Cenovnik usluga

 

CENOVNIK PRUŽANJA USLUGA STUDENTIMA ODSEKA NIŠ

(23.05.2022.)

 

  1) Visina školarine za upis I godine osnovnih strukovnih studija
– SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
– INDUSTRIJSKO INŽENJRSTVO
– DRUMSKI SAOBRAĆAJ
– GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
– KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
– INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

70.000,00 dinara
60.000,00 dinara
60.000,00 dinara
60.000,00 dinara
60.000,00 dinara
55.000,00 dinara
  2) Visina školarine za upis II, III i upis školske godine prema ukupnom broju ESPB bodova broj ESPB h 1,200,00 dinara
  3) Visina školarine za specijalističke studije
  4) Visina školarine za upis I godine master strukovnih studija 80.000,00 dinara
  5) Visina školarine za upis II godine master strukovnih studija prema ukupnom broju ESPB bodova broj ESPB h 1,400,00 dinara
  6) Obnova apsolventskog staža (po starom programu) 15.000,00 dinara
  7) Ispitna prijava za studente iz budžeta 200,00 dinara
  8) Ispitna prijava za samofinansirajuće studente 1.200,00 dinara
  9) Ispitna prijava za polaganje ispita po isteku apsolventskog staža 1.200,00 dinara
10) Ispitna prijava za prijavljivanje po isteku roka za prijavljivanje (na dan ispita) 2.500,00 dinara
11) Uplata za odbranu završnog (diplomskog) rada (na ž.r. Akademije) 5.000,00 dinara
12) Uplata za odbranu specijalističkog rada (na ž.r. Akademije) 20.000,00 dinara
13) Uplata za odbranu završnog master rada (na ž.r. Akademije) 25.000,00 dinara
14)  Troškova izdavanja diplome i dodatka diplome (ili uverenje) 10.000,00 dinara
15) Troškova izdavanja diplome i dodatka diplome (ili uverenje) na engleskom jeziku 10.000,00 dinara
16) Troškovi izdavanja diplome (po starom programu) 10.000,00 dinara
17) Vanredno izdavanje diplome i dodatka diplome još 5.000,00 dinara
18) Vanredno izdavanje diplome (po starom programu) još 5.000,00 dinara
19) Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome 10.000,00 dinara
20) Izdavanje duplikata diplome (po starom programu) 10.000,00 dinara
21) Izdavanje duplikata indeksa 3.000,00 dinara
22) Izdavanje uverenja o položenim ispitima 5.000,00 dinara
23) Izdavanje uverenja o priznatim i položenim ispitima 7.000,00 dinara
24) Izdavanje posebnih uverenja i povrda na lični zahtev 1.000,00 dinara
25) Izdavanje uverenja o statusu studenta 200,00 dinara
26) Overa nastavnog plana i programa 1.000,00 dinara
27) Izdavanje dokumenata na revers (radi se o dokumentima dostavljenih prilikom upisa) 2.500,00 dinara
28) Ispis studenata 2.500,00 studenata
29) Provera diplome 1.500,00 dinara
30) Školarina za upis godine za strane državljane 1.000 evra
31) Ispitna prijava za polaganje pred Komisijom 3.000,00 dinara
32) Ispitna prijava za polaganje predmeta koji se slušaju u zimskom semestru u 4., 5. i 6. ispitnom roku, odnosno predmeta koji se slušaju u letnjem semestru u 6. ispitnom roku i 1. i 2. ispitnom roku naredne školske godine 2.000,00 dinara
33) Prijava za polaganje prijemnog ispita 5.000,00 dinara
34) Informator 400,00 dinara
35) Pripremna nastava 4.000,00 dinara
36) Naknada za overavanje semestra posle isteka roka za overu semestra 3.000,00 dinara
37) Priznavanje prijemnog ispita sa druge škole 3.000,00 dinara
38) Troškovi upisa u prvu godinu prvog stepena (prvog i drugog stepena) 5.000,00 dinara
39) Troškovi upisa u narednu školsku godinu (II, III, obnova, apsolventska, produžena) 5.000,00 dinara
40) Školarina za upis u III godinu, radi usklađivanja stečenog naziva za kandidate koji su završili IV, V i VI semestar broj ESPB x 1.200,00 dinara
41) Školarina za obnovu godine za studente koji su upisali usklađivanje stečenog stručnog naziva 10.000,00 dinara
42) Prijava ispita nakon isteka apsolventskog staža 1.200,00 dinara
43) Poništavanje ispita 1.500,00 dinara
44) Priznavanje ispita (po ispitu) 1.200,00 dinara
45) Naknada ostvarivanja predispitnih obaveza po predmetu 5.000,00 dinara
46) Naknada za promenu ispitivača nakon tri neuspela polaganja ispita 10.000,00 dinara

 

Primer kako popuniti uplatnicu za uplatu školarine

žiro račun Akademije 840-2111666-06
poziv na broj: Jedinstveni poziv na broj koji se može videti u STUDIS-u u delu finansije.