др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Ужа научна област

Производне и информационе  технологије

Заштита животне средине

 

Студијски програми

Индустријско инжињерство

Заштита животне средине и просторно планирање

Друмски саобраћај

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички материјали
(Основне струковне студије)

Уводни принципи заштите животне средине (Основне струковне студије)

Термоенергетика
(Основне струковне студије)

Енергија и околина
(Основне струковне студије)

 

Образовање

2011.  похађа  Докторске  студије  на  Машинском факултету  Универзитета  у Нишу

1991.  диплпмирала  на  Машинском  факултету  Универзитета  у  Нишу,  тема  рада:
Утицај  процеса  мешања  на  сагоревање  чврстих  горива  у  ложишти  са  флуидизованим слојем

 

Истраживачки интерес

Рециклажа, управљање отпадом, заштита животне средине

Термотехника, енергетика и енергетски ресурси

Моторна возила и мотори са унутрашњим сагоравањем

Научни и стручни радови

Д. Марковић ,  Г.  Стефановић , М.  Томић,  Г.  Вучковић, Б. Милутиновић: Environmental
benefits of using municipal solid waste as an energy source‐case study: Serbia, ISBN 978‐86‐
6055‐020‐2, СИМТЕРМ, Соко бања, 2011,
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/simterm_2011‐docs/simterm_2011‐book_of_abstracts.pdf

А.  Боричић, Б. Милутиновић: Безбедност  при  руковању  постројењима  која  користе
природни гас, Безбедност и здравље на раду, општи део, књига 2, ТЕМПУС, Ниш, 2011

А.  Боричић,  С.  Недељковић, Б.  Милутиновић: Могућност  организовања  управљања
чврстим комуналним отпадом у тимочком региону, Зборник радова Високе техничке
школе  струковних  студија  Ниш,  ИСБН  978‐86‐85391‐08‐8,  Висока  техничка  школа
струковних студија Ниш, Ниш, 2011

B. Milutinović, D. Rančić, B. Predić, I. Antolović: GPS sistem za praćenje vozila u gradskom i
prigradskom prevozu, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš, ISBN 978‐
86‐85391‐08‐8, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Niš, 2011

B. Milosavljević: Uticaj dinamike fluida na proces sagorevanja čvrstih goriva u fluidizovanom
sloju, Naučni podmladak, br. 3‐4/91, ISSN 0352‐583, Niš, 1991.