Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 

СТРУЧНА ПРАКСА

 

Правилник о стручној пракси
Захтев за стручну праксу
Уговор о обављању стручне праксе
Анкета уз уговор за стручну праксу (ИНИ - ЗПП) 2016
Упуство за реализацију стручне праксе
Извод из закона о стручној пракси
Научно стручна база

 

 

 

Честа питања

 

КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број 29
Дана 24.11.2011. године
ул. Захумска бр. 14
Београд

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

 

Да ли постоји фонд часова за стручну праксу?

 

Одговор: не постоји, али имајући у обзир да се ради о струковним студијама треба у складу са праксом таквих школа у Европи у оквиру одговарајућег научног поља, организовати овај вид наставних активности.

 

Колико траје стручна пракса на нашим студијама?

 

Одговор: часови стручне праксе улазе у укупан број часова студијског програма, али то нису часови активне наставе па не улазе у оптерећење наставника.

 

Да ли се „стручна пракса“ рачуна као обавезан предмет са фондом часова и да ли улази у оптерећење наставника и где се уписује у електронском обрасцу?

 

Одговор: Стручна пракса мора имати ЕСПБ и најчешће и часове који улазе у укупан број часова одговарајућег студијског програма. Стручна пракса не улази у оптерећење наставника, приказује се у курикулуму и у књизи предмета, описују се вештине које студент изводи, начин и место извођења, исход активности. Стручна пракса може бити заступљена и у оквиру практичне наставе када име све елементе активне наставе али и додатно кроз стручну праксу која се обавља у наведеној институцији. Део стручне праксе ван активне наставе (практичне наставе у оквиру неких стручних предмета), се не уписује у електронски образац (нпр. летња стручна пракса или стручна пракса у задњем семестру).

 

Да ли се оцењује „стручна пракса“ нумеричком оценом (у пријави, индексу, записнику) и да ли се проверава усвојено знање?

 

Одговор: Наставник, одговоран за стручну праксу, води евиденцију о редовном похађању и активностима студента у току стручне праксе. Након завршене стручне праксе студент не добија оцену, али је у обавези да обави стручну праксу како би остварио предвиђен број ЕСПБ бодова. Податак о обављеној стручној пракси одговорни наставник уноси у индекс студента на основу извештаја одговорног лица (ако то није наставник или сарадник запослен у школи) онда то може бити стручна особа која је уговором са школом задужена да прати обављање стручне праксе у својој институцији. Школа треба да поседује обрасце којим прописује трајање и садржај стручне праксе и на којима се у делу „извештај” води евиденција o активностима које је студент обавио на основу дневника о стручној пракси. Подаци о стручној пракси (број ЕСПБ и бр часова) се уносе у додатак дипломе.

 

Да ли стручна пракса захтева потпуну документацију као за испт (пријаву, дневник, записник, индекс и др.)?

 

Одговор: да, видети претходни став

 

Да ли оцена добијена на стручној пракси улази у просек оцена укупног студирања?

 

Одговор: стручна пракса се не оцењује нумерички

 

Колико ЕСПБ најмање, а колико највише се може остварити кроз стручну праксу?

 

Одговор: ЕСПБ бодови за стручну праксу су у складу са укупним оптерећењем које се односи на овај вид активности студената. Стручна пракса се не рачуна као изборни предмет, али улази у укупан збир ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија.

 

Да ли се сати остварени у процесу размене студената (иностранство) рачунају у број сати стручне праксе?

 

Одговор: могу се рачунати у складу са правилником о признавању ЕСПБ бодова у оквиру мобилности студената.

 

Да ли одређени фонд часова студенти могу да обаве изван здравствених институција и да ли је тај фонд часова лимитиран; уколико јесте лимитиран, колики би тај проценат био?

 

Одговор: стручна пракса је везана за стицање стручних вештина којима се остварује исход студијског програма. Треба да се обавља у стручним институцијама.

