Akta Akademije

Pravilnici

Pravilnik o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja ATVSS – PREČIŠĆEN TEKST (01.12.2021.)
Odluka o izmeni i dopuni Prečišćenog teksta Pravilnik o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja ATVSS (16.12.2021.)
Ocena o rezultatima pedagoškog rada (.doc)
Ocena o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti Akademije (.doc)
Pregled rezultata naučnog i stručnog rada (.doc)
Ocena u razvoju nastavnog podmladka (.doc)
Pravilnik o užim stručnim, odnosno umetničkim oblastima ATVSS (16.11.2021.)
Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o užim stručnim odnosno umetničkim oblastima ATVSS (01.12.2021.)
Kodeks profesionalne etike (05.10.2021.)
Strategija komunikacije s javnošću (13.09.2021.)
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (17.08.2021.)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata (16.07.2021.)
Pravilnik o polaganju i ocenjivanju studenata u učenju kroz rad (13.05.2021.)
Pravilnik o postupku pripreme, usvajanja i kontrole dualnog modela studija ATVSSS (13.05.2021.)
Pravilnik o izboru mentora kod poslodavaca radi realizacije dualnog studija u visokom obrazovanju (13.05.2021.)
Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materija (23.04.2021.)
Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja (23.04.2021.)
Pravilnik o Savetu poslodavaca (08.04.2021.)
Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanja na ispitu (06.04.2021.)
Pravila studija ATVSS (06.04.2021.)
Odluka o izmeni i dopuni Pravila studija ATVSS (13.05.2021.)
Pravilnik o bližim uslovima raspodele sopstvenih prihoda ostvarenih poslovanjem na tržištu u okviru ostalih delatnosti i u domenu obrazovanja tokom čitavog života  (11.02.2021.)
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti ATVSS (10.02.2021.)
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti (01.03.2021.)
Obrazac 1 – Zahtev za izdavanje publikacije
Obrazac 2 – Zahtev za recenziranje udžbenika i pomoćnih udžbenika (OU)
Obrazac 3 – Zahtev za recenziranje drugih publikacija
Obrazac 4 – Izveštaj o recenziji
Pravilnik o prijavi, pripremi i odbrani završnog rada (05.11.2020.)Formular
Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika i saradnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi (18.09.2020.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu ATVSS (08.07.2020.)
Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima ATVSS (29.06.2020.)
Pravilnik o stimulaciji, dodacima na zaradu i prekovremenom radu (29.06.2020.)
– Odluka o izmeni i dopuni pravilnika o stimulaciji, dodacima na zaradu i prekovremenom radu ATVSS (08.04.2021.)
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju (29.06.2020.)
Pravilnik o realizaciji programa obrazovanja čitavog života (25.06.2020.)
Pravilnik o uslovima i postupku upisa studenta (25.06.2020.)
Pravilnik o stručnom i naučnom usavršavanju nastavnika i saradnika ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o radu komisije za kvalitet i samovrednovanje ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama (25.06.2020.)
Pravilnik o radu biblioteke (25.06.2020.)
Pravilnik o obezbeđenju kontroli i unapređenju kvaliteta ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o samovrednovanju ATVSS  (25.06.2020.)
Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija nastave i pedagoškog rada nastavnika (25.06.2020.)
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti ATVSS (25.06.2020.)
Pravilnik o radu nastavno istraživačkih laboratorija ATVSS (25.06.2020.)Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o master strukovnim studijama prijavi, pripremi i odbrani završnog master rada (05.11.2020.)
Pravilnik o master strukovnim studijama prijavi pripremi i odbrani završnog master rada (25.06.2020.)
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o master strukovnim studijama prijavi, pripremi i odbrani završnog master rada (05.11.2020.)
Pravilnik o kriterijumima i načinima za pružanje podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa (25.06.2020.)
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju (16.06.2020.)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (16.06.2020.)
Pravilnik o odmoru zaposlenih u ATVSS (01.06.2020.)
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova (27.02.2020.)
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (25.02.2020.)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS – prečišćen tekst (22.01.2020.)
Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (27.08.2021.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (14.06.2021.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (25.02.2021.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (04.12.2020.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (05.06.2020.)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ATVSS (03.03.2020.)
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (25.02.2020.)
Pravilnik o umanjenju/oslobađanju od školarine za samofinansirajuće studente na ATVSS (15.11.2019.)
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih (16.10.2019.)
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i troškova pružanja usluga (16.10.2019.)
Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda ostvarenih u ATVSS (16.10.2019.)
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda ostavrenih u ATVSS (02.12.2021.)
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda ostavrenih u ATVSS (11.02.2021.)
Strategija obezbeđenja kvaliteta (18.09.2019.)
Pravilnik o internom finansijskom upravljanju i kontroli (18.09.2019.)
Kodeks o akademskom integritetu (18.09.2019.)
Pravilnik o budžetskom računovodstvu (18.09.2019.)
Pravilnik o održavanju zgrade sedišta Akademije, zgrada i dvorišta odseka ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o raspodeli sredstava obezbeđenih za finansiranje rada studentskog parlamenta ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o bližem utvrđivanju postupaka javnih nabavki u ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih i studenata ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza ATVSS i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (18.09.2019.)
Pravilnik o procesu planiranja ATVSS (18.09.2019.)
Pravilnik o poklonima zaposlenih u ATVSS (18.09.2019.)


