Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
КОНКУРСИ

28.04.2017.

 

На основу члана 72.  Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016)  и члана 32. и 34. Статута Високе техничке школе струковних студија (31.3.2008., 27.2.2009., 30.9.2009., 20.1.2012., 30.12.2013., 01.12.2014., 29.12.2014., 14.9.2015. године и 20.03.2017. године), директорка Високе техничке школе струковних студија у Нишу, објављује

 

К о н к у р с
за избор у звање и заснивање радног односа

 

Једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, за ужe области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, на одређено време од три године.

Кандидати на конкурс достављају:

- оверену фотокопију дипломе о стеченом првом или другом степену високог образовања,

- уверење да су студенти докторских студија,

- биографију о свом досадашњем раду,

- уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању

- друге доказе прописане чланом 72. Закона о високом образовању и чланом 3. став 2. Правилника о избору наставника и сарадника ВТШ Ниш (16.05.2011., 30.9.2013., 28.10.2016. и 13.02.2017. године) који је објављен на web страници Школе: www.vtsnis.edu.rs

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20., Ниш, са назнаком: за Конкурс. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

                                                                                                     
          Директорка ВТШ Ниш                          

др Александра Боричић, проф.стр. студија, с.р.

 

 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш