Никола Вaсић

Јован Мишић

др Наташа Савић

др Биљана Милутиновић

Ужа научна област

Производне и информационе  технологије

Заштита животне средине

 

Студијски програми

Индустријско инжињерство

Заштита животне средине и просторно планирање

Друмски саобраћај

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички материјали
(Основне струковне студије)

Уводни принципи заштите животне средине (Основне струковне студије)

Термоенергетика
(Основне струковне студије)

Енергија и околина
(Основне струковне студије)

 

Образовање

2011.  похађа  Докторске  студије  на  Машинском факултету  Универзитета  у Нишу

1991.  диплпмирала  на  Машинском  факултету  Универзитета  у  Нишу,  тема  рада:
Утицај  процеса  мешања  на  сагоревање  чврстих  горива  у  ложишти  са  флуидизованим слојем

 

Истраживачки интерес

Рециклажа, управљање отпадом, заштита животне средине

Термотехника, енергетика и енергетски ресурси

Моторна возила и мотори са унутрашњим сагоравањем

Научни и стручни радови

Д. Марковић ,  Г.  Стефановић , М.  Томић,  Г.  Вучковић, Б. Милутиновић: Environmental
benefits of using municipal solid waste as an energy source‐case study: Serbia, ISBN 978‐86‐
6055‐020‐2, СИМТЕРМ, Соко бања, 2011,
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/simterm_2011‐docs/simterm_2011‐book_of_abstracts.pdf

А.  Боричић, Б. Милутиновић: Безбедност  при  руковању  постројењима  која  користе
природни гас, Безбедност и здравље на раду, општи део, књига 2, ТЕМПУС, Ниш, 2011

А.  Боричић,  С.  Недељковић, Б.  Милутиновић: Могућност  организовања  управљања
чврстим комуналним отпадом у тимочком региону, Зборник радова Високе техничке
школе  струковних  студија  Ниш,  ИСБН  978‐86‐85391‐08‐8,  Висока  техничка  школа
струковних студија Ниш, Ниш, 2011

B. Milutinović, D. Rančić, B. Predić, I. Antolović: GPS sistem za praćenje vozila u gradskom i
prigradskom prevozu, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš, ISBN 978‐
86‐85391‐08‐8, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Niš, 2011

B. Milosavljević: Uticaj dinamike fluida na proces sagorevanja čvrstih goriva u fluidizovanom
sloju, Naučni podmladak, br. 3‐4/91, ISSN 0352‐583, Niš, 1991.

 мр Данијела Алексић

др Никола Секуловић

Јелена Бијељић

Наталија Тошић

Милан Протић

Немања Петровић

 

Академска каријера

Избор у звање 2015. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству.

Докторске студије уписао 2014. године на Факултету заштите на раду, смер Заштита животне средине

Мастер студије завршио 2012. године на Грађевинско архитектонском факултету и Нишу, одсек Aрхитектура, смер Архитектонско-пројектантски

Основне струдије завршио 2010. године на Грађевинско-архитектонском Факултету у Нишу, одсек Архитектура

 

Ужа научна област

Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Нацртна геометрија (ГРИ)

Рачунарска техника (ГРИ)

Грађевинске конструкције (ГРИ)

Завршни радови и инсталације (ГРИ)

3Д моделовање (ГРИ)

Репрезентативне референце

Петровић, Н. „Геотермалне пумпе“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Петровић, Н. „Самогрејне соларне земунице“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Златковић, Д., Петровић Н. „Пасивне куће као основа одрживог грађења“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Поповић, В., Богићевић, Д., Гладовић, П., Петровић, Н. „Значај и улога информационих технологија у друмском транспорту“, 5. Међународно саветовање „Савремени трендови у саобраћају, логистици и екологији у функцији одрживог развоја“, Травник-Влашић, 2014. година ИССН 2232-8807

Петровић, Н. „Предности зелених над конвенционалним равним крововима на примеру централне зоне Града Ниша“, Зборник радова ГНП 2016, Универзитет Црне Горе, Жабљак, 2016. ИСБН 978-86-82707-30-1

Петровић, Н., Николић, О., Николић, В., Лукић, П., „Утицај историјског наслеђа на формирање зеленог појаса у централној зони града“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845

Николић, О., Николић, В., Марковић, Б., Петровић, Н., Лукић, П., „Франц (Фрања) Бартош – српски инжењер у 19. веку“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845