Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми
          Делатност високог образовања Школа остварује кроз струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања и стручног назива инжењер струковних студија одговарајуће области.

 

          Акредитовани (одобрени) студијски програми:
         

          1. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
          из области индустријског инжењерства и индустријског менаџмента.

          

          2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
          из области саобраћајног инжењерства.

          

          3. КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
          из области електротехничког и рачунарског инжењерства.

        

          4. САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
          из области електротехничког и рачунарског инжењерства.

          

          5. ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
          из области грађевинског инжењерства.

 

          6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

          из области инжењерство заштите животне средине.

 

          На струковним студијама Школа ће изводити студијске програме, који оспособљавају студенте за укључивање у радни процес и примену стечених знања и вештина на решавању одговарајућих проблема.
          Основне струковне студије трају три године односно шест семестара и имају 180 ЕСПБ бодова. У структури студијског програма, од укупно 180 ЕСПБ бодова, заступљене су следеће групе предмета:

1. академско-општеобразовни предмети са око 15% ЕСПБ бодова
2. стручни предмети са око 40% ЕСПБ бодова
3. стручно-апликативни предмети са око 45% ЕСПБ бодова.
          Студијски програм садржи обавезне и изборне предмете, а изборни предмети су заступљени са најмање 20% у односу на укупан број ЕСПБ бодова.
          Сви предмети су једносеместрални, а сваки предмет има одређен број ЕСПБ бодова које студент оствари када са успехом положи испит.
          Школска година се дели на два семестра од којих сваки траје 15 недеља.

 

Оцењивање и напредовање студента

 

           Оцењивање студената врши се континуираним праћењем њиховог рада током семестра, при чему су све активности вредноване одговарајућим бројем поена. На почетку сваког семестра студент добија оперативни план рада за сваки наставни предмет, у коме су дефинисане све активности које студент треба да обави, као и број поена којим су вредноване поједине активности. На овај начин, прецизно и благовремено су дефинисани облици рада на појединим предметима, време њихове реализације, могућност стицања поена у току наставе, што студентима треба да олакша припремање и полагање испита.
          Успешност студента у савладавању одређеног предмета изражава се одговарајућим бројем поена. Максималан број поена који студент може да оствари на испиту је 100 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза током семестра студент може остварити најмање 30, а највише 70 поена. Обим предиспитних обавеза зависи од структуре предмета и то могу бити:

 

          - активно присуство настави
          - полагање колоквијума
          - полагање тестова
          - израда графичких радова, семинарских радова, пројектних задатака итд.
          - лабораторијске вежбе
          - практични рад и слично.

 

          Наведене активности обично се рачунају као индивидуални рад студената, мада се неке од њих могу обавити и као рад групе студената - тимски рад.
          Према томе, оцену на предмету студент стиче према унапред утврђеним и студенту познатим критеријумима. Коначна оцена утврђује се на завршном испиту и зависи од броја остварених поена:

 

          1. мање од 55 поена – оцена 5 (није положио)
          2. од 55 – 64 поена – оцена 6 (довољан)
          3. од 65 – 74 поена – оцена 7 (добар)
          4. од 75 – 84 поена – оцена 8 (врло добар)
          5. од 85 – 94 поена – оцена 9 (изузетно добар)
          6. од 95 – 100 поена – оцена 10 (одличан – изузетан).

 

Услови уписа и правила студирања

 

          Висока техничка школа уписује 210 студената (25 - 35 по студијском програму) који се финансирају из буџета Републике Србије и 150 студената (25 по студијском програму) који се самофинансирају.

          Право на високо образовање, односно упис у Високу техничку школу струковних студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из математике.

          Упис студената врши се на основу конкурса за упис на студије. Основ за утврђивање редоследа кандидата је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту из математике. На основу критеријума из конкурса сачињава се ранг листа пријављених кандидата, са укупним бројем бодова, посебно за сваки студијски програм. Број укупно постигнутих бодова и место на ранг листи одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

          Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова може да се и у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

          Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова може да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнуте просечне оцене у текућој школској години.

          Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који сам финансира студије. Студент који се сам финансира опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова.

          При упису у другу и трећу годину студент се опредељује за изборне предмете, да би остварио потребан број ЕСПБ бодова. Студент који не положи изборни предмет може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш