ИНФО САСТАНАК – СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

Поштовани студенти,

Отворен је IV по реду позив за „студентске мобилности у циљу реализовања студентске праксе“ и „студе-нтске мобилности у циљу учења“. Мобилности се могу реализовати у било којој земљи ЕУ у складу са Erasmus правилима. У оквиру овог позива, издваја се могућност реализације мобилности у циљу реализовања студентских пракси на Малти, у компанијама и њиховим јавним установама уз регулисане трошкове смештаја, исхране и путовања. Период реализације ове мобилнoсти јесте јануар-март 2022. године у трајању од 60 дана. Инфо састанак поводом овог позива са студентима биће одржан у уторак 30.11.2021. год. са почетком у 14h путем Zoom платформе. Приступни параметри за инфо састанак:  https://zoom.us/j/93179458579?pwd=OFkxVzZNR2xoc1RyNWR3bVhkVUdoUT09 (Meeting ID: 931 7945 8579 / Passcode: 672459).

Детаљније…

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

Конкурс је отворен до 5. децембра 2021. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих одеска Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу у дањем тексту АТВСС, и то за

 • мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships – SMT) у трајању од 2 месеца током академске 2021/2022. године.
 • Период јануар-март 2022.
 • мобилност у сврху студирања (Student Mobility for studing – SMS) у трајању од 4 месеца током академске 2021/2022. године.
 • Период фебраур – јун 2022.

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурсе за мобилност студената расписан од стране АТВСС Ниш могу се пријављивати само студенти одеска АТВСС у Нишу.
 2. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.
 3. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања.
 4. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.
 5. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.
 6. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.
 7. Број студената којима ће АТВСС Ниш одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а АТВСС ће им пружити стручну и административну подршку.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

 • Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (A).
 • Студенти који желе да се пријаве за мобилност у сврху обављања студентске праксе, треба да проуче списак АТВСС на којима је могуће остварити мобилност (B) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима и других релевантних параметара изаберу установи у поднесу пријаву. Пријаве студената који желе да обаве праксу нису ограничене само на универзитете са списка. Пракса у принципу може бити обављена на било којој институцији, организацији, установи или компанији од које студент добије одговарајућу сагласност за обављање праксе.

Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (C)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (D)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење факултета о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о SMT (F), припремљену у консултацијама са координатором на одсеку
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност – на енглеском или на одговарајућем другом страном језику.
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику, посебно за сваки изабрани универзитет/организацију, максимално по једна страна
 • Сагласност стране компаније или друге организације за обављање студентске праксе (прилажу само студенти који се пријављују за SMT)

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Ерасмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу erasmuska1@akademijanis.edu.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима установе или организације на које се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (A). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном одесеку (G) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности АТВСС у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 05.12.2021 године до 15:00 часова.

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о стипендијама и друге напомене

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на универзитетима у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе увећавају се за 100 ЕУР месечно у односу на износе наведене у табели.

– Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 200 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања, односно 100 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху обављања студентске праксе (укупно увећање које произилази из обављања праксе и неповољног социо-економског положаја не може бити више од 200 ЕУР месечно). Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене 2019. и 2020. године наведене су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/).

Документацију прикупљају и прилажу студенти којима АТВСС Ниш одобри мобилност након спроведеног поступка селекције, при чему ће најпре бити расподељена средства за стипендирање расположива у оквиру пројекта број 2020-1-RS01-KA103-065266 и 2019-1-RS01-KA103-000608 одобрених 2019., и 2020 године.

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (H).

– Путни трошкови студената нису покривени програмом Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

– Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

– Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани, а онда ће у бити формиране листепрема приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на АТВСС Ниш нису остварили ни једну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.
 3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност студената из једне у другу категорију (из студирања у праксу или обрнуто) на начин да финансијску подршку добије што већи број кандидата уколико то расположива средства омогућавају.
 4. Уколико по окончању конкурса за мобилност студената преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (студирање и пракса), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.
 5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију АТВСС. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа АТВСС.

 • Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања (аритметичка средина оцена на свим положеним испитима током студирања на свим нивоима студија) креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.
 • Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.
 • Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Квалитет садржаја Уговора о учењу и/или плана истраживања (за студенте докторских студија), односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу броја ЕСПБ бодова које кандидат може да оствари на прихватној институцији полагањем испита из одобрених предмета, нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања остварених ЕСПБ бодова и других резултата на матичном факултету (директно признавање остварених бодова или признавање додатних бодова за уписивање у додатак дипломи, коришћење резултата за израду завршног рада, итд.). Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања од матичног факултета кандидата.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Erasmus студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства факултета и/или АТВСС у Нишу.

 1. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са факултета или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.
 2. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор АТВСС у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује председник АТВСС у Нишу.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их председнику.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту АТВСС у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим одсецима АТВСС у Нишу.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту АТВСС у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (
 5.  erasmuska1@akademijanis.edu.rs).  Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога председник доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 6. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси председник АТВСС у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 7. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.
Programme Details Erasmus+ Internship

”Climathon Belgrade – ReMaking Tesla 2021”

Организатори позивају појединце и тимове да се укључе у догађај ”Climathon Belgrade – ReMaking Tesla 2021”,

којим је Београд већ традицонално, део најмасовнијe колективнe климатскe акцијe у свету.

Climathon годишње окупља хиљаде људи у 145 градова и преко 55 земаља на свим континентима. Реализује се путем хакатона (креативних радионица), у току кога се мултидисциплинарни тимови састављени од студената, предузетника, стартапова, бизнис лидера и креатора политика такмиче у решавању климатских изазова Београда. Најбољи тимови добијају вредне награде и прилику да се њихове идеје примене – за наш град.

Догађај се дешава 27. и 28. новембра 2021. године, у организацији удружења КеОС, уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине, Привредне коморе Србије, Миксера, и низа партнера.

Учесници који се региструју на www.bit.ly/clmtbgd решавају изазов града Београда ”Трансформација јавних простора – из сивог у зелено. Подршка заједнице”. За то ће их инспирисати и обучити стручњаци из Холандије, Италије, Србије, Бангладеша и Нигерије, на тему очувања животне средине, урбанизма, (пејзажне) архитектуре, crowdsourcing-а и рада са заједницом. Развијаће се и колективна иновативност и креативност, кроз интеграцију овог дешавања са међународним форумом за образовање ReMaking Tesla, подржаним од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Рад тимова ће бити подржан напредним технологијама, попут домаћег ИТ-система EcoColabo, за онлајн развој идеја, анализу изводљивости решења, те рад са менторима и Градом у току и након догађаја.

Climathon ће активистима у заштити животне средине помоћи да њихове идеје заживе – кроз технолошку и финансијску подршку, те обуку стручњака, на путу до решења које ће град моћи да примени.

Како би шира јавност могла чути водеће домаће и иностране стручњаке, Live Streaming догађаја биће омогућен на Climathon Belgrade Facebook страници.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти прве године основних струковних студија – Одсека Ниш и студенти прве године основних струковних студија – Одсека Пирот који слушају наству у Одсеку Ниш, од понедељка 29.11.2021. године са онлајн наставе прелазе на редовно похађање наставе у просторијама Одсека Ниш по усвојеном распореду наставе.

ОБАВЕШТЕЊЕ – РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА ПО ПРОСТОРИЈАМА

Распоред полагања колоквијума по просторијама у 1. колквијумској недељи у зимском семестру школске 2021/2022. године:

Комуникационе технологије / Савремене рачунарске технологије / Грађевинско инжењерство

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ АТВСС НИШ – НИБИС

Поштовани студенти,

настојећи да испуни захтеве библиотечких корисника данашњице, Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш, прати нове информационе и комуникационе технологије и прихвати Нишки библиотечкo-информациони систем (НИБИС), у намери да аутоматизује што више библиотечких послова и формира базу библиографских података.

НИБИС је библиотечко-информациони систем, који је предвиђен за узајамну каталогизацију и уједначено вођење каталога, рачунарску и комуникациону повезаност са другим библиотекама, направљен је на Машинском факултету у Нишу за потребе Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу а прихватиле су га и друге библиотеке у Р. Србији као и библиотека манастира Хиландара.

Претраживање базе података НИБИС, омогућено је преко сајта сваког Одсека Академије истовремено за Библиотеке Одсек Ниш, Одсек Врање и Одсек Пирот. Корисници имају могућност да од куће врше претраживања библиографских јединица под засебним линковима за Основно претраживање, Напредно претраживање и Претраживање по ISBN броју, у зависности од података које корисик има за библиографску јединицу коју жели да позајми. Корисник је на основу сигнатуре (N, V, P) упознат да ли се тражена пубикација налази у библиотеци Одсека Ниш, Одсека Врање или Одсека Пирот.

Коришћењем библиотечко – информационог система НИБИС, Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш, настоји да задовољи потребе студената за стицање нових знања, информација и омогући им лакше студирање.


ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ – НИБИС


ОБАВЕШТЕЊЕ – Међународни дан студената


Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш свим студентима Академије жели срећан Међународни дан студената.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом државног празника Дана примирја у Првом светском рату у четвртак 11. новембра 2021. год. Академија техничко-васпитачких струковних студија  – Одсек Ниш неће радити и неће бити онлајн наставе.