GDE RADE NAŠI STUDENTI

Lazar Bekcic

Lazar Bekčić, Johnson Electric Niš, CAD inženjer

Zaposlen sam u kompaniji “Johnson Electric” i zadužen za kreiranje 3D modela prema dokumentaciji u softverskom paketu “SolidWorks”, modeliranje elektroda za zone na delovima gde su one neophodne i izradu prateće 2D dokumentacije za tehničke delove. Pored toga, radim na modeliranju tehničkih delova prema zahtevu kupaca, kao i modeliranju plastičnih pakovanja za delove prema zahtevu proizvodnje i dizajn alata za izradu istih.

Kroz predavanja, vežbe i praktične projekte u toku studija na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu (sada Akademiji), stekao sam odgovarajuća znanja koja su mi obezbedila da uspešno realizujem sve radne zadatke i rešavam praktične probleme, ali i napredujem u svojoj karijeri.

Miljan Savic

Miljan Savić, Philip Morris International Nis, tehničar proizvodnje

Obavljam poslove održavanja mašina za proizvodnju cigareta. To su PROTOS mašine za izradu cigareta,na kojima se izrađuju različite vrste brendova. Konkretno, moj deo posla je pored održavanja mašina analiziranje problema u smislu poboljšanja procesa rada, tj. pronalaženje protivmera problema koji često utiču na rad mašine.

Studiranje na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu (VTŠ) donelo mi je više tehničkog znanja, korišćenje literature, čitanje grafika i kataloga, kao i bezbedno ponašanje na poslu. Smatram da svakom ko želi da radi ovaj posao znanje koje pruža VTŠ je od velike koristi.

Marko Bogdenovic

Marko Bogdanović, Philip Morris Operations Nis, Tehničar proizvodnje

Radim na poslovima održavanja tehničkog stanja mašina u cilju ostvarenja potrebne proizvodnje kao i zahtevanog kvaliteta proizvoda. Jedan od mojih osnovnih zadataka na poslu jeste praćenje performansi mašina, identifikacija, analiza i rešavanje problema koji se javljaju tokom procesa proizvodnje. Pored ovoga pružam podršku tokom preventivnog održavanja kao i pri instalaciji opreme i modifikaciji mašina. Prikupljam podatke tokom smene vezane za rad mašina i vršim komunikaciju sa ostalim kolegama iz drugih smena.

Znanja koja su mi pomogla da se veoma lako prilagodim trenutnoj poziciji na kojoj radim su prvenstveno znanja iz Mašinskih elemenata kao i znanja vezanja za čitanje i razumevanje tehničke dokumentacije koja svakodnevno primenjujem pri obavljanju posla. Pored toga znanja iz predmeta Automatizacije i robotike, kao i CNC sistema mi je pomoglo da razumem mašinske sisteme kao i njihov princip rada s obzirom da je većina mašina automatizovana i upravljanje istih se vrši pomoću računara. 

Aleksandra Andrejic

Aleksandra Andrejić, „FENIKS BB“ Niš, Inženjer u sektoru razvoja

Zadužena sam za izradu 3D modela i 2D crteža kompaktnih toplotnih podstanica. Takođe, izrađujem 3D modele i 2D crteže delova regulacionih ventila koji se koriste u sistemima daljinskog grejanja. Učestvujem u ispitivanju prototipova regulacionih ventila na test liniji i obradi rezultata merenja. Radim na poslovima tehnološke pripreme proizvodnje (otvaranje radnih naloga, nabavka delova i repromaterijala).

S obzirom da VTŠ ima kvalitetan program nastave i da studenti pokazuju odlične rezultate u praksi, zaposlila sam se pre samog diplomiranja. Stečeno teorijsko i praktično znanje mi je omogućilo da se brzo uklopim, pripremilo me je na svakodnevni odlazak na posao, na odrađivanje radnih zadataka i rešavanje problema. Ono najbitnije što mi je Visoka tehnička škola pružila je odlazak u poslovni svet, upoznavanje različitih ljudi i stvaranje realnije slike, podstakla me je da naučim još više i proširim stečeno znanje.

Stefan Stefanov

Stefan Stefanov, Tigar Tyres Pirot, Alatničar

Nakon završene osnovne i srednje škole zaposlio sam se u kompaniji Tigar Tyres u Pirotu. Napredovanje u struci zahteva znanje, veštine i iskustvo, tako da sam odlučio da se pored stalnog zaposlenja dalje usavršavam na smeru Industrijsko inženjerstvo na VTŠ Niš.

