JEDINSTVENA RANG LISTA – 2. UPISNI ROK


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GOD.

 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti do ponedeljka 7. septembra 2020. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u ponedeljak 7. septembra 2020. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.