Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ

 

          Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања, a у складу са потребама савременог друштва, Висока техничка школа струковних студија у Нишу је 2008. године, на специјалистичким студијама акредитовала студијски програм Безбедност друмског саобраћаја. Студијски програм конципиран је тако да представља специјализацију стручњака из уже области Безбедност и контрола саобраћаја, а представља савремени, усклађен, логичан и неопходнан наставак студијског програма друмски саобарћај на основним студијама.
          Садржај студијског програма рађен је у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма, које је донео Национални савет за високо образовање. Студијски програм је у трајању од једне године (два семестра-60 ЕСПБ) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила стручњака.
          Студијски програм настао је као последица чињенице да последњих година, на светском нивоу, рад у области безбедности друмског саобраћаја доживљава велику експанзију. Узимајићи у обзир велики број саобраћајних незгода и штетност њихових последица, организација и рад у области безбедности друмског саобраћаја заузима значајно место у хијерархији приоритетних задатака савременог друштва.
          На свим нивоима организовања савремена друштва улажу огромне напоре како би се остварили што бољи резултати на смањењу броја саобраћајних незгода и њихових последица. Успостављање прихватљивог нивоа, односно жељеног стања, безбедности друмског саобраћаја подразумева, између осталог и константно унапређење образовања и стечених знања стручњака из ове области, што уједно представља основни циљ овог студијског програма.
          Основни или примарни циљ студијског програма је стицање стручних знања и практичних вештина из области Безбедности и контроле саобраћаја, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области. Поред тога, овај студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, доношење конкретних решења, писање стручних извештаја и саопштавање и јавно излагање постигнутих резултата рада.
          Крајњи циљ студијског програма Безбедност друмског саобраћаја је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области безбедности и контроле саобраћаја.
          Поред конкретних, постављени су и следећи општи циљеви судијског програма: усклађеност са поставкама Болоњског процеса, високи степен вертикалне и хоризонталне мобилности студената, теренска настава и практична реализација пројеката, тимски рад итд.
          Поред циљева, кроз студијски програм, постављени су и очекивани исходи учења, односно прецизни искази о томе шта ће студенти бити у стању да ураде након завршетка студија на овом студијском програму и колико ће то успешно обављати. Похађањем овог студијског програма студент стиче знања и практичне вештина које треба да га учине способним да индивидуално или у тиму решава конкретне и практичне проблеме из облати безбедности саобраћаја. Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на следећим пословима: анализа саобраћајних незгода у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја; израда стратегије и тактике спречавања саобраћајних незгода на одређеном подручју; организација и спровођење увиђаја саобраћајних незгода; експертизе - вештачења саобраћајних незгода; организација рада центара за обуку возача; контрола и регулисање саобраћаја; експлоатација и одржавања путева са аспекта безбедниост саобраћаја.
          Генерално, очекивани исход учења је да се студент практично и теоријски оспособи да постане квалитетан специјалиста - струковни инжењер саобраћаја у пракси, а што се постиже активном наставом, низом практичних вежби, обављањем праксе у некој од радних организација, израдом конкретних пројектних задатака, итд.

 

КАЛЕНДАР РАДА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
КУРИКУЛУМ (2008)
КУРИКУЛУМ (2014)
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
др Дејан Богићевић
др Томислав Маринковић
др Светозар Костић
мр Драган Перић
мр Нада Стојановић
РАСПОРЕДИ
НАСТАВЕ
КОНСУЛТАЦИЈА
ИСПИТА 2017
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА

Списак предузећа у којима се одрађује стручна пракса

 

- "Ниш-експрес" АД- Ниш

- "Ринчић АМК" д.о.о. - Ниш

- Привредно друштво "Теход ММ" технички преглед возила

- АМСС - Центар за моторна возила Огранак Ниш

- ЈКП "Паркинг севис" - Ниш

- Предузеће за трговину и услуге "206" д.о.о. - Ниш

- Rico Training Centre d.o.o. - Београд

 

 

Уговори о пословно техничкој сарадњи

 

- Републичка привредна комора Ниш

- Cluster NICAT

- Иновациони центар

 

БИБЛИОТЕКА

 

Листа библиотечких јединица

НОВОСТИ - ОБАВЕШТЕЊА - DOWNLOAD

 

СПИСАК ТЕМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА КОЈЕ СУ ДО САДА УРАЂЕНЕ И ОДБРАЊЕНЕ

УПУТСТВО О ФОРМИ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ
ПРИМЕР НАЛАЗА
Објављени радови студената специјалистичких студија на научно-стручним конференцијама
САМОВРЕДНОВАЊЕ
NEWS

 

 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш