Акта Академије

Правилници

Правилник о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (16.11.2021.)
Кодекс професионалне етике (05.10.2021.)
Стратегија комуникације с јавношћу (13.09.2021.)
Правилник о употреби печата и штамбиља на Академији техничко-васпитачких струковних студија (17.08.2021.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената (16.07.2021.)
Правилник о полагању и оцењивању студената у учењу кроз рад (13.05.2021.)
Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија АТВССС (13.05.2021.)
Правилник о избору ментора код послодаваца ради реализације дуалног студија у високом образовању (13.05.2021.)
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материја (23.04.2021.)
Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања (23.04.2021.)
Правилник о Савету послодаваца (08.04.2021.)
Правилник о полагању испита и оцењивања на испиту (06.04.2021.)
Правила студија АТВСС (06.04.2021.)
Одлука о измени и допуни Правила студија АТВСС (13.05.2021.)
Правилник о ближим условима расподеле сопствених прихода остварених пословањем на тржишту у оквиру осталих делатности и у домену образовања током читавог живота  (11.02.2021.)
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС (10.02.2021.)
Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности (01.03.2021.)
Образац 1 – Захтев за издавање публикације
Образац 2 – Захтев за рецензирање уџбеника и помоћних уџбеника (ОУ)
Образац 3 – Захтев за рецензирање других публикација
Образац 4 – Извештај о рецензији
Правилник о пријави, припреми и одбрани завршног рада (05.11.2020.)Формулар
Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи (18.09.2020.)
Правилник о безбедности и здравља на раду АТВСС (08.07.2020.)
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима АТВСС (29.06.2020.)
Правилник о стимулацији, додацима на зараду и прековременом раду (29.06.2020.)
– Одлука о измени и допуни правилника о стимулацији, додацима на зараду и прековременом раду АТВСС (08.04.2021.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (29.06.2020.)
Правилник о реализацији програма образовања читавог живота (25.06.2020.)
Правилник о условима и поступку уписа студента (25.06.2020.)
Правилник о стручном и научном усавршавању наставника и сарадника АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о раду комисије за квалитет и самовредновање АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о специјалистичким струковним студијама (25.06.2020.)
Правилник о раду библиотеке (25.06.2020.)
Правилник о обезбеђењу контроли и унапређењу квалитета АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о самовредновању АТВСС  (25.06.2020.)
Правилник о студентском вредновању квалитета студија наставе и педагошког рада наставника (25.06.2020.)
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС (25.06.2020.)
Одлука о измени и допуни Правилника о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС (01.06.2021.)
Одлука о измени и допуни Правилника о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС (06.04.2021.)
Оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности Академије (.doc)
Оцена о резултатима педагошког рада (.doc)
Преглед резултата научног и стручног рада (.doc) 
Правилник о раду наставно истраживачких лабораторија АТВСС (25.06.2020.)Одлука о изменама и допунама Правилника о мастер струковним студијама пријави, припреми и одбрани завршног мастер рада (05.11.2020.)
Правилник о мастер струковним студијама пријави припреми и одбрани завршног мастер рада (25.06.2020.)
Одлука о изменама и допунама Правилника о мастер струковним студијама пријави, припреми и одбрани завршног мастер рада (05.11.2020.)
Правилник о критеријумима и начинима за пружање подршке студентима из осетљивих друштвених група (25.06.2020.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (16.06.2020.)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (16.06.2020.)
Правилник о одмору запослених у АТВСС (01.06.2020.)
Правилник о међународној мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (27.02.2020.)
Правилник о заштити података о личности (25.02.2020.)
Правилник о организацији и систематизацији послова АТВСС – пречишћен текст (22.01.2020.)
Правилник о измени правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (27.08.2021.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (14.06.2021.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (25.02.2021.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (04.12.2020.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (05.06.2020.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (03.03.2020.)
Правилник о заштити података о личности (25.02.2020.)
Правилник о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС (15.11.2019.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (16.10.2019.)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга (16.10.2019.)
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених у АТВСС (16.10.2019.)
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању и расподели сопствених прихода оставрених у АТВСС (11.02.2021.)
Стратегија обезбеђења квалитета (18.09.2019.)
Правилник о интерном финансијском управљању и контроли (18.09.2019.)
Кодекс о академском интегритету (18.09.2019.)
Правилник о буџетском рачуноводству (18.09.2019.)
Правилник о одржавању зграде седишта Академије, зграда и дворишта одсека АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о ближем утврђивању поступака јавних набавки у АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених и студената АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза АТВСС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (18.09.2019.)
Правилник о процесу планирања АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о поклонима запослених у АТВСС (18.09.2019.)


Пословници

Пословник о раду Савета АТВСС (25.09.2020.)
Пословник о раду наставно стручног већа академије (25.06.2020.)
Пословник о раду већа катедри АТВСС (25.06.2020.)
Пословник о раду наставно стручног већа одсека академије (25.06.2020.)


Одлуке

Одлука о расподели сопствених прихода остварених кроз школарине на специјалистичким и мастер струковним студијама у школској 2020/2021. години (11.02.2021.)
Одлука о измени и допуни Одлуке о расподели сопствених прихода остварених кроз школарине на специјалистичким и мастер струковним студијама у школској 2020/2021. години (02.03.2021.)
Одлука о средствима опредељеним за подстицај научно-истраживачког рада ради публиковања резултата… (20.01.2021.)
Захтев за учешће на конференцији 2021
Захтев за исплату објављених радова 2021
Одлука о верификацији мандата чланова НСВ АТВСС из реда наставног особља (02.12.2020.)
Одлука о верификацији мандата чланова НСВ АТВСС из реда студената (02.12.2020.)
Одлука о избору председника АТВСС (25.09.2020.)
Одлука о верификацији мандата чланова Савета АТВСС (31.08.2020.)
Одлука о избору председника Савета АТВСС (31.08.2020.)
Одлука о именовању чланова Издавачког одбора АТВСС (07.07.2020.)
Одлика о именовању чланова првостепене комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената АТВСС (25.06.2020.)
Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем (16.06.2020.)
Одлука о висини накнада који плаћају студенти Академије техничко-васпитачких струковних студија (05.06.2020.)
– Одлука о измени одлуке о висина накнаде који плаћају студенти АТВСС (08.04.2021.)
Одлука о верификацији мандата Наставно-стручног већа Академије техничко-васпитачких струковних студија из реда наставног особља (22.05.2020.)
Одлука о распоређивању наставника и сарадника АТВСС бираних у катедре (03.03.2020.)
Одлука о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одласка са рада (23.01.2020.)