Akta Odseka Niš


OPŠTA AKTA

 

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskog dokumenta  ATVSSS – Odsek Niš (12.01.2022.)
Pravilnik o primeni video nadzora kojim se kontroliše pristup u službi prostor ATVSSS – Odsek Niš (26.08.2020.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu – Odsek Niš  (06.07.2020..)
Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Stručno istraživačkog veća (15.10.2018.)
Poslovnik o radu Stručno istraživačkog veća (04.09.2018.)
  Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Stručno istraživačkog veća (20.12.2018.)
Pravila studija (28.05.2018.)
  Odluka o izmenama i dopunama Pravila studija (20.05.2019.)
Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima VTŠ NIŠ (28.05.2018.)
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti i studenata i prenošenju ESPB bodova (26.03.2018.)
Pravilnik o stručnoj praksi na master strukovnim studijama i primenjeno istraživačkom radu (26.02.2018.)
Pravilnik o prenosu ESPB bodova i priznavanju ispita sa drugih visokoškolskih ustanova (05.12.2017.)
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza VTŠ Niš i usklađivanje knjigovdstvenog stanja sa stvarnim stanjem (05.12.2017.)
Pravilnik o usklađivanju stručnih naziva i izdavanje nove diplome (12.11.2007.)
Pravilnik o održavanju zgrade Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu (11.07.2017.)
Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata na VTŠ Niš (24.04.2017.)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata (28.05.2018.)
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanja usluga (30.03.2017.)
Poslovnik o radu veća studijskih programa (30.03.2017.)
Postupak prijema studenata (07.06.2016.)
Strategija internacionalizacije Visoke tehničke škole u Nišu (25.04.2016.)
Pravilnik o radu informacionog sistema VTŠ Niš (11.04.2016.)
Poslovnik o radu kolegijuma (23.11.2015.)
Pravilnik o regulisanju načina studiranja studenata sa posebnim potrebama na VTŠSS u Nišu (10.11.2015.)
  IP obrazac
Pravilnik o raspodeli sredstava obezbeđenih za finansiranje rada studentskog parlamenta i asocijacije studenata VTŠ Niš (08.07.2015.)
Pravilnik o postupku sa nađenim stvarima u prostorijama VTŠ Niš (22.05.2015.)
  Izjava studenta o izgubljenim stvarima
Pravilnik o radu (08.04.2015.)
  Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu (06.11.2018.)
  Odluka o rasporedu radnog vremena (09.04.2015.)
  Pravilnik o dopuni pravilnika o upotrebi pečata
Pravilnik o stručnoj praksi (16.03.2015.)
Pravilnik o prijavi, pripremi i odbrani završnog i specijalističkog rada (23.02.2015.)
  Forma za pisanje završnog rada
  Forma za pisanje specijalističkog rada
Pravilnik o načinu polaganja i ocenjivanja na ispitu (22.12.2014.)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima i postupku obezbeđenja kvaliteta (25.04.2016.)
Pravilnik o radu službe za studentska pitanja (15.09.2014.)
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju (03.04.2014.)
Pravilnik o nabavkama (24.02.2014.)
Pravilnik o sprovođenju izbora za studentski parlament (03.02.2014.)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata (23.06.2014.)
Pravilnik o nagrađivanju studenata (23.12.2013.)
Pravila o zaštiti od požara za objekat VTŠ Niš (14.11.2013.)
Pravilnik o procesu planiranja (13.11.2013.)
Pravilnik Studentskog parlamenta (04.03.2013.)
Pravilnik o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti (29.12.2012.)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti (30.12.2014.)
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj delatnosti (30.09.2015.)
Poslovnik o radu Saveta (11.07.2012.)
  Poslovnik o izmenama i dopunama poslovnika o radu Saveta (04.07.2018.)
Pravilnik o realizaciji programa obrazovanja tokom čitavog života (06.06.2012.)
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju (27.02.2012.)
Pravilnik o ostvarivanju i raspodeli sopstvenih prihoda za izradu projekata istraživanja i konsultanskih usluga (20.01.2012.)
Pravilnik o službenim putovanjima (25.02.2011.)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o službenim putovanjima (04.07.2018.)
Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava (28.12.2010.)
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (12.11.2010.)
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovrnosti zaposlenih (25.02.2010.)
Pravilnik o standardima i postupku obezbeđenja kvaliteta (12.03.2009.)
Kodeks profesionalne etike (12.03.2009.)
Strategija obezbeđenja kvaliteta (27.02.2009.)

 
ZAKONI

Zakon o Visokom obrazovanju (2019)
Zakon o radu
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
   
Poseban kolektivni ugovor za Visoko obrazovanje
Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemija zarazne bolesti