Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nikola Stanojević, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalna elektronika braniće završni rad pod nazivom teme: "Bežični digitalni termometar", odobren na sednici veća studijskog programa 29.06.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 25.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Srđan Jovković - predsednik
2. dr Dejan Blagojević - član
3. mr Danijela Aleksić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nebojša Veličkov, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinski materijali braniće završni rad pod nazivom teme: "Hidroizolacija materijala i njihova primena", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 25.09.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Marinković - predsednik
2. mr Violeta Stojanović - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marko Đorić, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Saobraćajnice 1 braniće završni rad pod nazivom teme: "Izbor optimalne varijante trase opštinskog puta između Stupnice i Gornjeg Dragovlja u opštini Gadžin Han", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 25.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Marinković - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Nenad Stojković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Denis Ajdinović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinski materijali braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena građevinskih materijala kod izgradnje saobraćajnica", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 25.09.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Nenad Stojković - predsednik
2. dr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Đorđe Zejak, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Web dizajn braniće završni rad pod nazivom teme: "Postupak optimizacije višejezičnih sajtova primenom hreflang atributa", odobren na sednici veća studijskog programa 18.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 25.09.2020. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Miloš Stojanović - predsednik
2. dr Zoran Veličković - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Žarko Tokić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Energija i okolina braniće završni rad pod nazivom teme: "Indikatori buke u cilju utvrđivanja stanja buke i izradu strateških karata buke i indikatora životne sredine ", odobren na sednici veća studijskog programa 08.07.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 24.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. mr Violeta Stojanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Danica Marković, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Postupci reciklaže računara i mobilnih telefona", odobren na sednici veća studijskog programa 08.07.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 24.09.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Milena Maksović, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Energetski potencijal otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Analiza energetskih i ekoloških aspekata primene goriva dobijenog iz čvrstog otpada kroz primer saradnje kompanija PWW Leskovac i CRH Srbija fabrika cementa Popovac", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 08.07.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 24.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Biljana Milutinović, Bratimir Nešić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Aleksandar Aleksić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Direktive i standardi u zaštiti životne sredine braniće master rad pod nazivom teme: "Pravilno prikupljanje podataka i izveštavanje o otpadu prema postojećoj zakonskoj regulativi Republike Srbije , direktivama EU kao i obavezama koje proističu iz različitih međunarodnih ugovora", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 08.07.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 24.09.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Boban Cvetanović, Jelena Petković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Stefan Stanković, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Energetski potencijal otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Procena energetskog potencijala čvrstog komunalnog otpada u urbanim područjima Republike Srbije", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 08.07.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 24.09.2020. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Biljana Milutinović, Bratimir Nešić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Milan Ilić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Direktive i standardi u zaštiti životne sredine braniće master rad pod nazivom teme: "Preporuke u pogledu upravljanja komunalnim otpadom u odnosu na EU integracije u izradi plana detaljne regulacije deponije otpada Bubanj – Jovanovac na teritoriji grada Niša", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 15.06.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 24.09.2020. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Milica Cvetković, Jelena Petković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Filip Kostić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Energija i okolina braniće završni rad pod nazivom teme: "Čista energija i mogućnosti ostvarenja ciljeva Pariskog sporazuma", odobren na sednici veća studijskog programa 01.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 24.09.2020. god. u 14:00 pred komisijom:
1. mr Violeta Stojanović - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Uroš Mitrović, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Reciklabilni materijali braniće master rad pod nazivom teme: "Sitemi praćenja stanja u oblasti cirkularne ekonomije u cilju približavanja i uspostavljanja jedinstvenog sistema indikatora uspeha sa državama članicama ", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 08.07.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 24.09.2020. god. u 14:30 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Milica Cvetković, Miljana Šćekić - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Kostić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu braniće završni rad pod nazivom teme: "Zaštita od požara i eksplozija u tehnološkom procesu prerade nafte", odobren na sednici veća studijskog programa 01.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nataša Mišić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u Stop Shop Niš", odobren na sednici veća studijskog programa 09.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.09.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Zorica Savić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Rizik i mere bezbednosti i zaštite na radu na deponijama i reciklažnim centrima", odobren na sednici veća studijskog programa 02.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Darko Ivanović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Projektovanje objekata visokogradnje braniće završni rad pod nazivom teme: "Idejno rešenje višeporodične zgrade sa mansardnim krovom u istorijskom jezgru grada", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.09.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. mr Danica Milošević - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Aleksandra Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anđela Jovanović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Projektovanje objekata visokogradnje braniće završni rad pod nazivom teme: "Idejno rešenje višeporodične zgrade u istorijskom jezgru grada", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.09.2020. god. u 13:00 pred komisijom:
1. mr Danica Milošević - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Aleksandra Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anastasija Miljković, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Projektovanje objekata visokogradnje braniće završni rad pod nazivom teme: "Idejno rešenje zgrada u nizu sa krovnom baštom", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.09.2020. god. u 13:30 pred komisijom:
1. mr Danica Milošević - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Aleksandra Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Kostić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Mobilne komunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena politike bezbednosti i procedura u povećanju pouzdanosti prenosa podataka u mobilnim mrežama", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.09.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Stefan Đokić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Komutacioni sistemi braniće završni rad pod nazivom teme: "Zaštita prenosa multimedijalnih podataka u komunikacionim mrežama", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milan Trajković, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Mobilne komunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Elektro radovi na izgradnji bazne stanice Jelašnica za operatere Telekom i Telenor", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.09.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Natalija Gligorijević, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Procena uticaja na životnu sredinu braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena uticaja papirne kese na životnu sredinuTenerife doo Niš", odobren na sednici veća studijskog programa 09.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.09.2020. god. u 13:00 pred komisijom:
