Полазећи од дугогодишњег искуства у образовању инжењера различитих профила, а прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања,  Висока техничка школа струковних студија у Нишу је јасно поставила и истакла опште и специфичне циљеве постојања студијског програма Инжењерство заштите животне средине. При изради садржаја студијског програма водило се рачуна о адекватном представљању тематике примене савремених технологија, из области заштите животне средине, као и што већој усклађености и прилагођености садржаја овог програма са сличним програмима високошколских установа у ЕУ, како би било обезбеђено укључивање студената на одговарајуће студијске програме у иностранству и брзо и ефикасно прилагођавање европском образовном простору, у складу са Болоњском декларацијом. Имајући у виду све своје ресурсе, Школа, кроз овај студијски програм, има јасно постављен и истакнут циљ да омогући студентима да прошире и продубе своја знања, стечена на основним студијама истог или сличног усмерења, а са намером стицања потпунијег и знања и разумевања метода заштите, обнављања и очувања животне средине. Конкретно, циљ овог студијског програма је образовање стручњака који поседује неопходно знање за успешно бављење следећим задацима:

          – развој нових зелених технологија (без отпада или са смањеним количинама)

          – развој метода за рециклирање (сакупљање, сортирање) индустријског и другог отпада у циљу стварања нових сировина и смањења загађења

          – коришћење алтернативних горива

          – одговорно управљање природним ресурсима (нарочито водом)

          – решавање проблема загађења вода, ваздуха и земљишта

          – увођење мера енергетске ефикасности у циљу постизања максималне продуктивности уз минималну потрошњу енергије

          – проучавање односа екосистема са другим системима (нарочито индустријским)

          – побошљање законске и нормативне регулативе у области заштите животне средине

          С обзиром на услове у којима ради наша индустрија и привреда уопште, постављени циљеви за будући профил стручњака, прилично су тешки, али се студенти обучавају да делују поступно на локалном и регионалном плану, а што може имати и глобалне ефекте.
Поред овога Школа има и следеће опште циљеве:

          – постизање образовног процеса у складу  са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса

          – образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења – креирање приступа учењу где је студент у центру едукације тј. прелазак са статичког држања наставе на наставу усмерену на студента.

          Студијски програм специјалистичких струковних студија Инжењерство заштите животне средине образује стручњаке који, у овом тренутку, недостају у профилу постојећих кадрова, с обзиром да је заштита животне средине релативно нова научна дисциплина и да постоје одређене празнине у високошколском образовању у овој области. На овај начин ће се обезбедити кадрови високог степена стручности за обављање сложених послова у области заштите животне средине.