Никола Вaсић

др Наташа Савић

др Биљана Милутиновић

Ужа научна област

Производне и информационе  технологије

Заштита животне средине

 

Студијски програми

Индустријско инжињерство

Заштита животне средине и просторно планирање

Друмски саобраћај

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички материјали
(Основне струковне студије)

Уводни принципи заштите животне средине (Основне струковне студије)

Термоенергетика
(Основне струковне студије)

Енергија и околина
(Основне струковне студије)

 

Образовање

2011.  похађа  Докторске  студије  на  Машинском факултету  Универзитета  у Нишу

1991.  диплпмирала  на  Машинском  факултету  Универзитета  у  Нишу,  тема  рада:
Утицај  процеса  мешања  на  сагоревање  чврстих  горива  у  ложишти  са  флуидизованим слојем

 

Истраживачки интерес

Рециклажа, управљање отпадом, заштита животне средине

Термотехника, енергетика и енергетски ресурси

Моторна возила и мотори са унутрашњим сагоравањем

Научни и стручни радови

Д. Марковић ,  Г.  Стефановић , М.  Томић,  Г.  Вучковић, Б. Милутиновић: Environmental
benefits of using municipal solid waste as an energy source‐case study: Serbia, ISBN 978‐86‐
6055‐020‐2, СИМТЕРМ, Соко бања, 2011,
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/simterm_2011‐docs/simterm_2011‐book_of_abstracts.pdf

А.  Боричић, Б. Милутиновић: Безбедност  при  руковању  постројењима  која  користе
природни гас, Безбедност и здравље на раду, општи део, књига 2, ТЕМПУС, Ниш, 2011

А.  Боричић,  С.  Недељковић, Б.  Милутиновић: Могућност  организовања  управљања
чврстим комуналним отпадом у тимочком региону, Зборник радова Високе техничке
школе  струковних  студија  Ниш,  ИСБН  978‐86‐85391‐08‐8,  Висока  техничка  школа
струковних студија Ниш, Ниш, 2011

B. Milutinović, D. Rančić, B. Predić, I. Antolović: GPS sistem za praćenje vozila u gradskom i
prigradskom prevozu, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš, ISBN 978‐
86‐85391‐08‐8, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Niš, 2011

B. Milosavljević: Uticaj dinamike fluida na proces sagorevanja čvrstih goriva u fluidizovanom
sloju, Naučni podmladak, br. 3‐4/91, ISSN 0352‐583, Niš, 1991.

 мр Данијела Алексић

др Никола Секуловић

Јелена Бијељић

Наталија Тошић

Милан Протић

Немања Петровић

 

Академска каријера

Избор у звање 2015. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству.

Докторске студије уписао 2014. године на Факултету заштите на раду, смер Заштита животне средине

Мастер студије завршио 2012. године на Грађевинско архитектонском факултету и Нишу, одсек Aрхитектура, смер Архитектонско-пројектантски

Основне струдије завршио 2010. године на Грађевинско-архитектонском Факултету у Нишу, одсек Архитектура

 

Ужа научна област

Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Нацртна геометрија (ГРИ)

Рачунарска техника (ГРИ)

Грађевинске конструкције (ГРИ)

Завршни радови и инсталације (ГРИ)

3Д моделовање (ГРИ)

Репрезентативне референце

Петровић, Н. „Геотермалне пумпе“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Петровић, Н. „Самогрејне соларне земунице“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Златковић, Д., Петровић Н. „Пасивне куће као основа одрживог грађења“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

Поповић, В., Богићевић, Д., Гладовић, П., Петровић, Н. „Значај и улога информационих технологија у друмском транспорту“, 5. Међународно саветовање „Савремени трендови у саобраћају, логистици и екологији у функцији одрживог развоја“, Травник-Влашић, 2014. година ИССН 2232-8807

Петровић, Н. „Предности зелених над конвенционалним равним крововима на примеру централне зоне Града Ниша“, Зборник радова ГНП 2016, Универзитет Црне Горе, Жабљак, 2016. ИСБН 978-86-82707-30-1

Петровић, Н., Николић, О., Николић, В., Лукић, П., „Утицај историјског наслеђа на формирање зеленог појаса у централној зони града“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845

Николић, О., Николић, В., Марковић, Б., Петровић, Н., Лукић, П., „Франц (Фрања) Бартош – српски инжењер у 19. веку“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845

 

Милан Павловић

 

Академска каријера

Избор у звање 2015. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Одбранио мастер рад 2015. године на Машинском факултету у Нишу, студијски програм Инжењерски менаџмент – Енергетски менаџмент.

