Акта Академије

ОПШТА АКТА

Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (03.03.2020.)
Правилник о заштити података о личности (25.02.2020.)
Правилник о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС (15.11.2019.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (16.10.2019.)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга (16.10.2019.)
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених у АТВСС (16.10.2019.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената (18.09.2019.)
Стратегија обезбеђења квалитета (18.09.2019.)
Правилник о интерном финансијском управљању и контроли (18.09.2019.)
Кодекс о академском интегритету (18.09.2019.)
Правилник о буџетском рачуноводству (18.09.2019.)
Правилник о одржавању зграде седишта Академије, зграда и дворишта одсека АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о ближем утврђивању поступака јавних набавки у АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених и студената АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза АТВСС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (18.09.2019.)
Правилник о процесу планирања АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о поклонима запослених у АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о канцеларијском и архивском пословању (18.09.2019.)
Правилник о употреби печата и штамбиља на АТВСС (18.09.2019.)