ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са машинским конструкцијама, експлоатацијом и одржавањем машина, производним технологијама, развојем производа помоћу рачунара, менаџментом производње.
Студијски програм индустријско инжењерство образује студенте да примењују разноврсне методе и користе савремене алате како би постали квалитетни инжењери који се баве пословима у производној индустрији. На тај начин, наши инжењери анализом захтева и расположивих ресурса конструишу производе, процењују и реално сагледавају проблеме из праксе, али и преносе своје инжењерско знање и вештине у друге области и пројекте.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студенти стичу следеће компетенције:

  • да прикупљају, анализирају и систематизују теоретске и практичне проблеме из инжењерске праксе и да предвиде решења и последице при решавању тих проблема,
  • да владају основним дисциплинама у области индустријског инжењерства, као и савременим информационим технологијама на нивоу који се очекује од инжењера овог типа и у земљама ЕУ,
  • да користе литературу и инжењерске алате за прорачуне, моделирање, симулацију, а све у циљу овладавања знањима из овог подручја,
  • да примењују инжењерске, организационе и административне мере за безбедан рад са машинама, уређајима и опремом.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер индустријског инжењерства.