Акта Школе

 

СТАТУТ

Статут Високе техничке школе струковних студија (26.03.2018.)

 
ОПШТА АКТА

Правилник о мастер струковним студијама и пријави, припреми и одбрани завршног мастер рада (31.10.2018.)
  Правилник о измени и допуни Правилника о мастер струковним студијама и пријави, припреми и одбрани завршног мастер рада (20.05.2019.)
Пословник о допуни Пословника о раду Стручно истраживачког већа (15.10.2018.)
Пословник о раду Стручно истраживачког већа (04.09.2018.)
  Пословник о допуни Пословника о раду Стручно истраживачког већа (20.12.2018.)
Правила студија (28.05.2018.)
  Одлука о изменама и допунама Правила студија (20.05.2019.)
Пословник о раду Наставно стручног већа (27.09.2018.)
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима ВТШ НИШ (28.05.2018.)
Правилник о избору наставног особља Високе техничке школе струковних студија (28.05.2018.)
  Правилник о измени и допуни Правилника о избору наставног особља Високе техничке школе струковних студија (03.12.2018.)
  Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности
  Оцена о резултатима педагошког рада
  Оцена у развоју наставног подмлатка
  Преглед резултата научног и стручног рада
Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу избора за Студентски парламент ВТШ (26.03.2018.)
Правилник о међународној мобилности и студената и преношењу ЕСПБ бодова (26.03.2018.)
Правилник о организацији и стематизацији послова у Високој техничкој школи струковних студија Ниш (20.03.2018.)
  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова (06.11.2018.)
  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова (04.07.2018.)
Правилник о стручној пракси на мастер струковним студијама и примењено истраживачком раду (26.02.2018.)
Правилник о преносу ЕСПБ бодова и признавању испита са других високошколских установа (05.12.2017.)
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Високој техничкој школи струковних студија (05.12.2017.)
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза ВТШ Ниш и усклађивање књиговдственог стања са стварним стањем (05.12.2017.)
Правилник о усклађивању стручних назива и издавање нове дипломе (12.11.2007.)
Правилник о одржавању зграде Високе техничке школе струковних студија у Нишу (11.07.2017.)
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената на ВТШ Ниш (24.04.2017.)
  Правилник о изменама и допунама правилника о вредновању ваннаставних активности студената (28.05.2018.)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга (30.03.2017.)
Пословник о раду већа студијских програма (30.03.2017.)
Поступак пријема студената (07.06.2016.)
Стратегија интернационализације Високе техничке школе у Нишу (25.04.2016.)
Правилник о раду информационог система ВТШ Ниш (11.04.2016.)
Пословник о раду колегијума (23.11.2015.)
Правилник о регулисању начина студирања студената са посебним потребама на ВТШСС у Нишу (10.11.2015.)
  ИП образац
Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања(14.07.2015.)
Правилник o расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента и асоцијације студената ВТШ Ниш (08.07.2015.)
Правилник о поступку са нађеним стварима у просторијама ВТШ Ниш (22.05.2015.)
  Изјава студента о изгубљеним стварима
Правилник о раду (08.04.2015.)
  Правилник о измени Правилника о раду (06.11.2018.)
  Одлука о распореду радног времена (09.04.2015.)
Правилник о употреби печата и штамбиља на ВТШ Ниш (02.04.2015.)
  Правилник о допуни правилника о употреби печата
Правилник о стручној пракси (16.03.2015.)
Правилник о примени видео надзора којим се контролише приступ у службени простор ВТШ Ниш (16.03.2015.)
Правилник о раду библиотеке (23.02.2015.)
Правилник о специјалистичким струковним студијама (23.02.2015.)
  Правилник о изменама правилника о специјалистичким струковним студијама (25.10.2016.)
Правилник о пријави, припреми и одбрани завршног и специјалистичког рада (23.02.2015.)
  Правилник о изменама Правилника о пријави, припреми и одбрани завршног и специјалистичког рада (30.09.2015.)
  Форма за писање завршног рада
  Форма за писање специјалистичког рада
Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту (22.12.2014.)
  Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку обезбеђења квалитета (25.04.2016.)
Правилник о раду службе за студентска питања (15.09.2014.)
Правилник о канцеларијском пословању (03.04.2014.)
Правилник о безбедности здравља на рад у запослених и студената (17.03.2014.)
Правилник о набавкама (24.02.2014.)
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент (03.02.2014.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената (23.12.2013.)
  Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности студената (23.06.2014.)
Правилник о награђивању студената (23.12.2013.)
Правила о заштити од пожара за објекат ВТШ Ниш (14.11.2013.)
Правилник о процесу планирања (13.11.2013.)
Правилник Студентског парламента (04.03.2013.)
Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности (29.12.2012.)
  Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности (30.12.2014.)
  Правилник о допуни Правилника о издавачкој делатности (30.09.2015.)
Пословник о раду Савета (11.07.2012.)
  Пословник о изменама и допунама пословника о раду Савета (04.07.2018.)
Правилник о реализацији програма образовања током читавог живота (06.06.2012.)
Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању (27.02.2012.)
Правилник о остваривању и расподели сопствених прихода за израду пројеката истраживања и консултанских услуга (20.01.2012.)
Правилник о службеним путовањима (25.02.2011.)
  Правилник о изменама и допунама правилника о службеним путовањима (04.07.2018.)
Правилник о признавању страних високошколских исправа (28.12.2010.)
Правилник о организацији буџетског рачуноводства (12.11.2010.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговрности запослених (25.02.2010.)
Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета (12.03.2009.)
Кодекс професионалне етике (12.03.2009.)
Стратегија обезбеђења квалитета (27.02.2009.)
  Одлука о измени и допуни стратегије обезбеђење квалитета (25.04.2016.)
Правилник о студентском вредновању квалитета студија (26.02.2009.)

 
ОДЛУКЕ

Одлука о висини школарине на Високој техничкој школи струковних студија за школску 2019/2020. (23.04.2019.)
Одлука о распореду радног времена запослених на ВТШ Ниш (14.11.2018.)
Одлука о висини школарине на Високој техничкој школи струковних студија за школску 2018/2019. (26.04.2018.)
Одлука врсти и поступку објављивања материјала на wеб порталу ВТШ Ниш (23.07.2015.)
Одлука о студирању деце палих бораца

 
ЗАКОНИ

Закон о Високом образовању (2019)
Закон о раду
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
   
Посебан колективни уговор за Високо образовање