2010. – у току –похађа Докторске академске студије, студијски програм Машинско инжењерство на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

Одбранио мастер рад 2010. године на Машинском факултету у Нишу, студијски програм Машинско инжењерство – Мехатроника.

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Примењена механика и машинске конструкције

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничко цртање (ИНИ и ЗЖС – основне студије)

Инжењерска информатика (ЗЖС – основне студије)

Корозија и заштита материјала (ИНИ и ЗЖС – основне студије)

CNC системи (ИНИ – основне студије)

 

Репрезентативне референце

Pavlović M., Pavlović N. T., Pavlović V. „Methods For Detection Of Obstacles On The Railway Level Crossing“, XVII Scientific-Expert Conference on Railways RAILCON ’16, ISBN 978-86-6055-086-8, pp. 121-124, Niš, Serbia, 2016.

Pavlović M., Milutinović B., Boričić A., Blagojević D. „Energy Balance Of College Of Applied Technical Sciences In Niš“, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM 2015, ISBN 978-86-6055-076-9, pp. 459-465, Sokobanja, Serbia, 2015.

Milošević M., Tomić M., Pavlović V., Pavlović M., Milojević A., Đorđević G. „Novo rešenje mehanizma za postepeno istiskivanje produkata krvi iz transfuzionih kesa kod uređaja za separaciju krvi“, Tehničko rešenje, Rеаlizаtоr: Маšinski fаkultеt u Nišu, Kоrisnik: Маšinski fаkultеt u Nišu, LMB Soft Niš, 2015.

Milošević M., Pavlović V., Tomić M., Pavlović M., Milojević A., Đorđević G. „Novo rešenje mehanizma za pozicioniranje platformi kod uređaja za filtriranje krvi“, Tehničko rešenje, Rеаlizаtоr: Маšinski fаkultеt u Nišu, Kоrisnik: Маšinski fаkultеt u Nišu, LMB Soft Niš, 2014.

Pavlović M., Pavlović V., Tomić M., Milojević A., Milošević M., Tjupa Lj. „Utilization Of An Intermittent Motion Mechanism For Energy Harvesting From Vehicle Suspensions“, 5th International Conference Transport and Logistics – TIL 2014, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6055-053-0, pp. 105-108, 2014.

Pavlović V., Pavlović M., Pavlović N.T., Marjanović A., Kokalović M., Cvetković N. „Determination Of Image Intensifier Modulation Transfer Function“, The 2nd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, pp. 287-292, 2013.

Ćirić I., Ćojbašić Ž., Tomić M., Pavlović M., Pavlović V. „Computationally Intelligent Object Recognition For Dani Robot Vision“, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements – SAUM 2012, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6125-072-9, pp. 132-135, 2012.

Pavlović M., Milošević M., Pavlović V., Tomić M., Ćojbašić Ž., „Fuzzy Control Of Modeled Inverted Pendulum“, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements – SAUM 2012, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6125-072-9, pp. 172-175, 2012.

Pavlović V., Milošević M., Pavlović M., Đorđević G. „Use Of Cad Software In Developing Mechatronic Medical Devices On Example Of Treadmill“, XI International Scientific-Expert Conference INFOTEH-Jahorina 2012., East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-99938-624-8-2, pp. 517-521, 2012.

Pavlović M., Milošević M., Stamenković D., Stefanović A., Pavlović V. „Automotive Mechatronic Systems – Economy And Ecology“, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, ISBN 978-86-6055-018-9, pp. 792-801, 2011.

 

Међународни пројекти

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес:Пројектовање и производња помоћу софтвера, Савремене технологије израде производа, Савремене методе детекције корозије, Интелигентни системи управљања и роботска визија.