OBAVEŠTENJE – BIBLIOTEKA

Studenti koji žele da rezervišu knjigu iz biblioteke Odseka Niš potrebno je da se jave na mejl silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs i da se dogovore oko preuzimanja knjige.

KreNI konferencija

Da li je tvoja ideja buduća inovacija? 💡

KreNI konferencija je petodnevna konferencija na kojoj će mladi ljudi sa početnim iskustvom u nekoj od oblasti kreativnih industrija raditi sa 6 inostranih predavača na razvoju svojih ideja koje doprinose rešavanju društvenih problema. 📉

#KreNI6 učesnici će raditi sa međunarodnim stručnjacima, sticati nova znanja i iskustva, deliti svoje ideje sa iskusnim mentorima i razvijati rešenja za digitalni razvoj našeg grada.

Ovogodišnja tema je“Digital Disruption“ i većina predavača je iz oblasti:

🔹 Robotika🦾
🔹 Virtuelni dizajn🤖
🔹 VR / AR 🕶️
🔹 Veštačka inteligencija👩‍💻
🔹 Gejminga🎮
🔹 Komunikacija brenda💡

Traže se 🔍 kreativni, inovativni mladi ljudi 🙍‍♀️🙎‍♂️ koji studiraju ili imaju neko iskustvo u ICT-u, dizajnu, marketingu, arhitekturi, menadžmentu.

Kako su te oblasti u interesovanju studentima Akademije Tehničko-vaspitačkih strukovnih studija smatramo da je ovo prava konferecija koju treba posetiti. 📝

OBAVEZA NOŠENJA MASKI

Kako bismo zaštitili zdravlje studenata i radnika Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš i smanjili rizik od širenja bolesti COVID-19, boravak na Odseku Niš nije dozvoljen bez zaštitne maske koje pokrivaja usta i nos.

Nošenje zaštitne maske je obavezno sve vreme boravka na Odseku Niš.

DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU – NERADNI DAN

Povodom državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu u sredu 11. novembra 2020. god. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija  – Odsek Niš neće raditi i neće biti onlajn nastave.

Konkurs ATVSS Niš za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ KA103

U skladu sa ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2020-1-RS01-KA103-065266 i 2019-1-RS01-KA103-000608 potpisanim između Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studijau danjem tekstu ATVSS i nacionalne Fondacije Tempus, ATVSS Niš objavljuje

KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA NA UNIVERZITETIMA I DRUGIM VŠ INSTITUCIJAMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2020. godine, a mogu se prijaviti zaposleni na U skladu sa ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2020-1-RS01-KA103-065266 i 2019-1-RS01-KA103-000608 potpisanim između ATVSS Niš i nacionalne Fondacije Tempus, ATVSS Niš objavljuje

KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA NA UNIVERZITETIMA I DRUGIM VŠ INSTITUCIJAMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

Konkurs je otvoren do 25. novembra 2020. godine, a mogu se prijaviti zaposleni na ATVSS na svim odsecima, i to za

 •  mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching –STA)
 •  mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja (Staff Mobility for Training – STT)
 •  mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja (kombinovana mobilnost STA + STT).

Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnom osoblju ATVSS Niš,  da izvodi nastavu na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu i može se odvijati u oblasti tehničko tehnoloških nauka i društveno humanističkih nauka, u oblasti akademskih ili strukovnih studija. Aktivnost stručnog usavršavanja podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja ATVSS Niš, kroz različite vidove obuke, praćenje rada i/ili preuzimanje/usvajanje radnih iskustava na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu. Korišćenje sredstva programa Erasmus+ za finansiranje mobilnosti radi učešća na naučnim skupovima nije dozvoljeno.

Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu držanja nastave mora na partnerskoj instituciji održati najmanje 8 sati nastave nedeljno (8 sati nastave je obavezno i ako mobilnost traje manje od nedelju dana, a ako mobilnost traje duže od nedelju dana, onda minimalan broj sati nastave u nepunoj nedelji mora biti srazmeran broju dana u toku te nedelje). Ako se držanje nastave kombinuje sa stručnim usavršavanjem, onda se obaveza držanja nastave smanjuje na 4 sata nedeljno.

Prema pravilima programa Erasmus+ KA103, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja ograničeno je na najmanje 2, a najviše 60 dana, ali je, u skladu sa navedenim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog osoblja ATVSS Niš ograničeno na najviše 5 radnih dana, uz mogućnost da učesniku budu odobrena i do 2 dodatna dana za putovanje (po 1 dan pre početka i po završetku aktivnosti). ATVSS Niš neće finansirati mobilnost u ukupnom trajanju dužem od 7 dana.

Realizacija odobrenih mobilnosti biće sprovedena u toku 2020/2021. akademske godine, a izuzetno, u slučaju da postoje opravdani razlozi (viša sila, bolest učesnika, otkaz ili odlaganje od strane prihvatne institucije, itd.), mobilnost može biti odložena za zimski semestar 2021/2022.

Uslovi učešća na konkursu

 1. Na konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja mogu se prijaviti samo lica zaposlena na ATVSS Niš na svim njenim odsecima.
 2. Učesnik konkursa je obavezan da obezbedi odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane šefa katedre, rukovodioca odseka, odnosno predsednika ATVSS.
 3. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune i zakasnile prijave će biti odbačene.
 4. Učesnik konkursa je obavezan da preda Plan držanja nastaveukoliko se prijavljuje za STA, odnosno Plan rada(usavršavanja) u slučaju prijave za STT, usaglašen sa prihvatnom institucijom. Učesnici su dužni da samostalno kontaktiraju kolege, odnosno članove nastavnog ili administrativnog osoblja odgovarajućih odseka, departmana, službi ili drugih organizacionih jedinica na partnerskim institucijama i da sa njima dogovore planove držanja nastave/rada, način i metodologiju sprovođenja nastave ili usavršavanja, kao i datume i trajanje boravka. Plan nastave/rada mora biti odobren i potpisan barem od strane kontakt osobe sa odgovarajućeg departmana, odseka ili službe na prihvatnoj instituciji. Identične prijave više učesnika (identični planovi nastave/rada, identični opisi doprinosa za korisnika i instituciju, itd.) biće odbačene.
 5. Učesnik konkursa je obavezan da vlada stranim jezikom na kome će biti držana nastava ili obavljeno stručno usavršavanje.
 6. Broj zaposlenih kojima ATVSS Niš odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta KA103 zavisi od iznosa raspoloživih sredstava na projektu, Kandidati kojima ne bude odobreno stipendiranje iz sredstava projekta KA103 mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a ATVSS će im u tom slučaju pružiti stručnu i administrativnu podršku.

 Važne informacije i napomene o učešću na konkursu

 1. Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A).
 2. Kandidati treba da prouče spisak VŠ institucija iz programskih zemalja sa kojima ATVSS Niš ima potpisane KA103 međuinstitucionalne ugovore za mobilnost (B) i opredele se za instituciju na kojoj imaju ostvaren kontakt i/ili saradnju sa kolegom i od koje dobiju saglasnost (i-mejl ili pozivno pismo) za realizaciju svoje mobilnosti u periodu priviđenim ovim konkursom.
 3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:
 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za zaposlene (C)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (D)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Kopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
 • Odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana odseka, odnosno predsednika ATVSS Niš (E)
 • Saglasnost o obavljanju mobilnosti dobijenu od strane prihvatne institucije, u vidu pozivnog pisma upućenog kandidatu ili u i-mejl komunikaciji s kandidatom
 • Uredno popunjen Plan držanja nastave za STA (F), odnosno Plan rada za STT (G). Kandidat koji se prijavljuje za kombinovanu mobilnost koristi obrazac za STA (F). Plan držanja nastave, odnosno Plan rada, mora biti usaglašen sa kolegama na prihvatnoj instituciji i potpisan od strane učesnika konkursa i kontakt osobe na prihvatnoj instituciji, a poželjno je, ako je moguće, obezbediti i potpis odgovornog lica prihvatne institucije.

Osim navedenih, učesnik konkursa može priložiti i druga dokumenta od značaja za rangiranje i izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak u inostranstvu, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili o učešću u realizaciji programa mobilnosti na matičnoj instituciji i tome slično.

 1. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem i-mejla na adresu (erasmuska1@akademijanis.edu.rs) uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivu institucije na koju se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BITI RAZMATRANE.
 2. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom odseku (H) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti ATVSS Niš. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BITI RAZMATRANE.

ROK: 30. novembar 2020. godine do 15:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BITI RAZMATRANE.

Informacije o podršci učesnicima i druge napomene

U skladu sa ranije navedenim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, ATVSS Niš će za članove nastavnog i nenastavnog osoblja na mobilnosti u programskim zemljama obezbediti nadoknadu troškova prevoza i individualnu podršku za troškova boravka u mestu održavanja aktivnosti.

Maksimalni iznosi sredstava namenjenih pokrivanju troškova prevoza učesnika mobilnosti u zavisnosti od udaljenosti navedeni su u sledećoj tabeli („udaljenost“ je razdaljina između mesta iz kojeg se putuje i mesta održavanja aktivnosti dobijena primenom daljinara Evropske Komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).


– Iznosi individualne podrške za pokrivanje troškova boravka 
članova nastavnog i nenastavnog osoblja tokom mobilnosti u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja na VŠ institucijama u pojedinim grupacijama programskih zemalja navedeni su u sledećoj tabeli.

INDIVIDUALNA PODRŠKA ZA TROŠKOVE BORAVKA

– Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (H1).

– Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana ne plaća se, između ostalog, na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna odnosi se i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvare u okviru projekata mobilnosti Erasmus+ KA103 i KA107. Ove godine, navedeni neoporezivi iznos sredstava je, usklađivanjem sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini, povećan na 101.900 dinara. Primanja iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%.

– Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.

– Zdravstveno osiguranje članova nastavnog i nenastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ KA103. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

Kriterijumi za izbor kandidata

 1. Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće razvrstani u dve kategorije prema vrsti aktivnosti (držanje nastave i stručno usavršavanje). Rangiranje kandidata biće obavljeno u svakoj kategoriji ponaosob.
 2. Kandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu ocene planova nastave/rada, radnog iskustva i nastavničkog zvanja ili radnog mesta, procene značaja aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu odseka i ATVSS, prethodnog učešća u programima mobilnosti i predloženog trajanja mobilnosti. Sistemom bodovanja daje se prioritet kandidatima koji u prethodne tri kalendarske godine nisu ostvarili ni jednu mobilnost. Maksimalno trajanje mobilnosti zaposlenih, kao što je već navedeno, ograničeno je ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između ATVSS Niš i nacionalne Fondacije Tempus na 7 dana (5 radnih dana + 2 dana za put), a zbog efikasnijeg korišćenja raspoloživih sredstava biće stimulisane mobilnosti kraće od 7 dana.
 3. Komisija po potrebi može da predloži prebacivanje dela sredstava predviđenih za mobilnost zaposlenih iz jedne u drugu kategoriju (iz držanja nastave u stručno usavršavanje ili obrnuto) tako da finansijsku podršku dobije što veći broj prijavljenih kandidata ukoliko to raspoloživa sredstva omogućavaju.
 4. Ako po okončanju konkursa za mobilnost zaposlenih preostanu neiskorišćena sredstva samo u jednoj kategoriji, kandidatima će narednim konkursom biti omogućeno da se prijavljuju za obe aktivnosti (nastava i usavršavanje), ali će prednost imati kandidati koji se prijavljuju u okviru aktivnosti za koju su ostala neiskorišćena sredstva iz prethodnog konkursa.
 5. Kandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju Univerzitetu. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

Ocenjivanje i bodovanje kandidata za držanje nastave

Plan držanja nastave ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Komisija može po potrebi zatražiti od eminentnih profesora u datoj oblasti.

Iskustvo u nastavi i naučno-nastavno ili umetničko-nastavno zvanje kandidata boduju se u rasponu od 0 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu odseka i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, naučni radovi, učešće na međunarodnim projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Komisije po potrebi može zatražiti od rukovodstva odseka i/ili ATVSS Niš.

Svako učešće u Erasmus+ ili nekom drugom programu mobilnosti tokom tekuće i u svakoj od prethodne tri kalendarske godine boduje se negativnim bodovima u rasponu od -10 do -3 prema priloženoj tabeli.

Trajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

– Ocenjivanje i bodovanje kandidata za stručno usavršavanje

Plan rada tokom stručnog usavršavanja ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Komisija može po potrebi tražiti od rukovodioca odgovarajuće službe ili katedre.

Radno iskustvo i radno mesto ili zvanje kandidata boduju se u rasponu od 1 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu odseka i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, radna dostignuća, učešće na projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Komisije po potrebi može da traži od rukovodstva odseka i/ili ATVSS Niš.

Svako učešće u Erasmus+ ili nekom drugom programu mobilnosti tokom tekuće i u svakoj od prethodne tri kalendarske godine boduje se negativnim bodovima u rasponu od -10 do -3 prema priloženoj tabeli.

Trajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

 1. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji rade na poslovima realizacije mobilnosti čija mobilnost može biti od značaja za realizaciju nekog međunarodnog projekta (Erasmus+, CEEPUS, FP7, itd.), koji dolaze sa odseka ili druge organizacione jedinice sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti i čija mobilnost je kraćeg trajanja.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ Institucionalni koordinator ATVSS Niš obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Komisiji koju imenuje predsednik ATVSS Niš.
 2. Komisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih predsedniku.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu ATVSS Niš i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na svim odsecima ATVSS Niš.
 4. Kandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu ATVSS Niš. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (erasmuska1@akademijanis.edu.rs). Komisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga predsednik donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Konačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Komisije, donosi predsednik ATVSS Niš i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili Službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentaciju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.

Konkurs ATVSS za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA103

KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIRANJA I OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE NA UNIVERZITETIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

Konkurs je otvoren do 30novembra 2020. godine, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija svih odeska Akademije Tehničko Vaspitačkih Strukovnih Studija u Nišu u danjem tekstu ATVSS, i to za

 • mobilnost u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies – SMS) u trajanju od najmanje 3, a najviše 5 meseci tokom letnjeg semestra akademske 2020/2021. godine
 • mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (Student Mobility for Traineeships – SMT) u trajanju od 2 meseca tokom akademske 2020/2021. godine.

Uslovi učešća na konkursu

 1. Na konkurse za mobilnost studenata raspisan od strane ATVSS Niš mogu se prijavljivati samo studenti fakulteta ATVSS u Nišu.
 2. Studenti se po pravilu mogu javljati na konkurse za mobilnost samo na onom stepenu studija na koji su upisani, osim ukoliko u konkursu nije naznačeno drugačije.
 3. Studenti prve godine prvog stepena studija nemaju pravo da učestvuju u mobilnosti.
 4. Studenti završne godine studija mogu ravnopravno sa ostalim studentima da učestvuju na konkursima za mobilnost u svrhu studiranja samo ako se mobilnost realizuje u tekućoj akademskoj godini. Ovo se odnosi i na studente jednogodišnjih master studijskih programa kod kojih je prva godina studija ujedno i završna. Ako na konkursu za mobilnost u svrhu studiranja u toku naredne akademske godine nema dovoljno prijavljenih kandidata sa nižih godina studija, ATVSS Niš može odlučiti da uslovno nominuje i studente završne godine, od kojih se u tom slučaju zahteva pisana izjava da se njihove studije na matičnom fakultetu neće završiti dok ne realizuju mobilnost.
 5. Studenti završne godine studija mogu potpuno ravnopravno sa ostalim studentima da učestvuju na konkursima za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse, pri čemu realizacija same mobilnosti, u skladu sa pravilima programa, može biti obavljena i po završetku studija, a najkasnije u roku od godinu dana od datuma diplomiranja.
 6. Studenti koji su obnovili godinu studija ili je obnavljaju u akademskoj godini u kojoj se realizuje mobilnost učestvuju na konkursima za mobilnost sa nižim nivoom prioriteta u odnosu na studente koji tokom studija nisu obnavljali godinu.
 7. Studenti koji su već koristili stipendiju za mobilnost mogu ponovo da učestvuju na konkursima za mobilnost na istom nivou studija ako zbirni period trajanja mobilnosti ne prelazi maksimalnih 12 meseci, ali sa nižim nivoom prioriteta i biće rangirani iza studenata koji tokom studija nisu bili korisnici bilo koje stipendije za mobilnost. Studenti master i doktorskih akademskih studija koji su stipendiju za mobilnost koristili na prethodnom nivou studija će takođe imati niži nivo prioriteta u odnosu na studente koji nisu bili korisnici stipendije za mobilnost.
 8. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune, zakasnele i tehnički neispravne prijave biće odbačene.
 9. Učesnik konkursa je obavezan da vlada jezikom na kome će biti realizovana mobilnost, odnosno studiranje ili praksa na inostranoj VŠ instituciji ili drugoj organizaciji.
 10. Broj studenata kojima će ATVSS Niš odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta mobilnosti zavisi od iznosa raspoloživih sredstava na projektu. Kandidati kojima ne bude odobreno stipendiranje iz sredstava projekta mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a ATVSS će im pružiti stručnu i administrativnu podršku.