U drugoj godini sam se više zainteresovao za predmet CNC sistemi, zbog čega se kasnije odlučujem da uzmem završni rad iz tog predmeta. Kao temu za završni rad izabrao sam ’’Realizacija numerički upravljanog uređaja za izradu 2D modela’’, u okviru koga je Nastao je uređaj za 2D graviranje , sposoban da uz pomoć programa kreira i obradi sve modele u 2D izvedbi.

Trenutno sam zaposlen u kompaniji Tigar Tyres u Pirotu na poziciji alatničara gde sam za poslednjih 5 godina napredovao u okviru svog radnog mesta, gde i nameravam da i dalje u svojoj daljoj karijeri napredujem.

Svim sadašnjim srednjoškolcima i budućim studentima preporučio bih Visoku tehničku školu strukovnih studija u Nišu kao jednu ozbiljnu instituciju gde mogu da steknu znanja potrebna radi njihove karijere.

Nikola Kostic

Nikola Kostić, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš,  Asistent

Zaposlen sam kao asistent na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš (bivši VTŠ-Niš) gde držim vežbe iz usko stručnih predmeta iz oblasti proizvodno-informacionih tehnologija na osnovnim strukovnim studijama. Moje obaveze se sastoje iz priprema nastavnih jednica za vežbe i njihovo izvođenje, praćenje i ocenjivanje rada studenata  na vežbama.

Moje školovanje bilo je takvo da sam prvo završio osnovne studije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu, a zatim sam odlučio da se dalje usavršavam. Sve to mi je obezbedilo da se još kao student master studija na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu zaposlim kao saradnik u nastavi na VTŠ-Niš. Stečena znanja na VTŠ su mi dala dobru osnovu, koja mi je pomogla prilikom usavršavanja i napredovanje u karijeri. Sada sam na doktorskim studijama na Mašinskom fakultetu u Nišu.

Na osnovu svog iskustva, preporučio bih svakom da upiše Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, jer će steći potrebna znanja koja su neophodna za uspeh u industriji 4. generacije.

Stefan Ikic

Stefan Ikić, Šraml d.o.o- Podnanos, Slovenija, CNC operater/programmer

               Zaposlen sam u slovenačkoj firmi Šraml d.o.o kao CNC operater. Radim na CNC strugu Mazak Quick Nexus 250 MY kao i na drugim CNC mašinama. Moj zadatak je programiranje i unošenje programa u kojem će mašina obrađivati materijal i postavljanje alata u mašinu, kao i kontrolisanje i merenje izrađenih delova.

Studiranjem na VTŠ stekao sam znanje i kompentecije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka i upravljanje alatnim mašinama. Posebno znanje stekao sam iz predmeta CNC sistemi koje mi je pomoglo da razumem princip rada mašina i osnove ručnog programiranja.

Petar Pavlovic

Petar Pavlović, CNC programer i stručni konsultant

Nakon završetka studija na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu, na smeru Industrijskog inženjerstva, otpočeo sam da radim i dalje se uzavršavam u mašinskoj industriji.

Prve dve godine radio sam na poslovima CNC operatera na 5-osnoj glodalici u kompaniji D-company. Nakon toga sam 2 godine radio kao CNC operater u kompaniji MING Kovačnica u mašinskoj obradi. Od 2016. godine do danas radim kao CNC programer i mašinski inženjer u kompaniji LMB Europa. Ujedno radim i kao savetnik i konsultant u oblasti mašinske obrade na CNC mašinama.

Studijski program Industrijsko inženjerstvo, postavio mi je dobru osnovu za moj dalji napredak i profesionalni razvoj. I danas uspešno sarađujem sa profesorima ove škole na određenim projektima.

Dimitrije Stankovic

Dimitrije Stanković, Mašinska škola Niš, Nastavnik praktične nastave

Zaposlen sam kao nastavnik praktične nastave u Mašinskoj školi Niš i zadužen sam za planiranje, pripremu i realizaciju praktične nastave iz stručnih predmeta i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa programom Mašinske škole.

Kompetencije, znanja i veštine koje sam stekao studirajući na VTŠ Niš, na smeru Industrijsko inženjerstvo, omogućila su mi da sam danas, radeći na poslovima nastavnika, sposoban da na pravi način prenesem svoja znanja učenicima i osposobim ih za rad u privredi, ali i za nastavak školovanja.