Poslovnici

Poslovnik o radu Saveta ATVSS (25.09.2020.)
Poslovnik o radu nastavno stručnog veća akademije (25.06.2020.)
Poslovnik o radu veća katedri ATVSS (25.06.2020.)
Odluka o dopuni Poslovnika o radu Veća katedri ATVSS (01.12.2021.) 
Poslovnik o radu nastavno stručnog veća odseka akademije (25.06.2020.)


Odluke

Odluka o imenovanju pomoćnika šefa Katedre za industrijsko i mašinsko inženjerstvo
Odluka o imenovanju sekretara Katedre za industrijsko i mašinsko inženjerstvo
Odluka o imenovanju sekretara Katedre za informaciono komunikacione tehnologije
Odluka o raspodeli sopstvenih prihoda ostvarenih kroz školarine na specijalističkim i master strukovnim studijama u školskoj 2020/2021. godini (11.02.2021.)
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli sopstvenih prihoda ostvarenih kroz školarine na specijalističkim i master strukovnim studijama u školskoj 2020/2021. godini (02.03.2021.)
Odluka o sredstvima opredeljenim za podsticaj naučno-istraživačkog rada radi publikovanja rezultata… (20.01.2021.)
Zahtev za učešće na konferenciji 2021
Zahtev za isplatu objavljenih radova 2021
Odluka o verifikaciji mandata članova NSV ATVSS iz reda nastavnog osoblja (02.12.2020.)
Odluka o verifikaciji mandata članova NSV ATVSS iz reda studenata (02.12.2020.)
Odluka o izboru predsednika ATVSS (25.09.2020.)
Odluka o verifikaciji mandata članova Saveta ATVSS (31.08.2020.)
Odluka o izboru predsednika Saveta ATVSS (31.08.2020.)
Odluka o imenovanju članova Izdavačkog odbora ATVSS (07.07.2020.)
Odlika o imenovanju članova prvostepene komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti studenata ATVSS (25.06.2020.)
Odluka o imenovanju lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem (16.06.2020.)
Odluka o visini naknada koji plaćaju studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (05.06.2020.)
– Odluka o izmeni odluke o visina naknade koji plaćaju studenti ATVSS (08.04.2021.)
Odluka o verifikaciji mandata Nastavno-stručnog veća Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija iz reda nastavnog osoblja (22.05.2020.)
Odluka o raspoređivanju nastavnika i saradnika ATVSS biranih u katedre (03.03.2020.)
Odluka o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlaska sa rada (23.01.2020.)