dr Dušan Radosavljević

Imejl: dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Doktorirao 2009.‐  i  dalje  pohađa  Doktorske  studije  na  Saobraćajnom  Fakultetu  Univerziteta  u Bepgradu

Diplomirao 2006.  diplpmirao  na  Saobraćajnom  fakultetu  Univerziteta  u  Beogradu,  tema  rada:
upravljanje svetlosnim signalima uz pomoć programskog paketa Tranzit 7F

Uža naučna oblast

Saobraćajni i transportni sistemi

Bezbednost drumskog saobraćaja

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Špedicija (Osnovne strukovne studije)

Saobraćajna psihologija (Osnovne strukovne studije)

Bezbednost saobraćaja (Osnovne strukovne studije)

Javni gradski saobraćaj (Osnovne strukovne studije)

Tehnologija drumskog saobraćaja (Osnovne strukovne studije)

Tehnika i kontrola bezbednosti saobraćaja (Osnovne strukovne studije)

Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova (Osnovne strukovne studije)

Autobaze i autostanice (Osnovne strukovne studije)

 


Istraživački interes

Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova

Tehnologija drumskog saobraćaja i Javni prevoz putnika

Parkiranje i parkirališta u gradovima

Naučni i stručni radovi

Radosavljević D, Rekonstrukcija blokova na Vračaru – urbanističko rešenje, 12. Salon
urbanizma Zaštita životne sredine i urbani razvoj Niš 2003, Zbornik radova 10.08 ,2003;

Bogićević D, Radosavljević D, Određivanje rizika na putnoj mreži Nišavskog okruga,
50 godina organizovane zaštite na radu u srbiji Niš 2010, Zbornik radova 160‐166,mart 2010;

Radosavljević D, Radosavljević M, Analiza efekata uvođenja režima vremenskog ograničenja trajanja parkiranja u centralnu zonu grada Niša, TES 2010 Subotica, Knjiga
apstrakta Indikatori u saobraćajnom inženjerstvu 181, maj 2010;

Bogićević D, Radosavljević D, Čergić N, Praktična primena rezultata CRASH testova za izračunavanje brzine vozila na osnovu vrednosti udarnih sila, Saobraćajne nezgode Zlatibor 2010, Zbornik radova 148‐156, maj 2010;

Bogićević D, Radosavljević D, Atanasković S, Kovačević M, Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici – određivanje rizika u saobraćaju na teritoriji Topličkog okruga, Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja Prokuplje 2010, Zbornik radova 15‐28, maj 2010

Cvetković B, Ristić M, Radosavljević D, Bezbednost rada i radne sredine u skladištima, Procesing 2010, Zavarivanje 2010, IBR 2010 Tara 2010, Zbornik rezimea radova 46, jun 2010

Realizovani projekti

Studija  Javnog  gradskog prevoza i Taksija u Nišu, Saobraćajni fakultet Beograd 2007,godine

Projekat  Norveške  Vlade  i  Saobraćajnog  fakulteta  u  Beogradu:  Trend Group‐Young
People II: Regional Development and Nis Airport, maj‐novembar 2004. godine

Objavljeni patenti, priznanja i nagrade

Nagrada  „ NIKOLA OKA“, najbolji student na odseku za Drumski saobraćaj Saobraćajnog fakulteta Beograd u školskoj 2005/2006 godini