Važne informacije i napomene o prijavljivanju na konkurs

 1. Pažljivo i u celosti pročitati tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A).
 2. Studenti koji žele da se prijave za mobilnost u svrhu studiranja treba da prouče spisak ATVSS na kojima je moguće ostvariti mobilnost (B) i na osnovu ponuđenih oblasti za razmenu, kataloga kurseva na njihovim sajtovima i drugih relevantnih parametara izaberu jedan ili dva ATVSS za koje će podneti prijavu. Na nekim od ATVSS sa spiska (B) moguća je i realizacija mobilnosti u svrhu studentske prakse, ali prijave studenata koji žele da obave praksu nisu ograničene samo na univerzitete sa spiska. Praksa u principu može biti obavljena na bilo kojoj instituciji, organizaciji, ustanovi ili kompaniji od koje student dobije odgovarajuću saglasnost za obavljanje prakse.
 3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:
 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za studente (C)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (D)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Kopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
 • Uverenje fakulteta o položenim ispitima (prepis ocena) na tekućem i svim prethodnim nivoima studija
 • Uverenje fakulteta o statusu studenta u tekućoj akademskoj godini (nije potrebno ako prepis ocena sadrži informaciju o statusu u tekućoj godini)
 • Uredno popunjenu, potpisanu i overenu Saglasnost na sadržaj Ugovora o učenju za SMS (E) ili SMT (F), pripremljenu u konsultacijama sa koordinatorom na odseku
 • Potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika na kome će se odvijati mobilnost –na engleskom ili na odgovarajućem drugom stranom jeziku.
 • Potpisano motivaciono pismo na engleskom jeziku, posebno za svaki izabrani univerzitet/organizaciju, maksimalno po jedna strana
 • Saglasnost strane kompanije ili druge organizacije za obavljanje studentske prakse (prilažu samo studenti koji se prijavljuju za SMT)

Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak ili praksa u inostranstvu, rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili učešću u radu lokalnog ogranka Erasmus studentske mreže (ESN Niš) i tome slično.

 1. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu erasmuska1@akademijanis.edu.rsuz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivima ATVSS ili organizacije na koje se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BITI RAZMATRANE.
 2. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom odeseku (G) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti ATVSS u Nišu. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BITI RAZMATRANE.

ROK: 30. niovembar 2020. godine do 15:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BITI RAZMATRANE.

Informacije o stipendijama i druge napomene

– Iznosi stipendija za mobilnost studenata u svrhu studiranja na univerzitetima u pojedinim grupacijama programskih zemalja navedeni su u sledećoj tabeli.

IZNOSI ERASMUS+KA103 STIPENDIJA PO ZEMLJAMA

– Iznosi stipendija za mobilnost studenata u svrhu obavljanja studentske prakse uvećavaju se za 100 EUR mesečno u odnosu na iznose navedene u tabeli.

– Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju imaju mogućnost da ostvare pravo na dodatna sredstva, koja iznose 200 EUR mesečno u slučaju mobilnosti u svrhu studiranja, odnosno 100 EUR mesečno u slučaju mobilnosti u svrhu obavljanja studentske prakse (ukupno uvećanje koje proizilazi iz obavljanja prakse i nepovoljnog socio-ekonomskog položaja ne može biti više od 200 EUR mesečno). Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na uvećanje stipendije usled nepovoljnog socio-ekonomskog položaja za projekte mobilnosti odobrene 2019. i 2020. godine navedene su na sajtu Fondacije Tempus (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/).

Dokumentaciju prikupljaju i prilažu studenti kojima ATVSS Niš odobri mobilnost nakon sprovedenog postupka selekcije, pri čemu će najpre biti raspodeljena sredstva za stipendiranje raspoloživa u okviru projekta broj 2020-1-RS01-KA103-065266 i 2019-1-RS01-KA103-000608 odobrenih 2019., i 2020 godine.

– Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska negu, pomoćna oprema, adaptacija učila, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (H).

– Putni troškovi studenata nisu pokriveni programom Erasmus+ KA103. Selektovani studenti samostalno organizuju putovanje i snose putne troškove.

– Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ KA103. Selektovani studenti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

– Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support – OLS): OLS je portal za testiranje jezičke kompetencije odabranih studenata za ERAZMUS+ mobilnost, kao i za pohađanje kursa engleskog ili drugog stranog jezika tokom perioda mobilnosti (https://erasmusplusols.eu/en/). Selektovanim studentima biće dodeljene licence za pristup OLS portalu radi polaganja testa iz poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti, kao i da pohađaju kurs odabranog jezika tokom mobilnosti.

Kriterijumi za izbor kandidata

 1. Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće razvrstani najpre u dve kategorije prema vrsti aktivnosti (studiranje i praksa), a onda će u svakoj kategoriji biti formirane po dve liste prema prioritetu na osnovu prethodnog učešća u Erasmus+ i drugim programima mobilnosti. Prvu prioritetnu listu čine kandidati koji u prethodnom periodu tokom studiranja na ATVSS Niš nisu ostvarili ni jednu stipendiranu mobilnost. Kandidati koji su već koristili neku od stipendija za mobilnost čine drugu listu i mogu dobiti finansijsku podršku samo u slučaju da je broj raspoloživih stipendija veći od ukupnog broja kandidata na prvoj listi.
 2. Kandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu uspeha tokom studija (prosečna ocena, broj završenih godina studija, redovnost studiranja i procenat ostvarenih ESPB bodova), kvaliteta odobrenog sadržaja Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja, motivacije iskazane u motivacionom pismu, poznavanja engleskog ili drugog jezika na kome se realizuje mobilnost i vannastavnih (međunarodnih, profesionalnih i društveno-korisnih) aktivnosti kandidata.
 3. Komisija po potrebi može da predloži prebacivanje dela sredstava predviđenih za mobilnost studenata iz jedne u drugu kategoriju (iz studiranja u praksu ili obrnuto) na način da finansijsku podršku dobije što veći broj kandidata ukoliko to raspoloživa sredstva omogućavaju.
 4. Ukoliko po okončanju konkursa za mobilnost studenata preostanu neiskorišćena sredstva samo u jednoj kategoriji, kandidatima će narednim konkursom biti omogućeno da se prijavljuju za obe aktivnosti (studiranje i praksa), ali će prednost imati kandidati koji se prijavljuju u okviru aktivnosti za koju su ostala neiskorišćena sredstva iz prethodnog konkursa.
 5. Kandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju ATVSS. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno kandidatu i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

Ocenjivanje i bodovanje kandidata

Osnovni kriterijum na osnovu koga se rangiraju kandidati je uspeh ostvaren tokom celog prethodnog perioda studiranja na svim nivoima studija, pri čemu se sagledavaju 4 segmenta uspešnosti, i to: prosečna ocena, ukupan broj završenih godina studija, redovnost studiranja i procenat ostvarenih ESPB bodova u odnosu na ukupan broj bodova za dati studijski program i godinu studija. Informacije neophodne za procenu uspešnosti Komisija može po potrebi zatražiti od studentskih i drugih službi ili organa ATVSS.

 • Broj bodova ostvarenih na osnovu prosečne ocene tokom studiranja (aritmetička sredina ocena na svim položenim ispitima tokom studiranja na svim nivoima studija) kreće se u rasponu od 10 do 50, a izračunava se tako što se proizvod prosečne ocene i broja 10 umanji za 50.
 • Ukupan broj uspešno odslušanih/završenih godina studija kandidata vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova prema podacima u priloženoj tabeli.
 • Redovnost studiranja vrednuje se, zavisno od toga da li je i koliko puta student obnavljao godinu tokom studiranja, u rasponu od 0 do 5 bodova prema priloženoj tabeli.
 • Procenat ostvarenih ESPB bodova u odnosu na ukupan broj bodova za dati studijski program i godinu studija vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova prema podacima u priloženoj tabeli.
 • Kvalitet sadržaja Ugovora o učenju i/ili plana istraživanja (za studente doktorskih studija), odnosno plana rada tokom studentske prakse, vrednuje se u rasponu od 0 do 15 bodova. Minimalan broj bodova koje kandidat po ovom kriterijumu mora da ostvari da bi bio rangiran je 5. Procena kvaliteta vrši se na osnovu broja ESPB bodova koje kandidat može da ostvari na prihvatnoj instituciji polaganjem ispita iz odobrenih predmeta, nivoa planiranih aktivnosti, kao i na osnovu mogućnosti priznavanja ostvarenih ESPB bodova i drugih rezultata na matičnom fakultetu (direktno priznavanje ostvarenih bodova ili priznavanje dodatnih bodova za upisivanje u dodatak diplomi, korišćenje rezultata za izradu završnog rada, itd.). Komisija može po potrebi da traži pomoć u proceni kvaliteta Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja od matičnog fakulteta kandidata.

Motivacija iskazana u motivacionom pismu kandidata vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova.

Poznavanje engleskog ili drugog jezika na kome se očekuje realizacija mobilnosti vrednuje se na osnovu priloženih potvrda/sertifikata u opsegu od 0 do 10 bodova. Osim međunarodno priznatih sertifikata (IELTS, TOEFL, itd.) studenti mogu da prilažu i potvrde o znanju jezika izdate od strane matičnog fakulteta i/ili profesora kod koga su polagali ispit iz stranog jezika na fakultetu, diplome škola stranog jezika i potvrde o onlajn završenim kursevima jezika.

Nivo i kvalitet vannastavnih aktivnosti kandidata (učešće u međunarodnim projektima, učešće na međunarodnim takmičenjima ili naučnim skupovima, učešće u radu Erasmus studentske mreže (ESN), učešće u radu studentskih organizacija, društveno-koristan rad, itd.) vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova. Procena se vrši na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priložene dokumentacije, kao i na osnovu mišljenja koje Komisije po potrebi može zatražiti od rukovodstva fakulteta i/ili ATVSS u Nišu.

 1. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji su ostvarili bolji uspeh u toku studiranja, koji dolaze sa fakulteta ili druge organizacione jedinice sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti, koji prilože sadržajniji Ugovor o učenju i/ili plan rada/istraživanja, koji su aktivni u radu ESN mreže ili se ističu nekom drugom aktivnošću.
 2. Komisija može po potrebi pozvati neke od kandidata na intervju ukoliko proceni da to može da bude od značaja za pravedno rangiranje.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ Institucionalni koordinator ATVSS u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Komisiji koju imenuje predsednik ATVSS u Nišu.
 2. Komisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih predsedniku.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu ATVSS u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na svim odsecima ATVSS u Nišu.
 4. Kandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu ATVSS u Nišu. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (erasmuska1@ni.ac.rs). Komisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga predsednik donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Konačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Komisije, donosi predsednik ATVSS u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili Službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentcaiju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.

OBAVEŠTENJE

Zbog pogoršane epidemiološke situacije kolokvijumska nedelja koja je predviđena u terminu od 16. do 21. novembra 2020. god. neće biti održana. Kolokvijumska nedelja biće organizovana posle Nove godine. U terminu predviđenom za kolokvijumsku nedelju bića održana nastava prema važećem rasporedu.

ATVSS Niš dobitnik povelje Kapetan Miša Anastasijević za kvalitet i nove standarde u visokom obrazovanju

Akademija tehničko-vaspitačkih strikovnih studija u Nišu je dobitnik povelje Kapetan Miša Anastasijević za kvalitet i nove standarde u visokom obrazovanju, a njih dodeljuje Preduzeće za trgovinu, marketing i propagandu Media Invent iz Novog Sada, u saradnji sa univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu i Privrednom komorom Vojvodine od 2000. godine, kako na regionalnom, tako i na republičkom nivou. Nagradu na svečanosti koja je održana u sredu 5. novembra 2020. god. u Oficirskom domu primio je predsednik Akademije dr Srđan Jovković.

OBAVEŠTENJE – ONLAJN NASTAVA MASTER STUDIJE

Zbog pogoršane epidemiološke situacija a na osnovu odluke Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Nišu nastava na Master strukovnim studijama u zimskom semestru školske 2020/2021. godine počinje od PONEDELJKA, 9. novembra 2020. godine i održavaće se onlajn  prema usvojenom rasporedu korišćenjem Microsoft Teams alata. Svi studenti treba da se jave na mejl: online@akademijanis.edu.rs radi dobijanja pristupnih parameta i u mejlu treba navesti ime, prezime, studijski program i godinu u koju ste upisani.
Upustvo za studente za korišćenje alata Microsoft Teams za onlajn nastavu.