Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2017 - ДРС
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2016
   
КАЛЕНДАР РАДА 2016/2017
ПЛАН РАДА 2016-2017
Извештај о раду 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Одлука о именовању комисије за обезбеђење квалитета 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о студентској анкети
Летњи семестар школске 2016/2017   Зимски семестар школске 2016/2017
Летњи семестар школске 2015/2016   Зимски семестар школске 2015/2016
Летњи семестар школске 2014/2015   Зимски семестар школске 2014/2015
Летњи семестар школске 2013/2014   Зимски семестар школске 2013/2014
Летњи семестар школске 2012/2013   Зимски семестар школске 2012/2013
Летњи семестар школске 2011/2012   Зимски семестар школске 2011/2012

 

 

 

 

          На основу члана 93. и члана 94. став 5.  Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 12. Правилника о дисциплинској одговорности студената (од 23. 12. 2013. године), члана 20. Правилника Студентског парламента Високе техничке школе струковних студија, Одлуке Наставног већа Високе техничке школе струковних студија (бр. 02-684 од 08.10.2015. године) и Одлуке Студентског парламента (бр. 02-677/2 од 06.10.2015. године), директор Високе техничке школе доноси

 

ОДЛУКУ
о именовању чланова Првостепене дисциплинске комисије за оцену дисциплинске одговорности студената ВТШ

 

Члан 1.

          За чланове Првостепене дисциплинске комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената из реда наставника Школе именују се:

          др Зоран Величковић - председник,

          др Славимир Стошовић - члан,

          др Александра Боричић - члан,

          др Станиша Димитријевић - члан,

          Душан Радосављевић - члан,

          Немања Гојковић - члан,

          Стефан Рајковић - члан.

           


Члан 2.

          Задатак Комисије је да у првом степену спроведе дисциплински поступак по поднетој пријави за покретање дисциплинског поступка.

 

Члан 3.

          Мандат члана Комисије из реда наставника траје три године од дана именовања.
          Мандат члана Комисије из реда студената траје годину дана од дана именовања.  
          Уколико се члану Комисије мандат оконча из било ког разлога пре истека рока за који је именован, Наставно веће Школе, односно Студентски парламент Школе, ће именовати другог члана Комисије.
          Мандат новоизабраног члана Комисије траје до истека мандата чланова Комисије из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 4.

          Ову одлуку доставити именованим члановима Комисије, Служби информационих система ради и архиви Школе.

 

Директор Школе
проф. др Дејан Благојевић

 

 

     Чланови Комисије за обезбеђење квалитета из реда студента бирају се на годину дана.

     Чланови комисије из реда студената за школску 2016/2017. годину су:

 

          1. Немања Спасић,

          2. Данило Миловановић.

 

 

 

Информације о активностима које обезбеђују аутоматско праћење и периодичну проверу квалитета

 

1. Извод из статута Школе (члан 12)
2. Политика квалитета
3. Стратегија обезбеђења квалитета
4. Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета
5. Правилник о студентском вредновању квалитета студија
6. Годишњи извештај комисије за обезбеђење квалитета

 


 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 2012

 

 

Предавање - Акредитација 2012
Категоризација публикација

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш