријави, припреми и одбрани мастер рада на мастер струковним студијама
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
   
ОДЛУКЕ
Одлука о студирању деце палих бораца
   
ЗАКОНИ
Закон о Високом образовању (пречишћен текст)
Закон о раду
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш