Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања, a у складу са потребама савременог друштва, Висока техничка школа струковних студија у Нишу је 2008. године, на специјалистичким студијама акредитовала студијски програм Безбедност друмског саобраћаја. Студијски програм конципиран је тако да представља специјализацију стручњака из уже области Безбедност и контрола саобраћаја, а представља савремени, усклађен, логичан и неопходнан наставак студијског програма друмски саобарћај на основним студијама.

Садржај студијског програма рађен је у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма, које је донео Национални савет за високо образовање. Студијски програм је у трајању од једне године (два семестра-60 ЕСПБ) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила стручњака.

Студијски програм настао је као последица чињенице да последњих година, на светском нивоу, рад у области безбедности друмског саобраћаја доживљава велику експанзију. Узимајићи у обзир велики број саобраћајних незгода и штетност њихових последица, организација и рад у области безбедности друмског саобраћаја заузима значајно место у хијерархији приоритетних задатака савременог друштва.
На свим нивоима организовања савремена друштва улажу огромне напоре како би се остварили што бољи резултати на смањењу броја саобраћајних незгода и њихових последица. Успостављање прихватљивог нивоа, односно жељеног стања, безбедности друмског саобраћаја подразумева, између осталог и константно унапређење образовања и стечених знања стручњака из ове области, што уједно представља основни циљ овог студијског програма.

Основни или примарни циљ студијског програма је стицање стручних знања и практичних вештина из области Безбедности и контроле саобраћаја, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области. Поред тога, овај студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, доношење конкретних решења, писање стручних извештаја и саопштавање и јавно излагање постигнутих резултата рада.

Крајњи циљ студијског програма Безбедност друмског саобраћаја је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области безбедности и контроле саобраћаја.

Поред конкретних, постављени су и следећи општи циљеви судијског програма: усклађеност са поставкама Болоњског процеса, високи степен вертикалне и хоризонталне мобилности студената, теренска настава и практична реализација пројеката, тимски рад итд.

Поред циљева, кроз студијски програм, постављени су и очекивани исходи учења, односно прецизни искази о томе шта ће студенти бити у стању да ураде након завршетка студија на овом студијском програму и колико ће то успешно обављати. Похађањем овог студијског програма студент стиче знања и практичне вештина које треба да га учине способним да индивидуално или у тиму решава конкретне и практичне проблеме из облати безбедности саобраћаја. Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на следећим пословима: анализа саобраћајних незгода у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја; израда стратегије и тактике спречавања саобраћајних незгода на одређеном подручју; организација и спровођење увиђаја саобраћајних незгода; експертизе – вештачења саобраћајних незгода; организација рада центара за обуку возача; контрола и регулисање саобраћаја; експлоатација и одржавања путева са аспекта безбедниост саобраћаја.

Генерално, очекивани исход учења је да се студент практично и теоријски оспособи да постане квалитетан специјалиста – струковни инжењер саобраћаја у пракси, а што се постиже активном наставом, низом практичних вежби, обављањем праксе у некој од радних организација, израдом конкретних пројектних задатака, итд.

 

  УПУТСТВО О ФОРМИ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

  ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

  ПРИМЕР НАЛАЗА

  САМОВРЕДНОВАЊЕ

  ЛИСТА БИБЛИОТЕЧКИХ ЈЕДИНИЦА