Akta Akademije

OPŠTA AKTA

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (03.03.2020.)
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (25.02.2020.)
Pravilnik o umanjenju/oslobađanju od školarine za samofinansirajuće studente na ATVSS (15.11.2019.)
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih (16.10.2019.)
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i troškova pružanja usluga (16.10.2019.)
Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda ostvarenih u ATVSS (16.10.2019.)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata (18.09.2019.)
Strategija obezbeđenja kvaliteta (18.09.2019.)
Pravilnik o internom finansijskom upravljanju i kontroli (18.09.2019.)
Kodeks o akademskom integritetu (18.09.2019.)
Pravilnik o budžetskom računovodstvu (18.09.2019.)
Pravilnik o održavanju zgrade sedišta Akademije, zgrada i dvorišta odseka ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o raspodeli sredstava obezbeđenih za finansiranje rada studentskog parlamenta ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o bližem utvrđivanju postupaka javnih nabavki u ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih i studenata ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza ATVSS i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (18.09.2019.)
Pravilnik o procesu planiranja ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o poklonima zaposlenih u ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (18.09.2019.)
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja na ATVSS (18.09.2019.)