1. mr Violeta Stojanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marijan Marinković, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Razvoj aplikacija za baze podataka braniće završni rad pod nazivom teme: "Tiketing sistemi za prijavu problema – Kordy ticketit", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.09.2020. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Miloš Stojanović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nemanja Jovanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2 braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena magnetne indukcije pri realizaciji Maglev vozova", odobren na sednici veća studijskog programa 29.06.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 22.09.2020. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. mr Danijela Aleksić, dr Zoran Milivojević - član
3. dr Nataša Nešić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandra Ranđelović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza primenjenih tehnologija u reciklaži papira", odobren na sednici veća studijskog programa 25.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Predrag Filipović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta WEB dizajn braniće završni rad pod nazivom teme: "Prilagođavanje web prezentacija osobama sa oštećenim sluhom", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.09.2020. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Mitrović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Upravanje otpadom braniće završni rad pod nazivom teme: "Mogućnost iskorišćenja materijala pri reciklaži računarske opreme", odobren na sednici veća studijskog programa 01.09.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Bobam Cvetanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nemanja Igić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Upravanje otpadom braniće završni rad pod nazivom teme: "naliza masenog bilansa materijala pri reciklaži rashladnih uređaja", odobren na sednici veća studijskog programa 01.09.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 16.09.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Bobam Cvetanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Dušan Milinčić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Energetski potencijal otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Potencijal iskorišćenja energije iz otpadnih muljeva dobijenih prečišćavanjem procednih voda postupkom reverzne osmoze sa deponije u Jagodini", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 28.11.2019. god.
Odbrana master rada održaće se 16.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Danijela Zlatković - predsednik
2. dr Biljana Milutinović, Bratimir Nešić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Željko Petrov, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Procena uticaja na životnu sredinu braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena uticaja komunalnih otpadnih voda na životnu sredinu – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Biolaguna Dimitrovgrad ", odobren na sednici veća studijskog programa 09.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Lazar Milošević, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena rizika za radna mesta u radnoj okolini Olimpia Kommerce doo Niš02", odobren na sednici veća studijskog programa 02.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.09.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Bobam Cvetanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ognjen Ćirić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Mobilne komunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Proces formiranja i prenosa tekstualne i grafičke poruke bežičnim putem ", odobren na sednici veća studijskog programa 03.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ivan Đorđević, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Završni radovi i instalacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Projekat instalacije vodovoda i kanalizacije za stambeni objekat u Avalskoj ulici u Prokuplju", odobren na sednici veća studijskog programa 07.02.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.09.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. mr Violeta Stojanović - predsednik
2. dr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Maja Todorović, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Obrada rezanjem braniće završni rad pod nazivom teme: "Planiranje proizvodnje u sektoru mašinske obrade u preduzeću Ming kovačnica ", odobren na sednici veća studijskog programa 28.11.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 14.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Petar Đekić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dušan Jović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta 3D modelovanje braniće završni rad pod nazivom teme: "Izrada 3D modela zgrade Bogorodične crkve u manastiru Studenica", odobren na sednici veća studijskog programa 31.08.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. mr Danica Milošević - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Aleksandra Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jelena Pavlović, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Akt o proceni rizika i zaštita životne sredine u Alu Holding doo", odobren na sednici veća studijskog programa 10.06.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anđela Đorđević, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Metodologija procene rizika i bezbednosti i zdravlje na radu u preduzeću Johnson elektronic", odobren na sednici veća studijskog programa 02.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.09.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Mladen Mitić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena rizika i bznr. Vojska Srbije – aerodrom Niš", odobren na sednici veća studijskog programa 02.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.09.2020. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miljan Živković, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Akt o proceni rizika i bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću Beleš ", odobren na sednici veća studijskog programa 01.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.09.2020. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Staniša Dimitrijević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Đorđe Vidojević, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Mobilne komunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Mobilne aplikacije namenjene zagađenju vazduha", odobren na sednici veća studijskog programa 29.06.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 10.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dejan Ivanović, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Međunarodni transport i špedicija braniće završni rad pod nazivom teme: "Transport opasnog tereta u kompaniji Niš ad Novi Sad sektor za transport odeljenje Niš ", odobren na sednici veća studijskog programa 06.07.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 04.09.2020. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Dušan Radosavljević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milica Nikolić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Saobraćajna psihologija braniće završni rad pod nazivom teme: "Ispitivanje stavova vozača u vezi primene informacionih tehnologija u Eko i Luks taksiju Niš ", odobren na sednici veća studijskog programa 18.12.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 03.09.2020. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Milan Stanković - član
3. dr Vesko Lukovac - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miljan Nikolić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Procena uticaja na životnu sredinu braniće završni rad pod nazivom teme: "Procena uticaja plastičnih flaša na životnu sredinu", odobren na sednici veća studijskog programa 08.07.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.09.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Lazar Đorđević, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinski materijali braniće završni rad pod nazivom teme: "Mogućnosti recikliranja građevinskih materijala", odobren na sednici veća studijskog programa 06.07.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.09.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Nenad Stojković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor