др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2015. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Одбранио мастер рад 2015. године на Машинском факултету у Нишу, студијски програм Инжењерски менаџмент – Енергетски менаџмент.

2010. – у току –похађа Докторске академске студије, студијски програм Машинско инжењерство на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

Одбранио мастер рад 2010. године на Машинском факултету у Нишу, студијски програм Машинско инжењерство – Мехатроника.

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Примењена механика и машинске конструкције

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничко цртање (ИНИ и ЗЖС – основне студије)

Инжењерска информатика (ЗЖС – основне студије)

Корозија и заштита материјала (ИНИ и ЗЖС – основне студије)

CNC системи (ИНИ – основне студије)

 

Репрезентативне референце

Pavlović M., Pavlović N. T., Pavlović V. „Methods For Detection Of Obstacles On The Railway Level Crossing“, XVII Scientific-Expert Conference on Railways RAILCON ’16, ISBN 978-86-6055-086-8, pp. 121-124, Niš, Serbia, 2016.

Pavlović M., Milutinović B., Boričić A., Blagojević D. „Energy Balance Of College Of Applied Technical Sciences In Niš“, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM 2015, ISBN 978-86-6055-076-9, pp. 459-465, Sokobanja, Serbia, 2015.

Milošević M., Tomić M., Pavlović V., Pavlović M., Milojević A., Đorđević G. „Novo rešenje mehanizma za postepeno istiskivanje produkata krvi iz transfuzionih kesa kod uređaja za separaciju krvi“, Tehničko rešenje, Rеаlizаtоr: Маšinski fаkultеt u Nišu, Kоrisnik: Маšinski fаkultеt u Nišu, LMB Soft Niš, 2015.

Milošević M., Pavlović V., Tomić M., Pavlović M., Milojević A., Đorđević G. „Novo rešenje mehanizma za pozicioniranje platformi kod uređaja za filtriranje krvi“, Tehničko rešenje, Rеаlizаtоr: Маšinski fаkultеt u Nišu, Kоrisnik: Маšinski fаkultеt u Nišu, LMB Soft Niš, 2014.

Pavlović M., Pavlović V., Tomić M., Milojević A., Milošević M., Tjupa Lj. „Utilization Of An Intermittent Motion Mechanism For Energy Harvesting From Vehicle Suspensions“, 5th International Conference Transport and Logistics – TIL 2014, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6055-053-0, pp. 105-108, 2014.

Pavlović V., Pavlović M., Pavlović N.T., Marjanović A., Kokalović M., Cvetković N. „Determination Of Image Intensifier Modulation Transfer Function“, The 2nd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, pp. 287-292, 2013.

Ćirić I., Ćojbašić Ž., Tomić M., Pavlović M., Pavlović V. „Computationally Intelligent Object Recognition For Dani Robot Vision“, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements – SAUM 2012, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6125-072-9, pp. 132-135, 2012.

Pavlović M., Milošević M., Pavlović V., Tomić M., Ćojbašić Ž., „Fuzzy Control Of Modeled Inverted Pendulum“, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements – SAUM 2012, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6125-072-9, pp. 172-175, 2012.

Pavlović V., Milošević M., Pavlović M., Đorđević G. „Use Of Cad Software In Developing Mechatronic Medical Devices On Example Of Treadmill“, XI International Scientific-Expert Conference INFOTEH-Jahorina 2012., East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-99938-624-8-2, pp. 517-521, 2012.

Pavlović M., Milošević M., Stamenković D., Stefanović A., Pavlović V. „Automotive Mechatronic Systems – Economy And Ecology“, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, ISBN 978-86-6055-018-9, pp. 792-801, 2011.

 

Међународни пројекти

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес:Пројектовање и производња помоћу софтвера, Савремене технологије израде производа, Савремене методе детекције корозије, Интелигентни системи управљања и роботска визија.