Конкурс АТВСС Ниш за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА103

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065266 и 2019-1-RS01-KA103-000608 потписаним између Академије техничко-васпитачких струковних студијау дањем тексту АТВСС и националне Фондације Темпус, АТВСС Ниш објављује

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ВШ ИНСТИТУЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

Конкурс је отворен до 19. фебруара 2021. године, а могу се пријавити запослени на У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065266 и 2019-1-RS01-KA103-000608 потписаним између АТВСС Ниш и националне Фондације Темпус, АТВСС Ниш објављује

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ВШ ИНСТИТУЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

Конкурс је отворен до 25. новембра 2020. године, а могу се пријавити запослени на АТВСС на свим одсецима, и то за

 •  мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching –STA)
 •  мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training – STT)
 •  мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу АТВСС Ниш,  да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у области техничко технолошких наука и друштвено хуманистичких наука, у области академских или струковних студија. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља АТВСС Ниш, кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средства програма Erasmus+ за финансирање мобилности ради учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно (8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље). Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно.

Према правилима програма Erasmus+ КА103, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је, у складу са наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног особља АТВСС Ниш ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности). АТВСС Ниш неће финансирати мобилност у укупном трајању дужем од 7 дана.

Реализација одобрених мобилности биће спроведена у току 2020/2021. академске године, а изузетно, у случају да постоје оправдани разлози (виша сила, болест учесника, отказ или одлагање од стране прихватне институције, итд.), мобилност може бити одложена за зимски семестар 2021/2022.

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља могу се пријавити само лица запослена на АТВСС Ниш на свим њеним одсецима.
 2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране шефа катедре, руководиоца одсека, односно председника АТВСС.
 3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне и закасниле пријаве ће бити одбачене.
 4. Учесник конкурса је обавезан да преда План држања наставеуколико се пријављује за STА, односно План рада(усавршавања) у случају пријаве за STT, усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих одсека, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме и трајање боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, одсека или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) биће одбачене.
 5. Учесник конкурса је обавезан да влада страним језиком на коме ће бити држана настава или обављено стручно усавршавање.
 6. Број запослених којима АТВСС Ниш одобрити финансијску подршку из средстава пројекта КА103 зависи од износа расположивих средстава на пројекту, Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта КА103 могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а АТВСС ће им у том случају пружити стручну и административну подршку.

 Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

 1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (A).
 2. Кандидати треба да проуче списак ВШ институција из програмских земаља са којима АТВСС Ниш има потписане КА103 међуинституционалне уговоре за мобилност (B) и определе се за институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом и од које добију сагласност (и-мејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду привиђеним овим конкурсом.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (C)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (D)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана одсека, односно председника АТВСС Ниш (E)
 • Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције, у виду позивног писма упућеног кандидату или у и-мејл комуникацији с кандидатом
 • Уредно попуњен План држања наставе за STА (F), односно План рада за STT (G). Кандидат који се пријављује за комбиновану мобилност користи образац за STА (F). План држања наставе, односно План рада, мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем и-мејла на адресу (erasmuska1@akademijanis.edu.rs) уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (A). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном одсеку (H) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности АТВСС Ниш. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 30. новембар 2020. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са раније наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, АТВСС Ниш ће за чланове наставног и ненаставног особља на мобилности у програмским земљама обезбедити надокнаду трошкова превоза и индивидуалну подршку за трошкова боравка у месту одржавања активности.

Максимални износи средстава намењених покривању трошкова превоза учесника мобилности у зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се путује и места одржавања активности добијена применом даљинара Европске Комисије: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).


– Износи индивидуалне подршке за покривање трошкова боравка 
чланова наставног и ненаставног особља током мобилности у сврху држања наставе и стручног усавршавања на ВШ институцијама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИНДИВИДУАЛНА ПОДРШКА ЗА ТРОШКОВЕ БОРАВКА

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска нега, помоћна опрема, особа у пратњи и друго), подношењем додатне документације (H1).

– Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана не плаћа се, између осталог, на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна односи се и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+ КА103 и КА107. Ове године, наведени неопорезиви износ средстава је, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, повећан на 101.900 динара. Примања изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%.

– Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

– Здравствено осигурање чланова наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани у две категорије према врсти активности (држање наставе и стручно усавршавање). Рангирање кандидата биће обављено у свакој категорији понаособ.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу оцене планова наставе/рада, радног искуства и наставничког звања или радног места, процене значаја активности којима кандидат доприноси угледу одсека и АТВСС, претходног учешћа у програмима мобилности и предложеног трајања мобилности. Системом бодовања даје се приоритет кандидатима који у претходне три календарске године нису остварили ни једну мобилност. Максимално трајање мобилности запослених, као што је већ наведено, ограничено је уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између АТВСС Ниш и националне Фондације Темпус на 7 дана (5 радних дана + 2 дана за пут), а због ефикаснијег коришћења расположивих средстава биће стимулисане мобилности краће од 7 дана.
 3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност запослених из једне у другу категорију (из држања наставе у стручно усавршавање или обрнуто) тако да финансијску подршку добије што већи број пријављених кандидата уколико то расположива средства омогућавају.
 4. Ако по окончању конкурса за мобилност запослених преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (настава и усавршавање), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.
 5. Кандидат који неоправдано одустане од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Универзитету. Право на мобилност може бити ускраћено и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата за држање наставе

План држања наставе оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби затражити од еминентних професора у датој области.

Искуство у настави и научно-наставно или уметничко-наставно звање кандидата бодују се у распону од 0 до 10 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу одсека и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства одсека и/или АТВСС Ниш.

Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

– Оцењивање и бодовање кандидата за стручно усавршавање

План рада током стручног усавршавања оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби тражити од руководиоца одговарајуће службе или катедре.

Радно искуство и радно место или звање кандидата бодују се у распону од 1 до 10 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу одсека и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, радна достигнућа, учешће на пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може да тражи од руководства одсека и/или АТВСС Ниш.

Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

 1. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који раде на пословима реализације мобилности чија мобилност може бити од значаја за реализацију неког међународног пројекта (Erasmus+, CEEPUS, FP7, итд.), који долазе са одсека или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности и чија мобилност је краћег трајања.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор АТВСС Ниш обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује председник АТВСС Ниш.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их председнику.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту АТВСС Ниш и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим одсецима АТВСС Ниш.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту АТВСС Ниш. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (erasmuska1@akadеmijanis.edu.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога председник доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси председник АТВСС Ниш и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.

Конкурс АТВСС за одлазну мобилност студената у оквиру програма Еrasmus+ КА103

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА И ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

Конкурс је отворен до 30новембра 2020. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих одеска Академије Техничко Васпитачких Струковних Студија у Нишу у дањем тексту АТВСС, и то за

 • мобилност у сврху студирања (Student Mobility for Studies – SMS) у трајању од најмање 3, а највише 5 месеци током летњег семестра академске 2020/2021. године
 • мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships – SMT) у трајању од 2 месеца током академске 2020/2021. године.

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурсе за мобилност студената расписан од стране АТВСС Ниш могу се пријављивати само студенти одсека АТВСС у Нишу.
 2. Студенти се по правилу могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном степену студија на који су уписани, осим уколико у конкурсу није назначено другачије.
 3. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.
 4. Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху студирања само ако се мобилност реализује у текућој академској години. Ово се односи и на студенте једногодишњих мастер студијских програма код којих је прва година студија уједно и завршна. Ако на конкурсу за мобилност у сврху студирања у току наредне академске године нема довољно пријављених кандидата са нижих година студија, АТВСС Ниш може одлучити да условно номинује и студенте завршне године, од којих се у том случају захтева писана изјава да се њихове студије на матичном одсеку неће завршити док не реализују мобилност.
 5. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања.
 6. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.
 7. Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер и докторских академских студија који су стипендију за мобилност користили на претходном нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници стипендије за мобилност.
 8. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.
 9. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.
 10. Број студената којима ће АТВСС Ниш одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а АТВСС ће им пружити стручну и административну подршку.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

 1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (A).
 2. Студенти који желе да се пријаве за мобилност у сврху студирања треба да проуче списак АТВСС на којима је могуће остварити мобилност (B) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима и других релевантних параметара изаберу један или два АТВСС за које ће поднети пријаву. На неким од АТВСС са списка (B) могућа је и реализација мобилности у сврху студентске праксе, али пријаве студената који желе да обаве праксу нису ограничене само на универзитете са списка. Пракса у принципу може бити обављена на било којој институцији, организацији, установи или компанији од које студент добије одговарајућу сагласност за обављање праксе.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (C)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (D)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење одсека о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење одсека о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о учењу за SMS (E) или SMT (F), припремљену у консултацијама са координатором на одсеку
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност –на енглеском или на одговарајућем другом страном језику.
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику, посебно за сваки изабрани универзитет/организацију, максимално по једна страна
 • Сагласност стране компаније или друге организације за обављање студентске праксе (прилажу само студенти који се пријављују за SMT)

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Ерасмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу erasmuska1@akademijanis.edu.rsуз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима АТВСС или организације на које се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (A). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном одесеку (G) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности АТВСС у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 30. ниовембар 2020. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о стипендијама и друге напомене

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на универзитетима у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе увећавају се за 100 ЕУР месечно у односу на износе наведене у табели.

– Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 200 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања, односно 100 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху обављања студентске праксе (укупно увећање које произилази из обављања праксе и неповољног социо-економског положаја не може бити више од 200 ЕУР месечно). Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене 2019. и 2020. године наведене су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/).

Документацију прикупљају и прилажу студенти којима АТВСС Ниш одобри мобилност након спроведеног поступка селекције, при чему ће најпре бити расподељена средства за стипендирање расположива у оквиру пројекта број 2020-1-RS01-KA103-065266 и 2019-1-RS01-KA103-000608 одобрених 2019., и 2020 године.

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (H).

– Путни трошкови студената нису покривени програмом Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

– Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

– Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани најпре у две категорије према врсти активности (студирање и пракса), а онда ће у свакој категорији бити формиране по две листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на АТВСС Ниш нису остварили ни једну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.
 3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност студената из једне у другу категорију (из студирања у праксу или обрнуто) на начин да финансијску подршку добије што већи број кандидата уколико то расположива средства омогућавају.
 4. Уколико по окончању конкурса за мобилност студената преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (студирање и пракса), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.
 5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију АТВСС. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа АТВСС.

 • Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања (аритметичка средина оцена на свим положеним испитима током студирања на свим нивоима студија) креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.
 • Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.
 • Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Квалитет садржаја Уговора о учењу и/или плана истраживања (за студенте докторских студија), односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу броја ЕСПБ бодова које кандидат може да оствари на прихватној институцији полагањем испита из одобрених предмета, нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања остварених ЕСПБ бодова и других резултата на матичном одсеку (директно признавање остварених бодова или признавање додатних бодова за уписивање у додатак дипломи, коришћење резултата за израду завршног рада, итд.). Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања од матичног одсека кандидата.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног одсека и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на одсеку, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Erasmus студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства одсека и/или АТВСС у Нишу.

 1. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са одсека или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.
 2. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор АТВСС у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује председник АТВСС у Нишу.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их председнику.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту АТВСС у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим одсецима АТВСС у Нишу.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту АТВСС у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (erasmuska1@ni.ac.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога председник доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси председник АТВСС у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.

АТВСС Ниш добитник повеље Капетан Миша Анастасијевић за квалитет и нове стандарде у високом образовању

Академија техничко-васпитачких стриковних студија у Нишу је добитник повеље Капетан Миша Анастасијевић за квалитет и нове стандарде у високом образовању, а њих додељује Предузеће за трговину, маркетинг и пропаганду Медиа Инвент из Новог Сада, у сарадњи са универзитетима у Београду и Новом Саду и Привредном комором Војводине од 2000. године, како на регионалном, тако и на републичком нивоу. Награду на свечаности која је одржана у среду 5. новембра 2020. год. у Официрском дому примио је председник Академије др Срђан Јовковић.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ уписује у другом уписном року у прву годину мастер струковних студија укупно 88 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Р.Б. Студијски програм број студената
1. Управљање отпадом 28
2. Мултимедијалне комуникационе технологије 28
3.  Грађевинске конструкције и управљање изградњом 32
Укупно: 88

Детаљније…

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш обавештава све заинтересоване средњошколце – будуће бруцоше да у складу са дозволом за рад бр. 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019.  у школској 2020/2021. уписати укупно 360 студената у прву годину студија на студијске програме:

Савремене рачунарске технологије

60 студената

Комуникационе технологије

60 студената

Друмски саобраћај

60 студената

Индустријско инжењерство

60 студената

Заштита животне средине

60 студената

Грађевинско инжењерство

60 студената

Термин консултација везан за упис у школску 2020/2021. биће накнадно објављен.

Детаљније је упису можете прочитати на веб презентацији уписа: http://upis.vtsnis.edu.rs/

SolidWorks – ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ОБУКА

Тренутно се организује полагање испита за стицање сертификата CSWA i CSWP. Пријаве су до краја фебруара, а полагање испита ће бити после 15. марта. Испит се припрема самостално. Пријава за полагање испита се врши попуњaвањем контакт форме на линку https://vtsnis.edu.rs/solidworks-obuke/.

Организација обуке за стицање CSWA сертификата ће бити после 1. априла. Пријава за обуку се врши попуњaвањем контакт форме на линку https://vtsnis.edu.rs/solidworks-obuke/. Више информација о структури обуке можете видети на https://vtsnis.edu.rs/solidworks-obuka/.

 

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА И ПОДЕЛА ИНДЕКСА

Свечани пријем студената прве године основних студија школске 2019/2020. године и подела индекса обавиће се у понедељак 30. септембра 2019. године у 10 часова у дворишту школе.