 

Да ли је могуће обавити део стручне праксе у школи уколико за то постоје обезбеђени услови (одговарајуће лабораторије, апарати, уређаји, машине и друга опрема)?

 

Одговор: да, могуће је

 

Који проценат бодова по студијском програму треба да носи пракса?

 

Одговор: с обзиром да се део стручне праксе може реализовати и кроз практичну наставу и кроз организовани стручни рад, број бодова може бити различит. У пољу медицинских наука нпр. директива Савета Европе од 2005. год. о признавању професионалних квалификација у делу који се односи на струковне студије, налаже укупан број часова на студијском програму од 4600 од се чега најмање 50% препоручује за клиничку праксу (која се однси на практичну наставу и стручну праксу).

 

Студенти попуњавају дневник рада на месту где обављају праксу, па то бране пред ментором у Школи који им даје оцену. Та оцена се уноси у записник и индекс и носи ЕСПБ бодове. Дневник потписује ментор у предузећу и професор Школе. Да ли је тако правилно?

 

Одговор: школа може поступак обављања сртучне праксе ближе регулисати правилима студија (горе наведени поступак може бити један од начина, али испуњенем обавеза студент стиче само ЕСПБ, оцена може бити описна и не улази у просечну оцену)

 

Да ли ће бити прописан јединствени образац Стручне праксе за све студијске програме?

 

Одговор: не, образац даје сама школа у складу са специфичностима студијског програма. Стручна пракса се као део активности мора наћи у књизи предмета и треба да има следеће елементе: циљ стручне праксе, исход стручне праксе, садржај стручне праксе и методе извођења стручне праксе.

 

Како изгледа пријава испита из праксе?

 

Одговор: током обављања стручне праксе прати се усвајање вештина које су предвиђене садржајем, извештај о обављеној стручној пракси попуњава ментор а број ЕСПБ бодова у индекс уноси одговорни наставник за стручну праксу. Обично се не полаже и не пријављује испит из стручне праксе.

 

Да ли можемо да користимо јединствену пријаву као за остале предмете?

 

Одговор: нема пријаве испита

 

Како се изражава стручна пракса кроз ЕСПБ бодове?

 

Одговор: стручна пракса има своју позицију у курикулуму студијског програма као и одговарајући број ЕСПБ.

 

Који је минимални а који максимални број ЕСПБ бодова за стручну праксу?

 

Одговор: стручна пракса заједно са практичном наставом (активна настава) би требало да садржи око ½ укупног броја часова на основним струковним студијама у пољу медицинских наука. ЕСПБ бодови се додељују сходно оптерећењу студената за овај вид активности.

 

Који је оптималан број часова стручне праксе којим студент може бити оптерећен током студирања на високим струковним школама?

 

Одговор: како стручна пракса не улази у часове активне наставе, ови часови не повећавајају укупно оптерећење наставника те би, узимајући у обзир исход студијског програма, број часова стручне праксе заједно са часовима практичне наставе требало да износи ½ укупног броја часова студијског програма.

 

Ко изводи стручну праксу и које изборно звање треба да има уколико фирма не даје ментора а не дозвољава извођење праксе без присуства наставника из школе?

 

Одговор: општим актом високошколске установе могу се утврдити посебна звања сарадника који изводе стручну праксу.

 

Да ли имате неке препоруке везане за много већи фонд часова високих медицинских струковних школа у европским земљама у односу на наше стандарде (препоручен број од 4 600 часова) од којих 50% препоручују за клиничку праксу?

 

Одговор: курикулум основних струковних студија у пољу медицинских наука би заједно са часовима стручне праксе требало да има преко 4000 часова на студијском програму.

 

Да ли ће стручна пракса улазити у фонд часова активне наставе (сада не улази)?

 

Одговор: не

 

Да ли улази и како ће се бодовати ако улази?

 

Одговор: стручна пракса не улази у часове активне наставе али има ЕСПБ бодове који улазе у укупан збир ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија

 

Да ли ће повећати оптерећеност наставног кадра који изводи стручну праксу?

 

Одговор: не

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш